Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:
– rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów implikuje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodnie z Kodeksem Pracy terminem wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczenia, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *