Osoby niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy, jak każda inna osoba. Aktem prawnym określającym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także jak w przypadku innych pracowników Kodeks Pracy.

Osoba niepełnosprawna może pracować pod warunkiem uzyskania zgody od lekarza medycyny pracy, natomiast nie dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Należy wziąć pod uwagę, że czas pracy zależy od stopnia niepełnosprawności, którą dzieli się na: znaczną, umiarkowaną oraz lekką.

Wszystkim zatrudnionym ze znacznym, czy też umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

Pracodawcą zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdy są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika oraz szczególnych schorzeń i stopnia niepełnosprawności zatrudnionego: lekki – 450 zł, umiarkowany – 1125 zł, znaczny – 1800 zł.

One Reply to “Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *