Zasada istotności – w sprawozdaniach należy przedstawiać informacje, mające znaczenie w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej.

Zasada memoriału i współmierności – oznacza, że koszty i przychody należy ujmować w czasie, gdy powstały, nawet jeżeli ich termin zapłaty jest późniejszy.

Zasada wiarygodności – sprawia, że przedstawione informacje o sytuacji majątkowej i finansowej muszą być rzetelne.

Zasada ostrożności – zobowiązuje do dokonywania realnej wyceny aktywów, pełnego uzgodnienia zobowiązań, zakłada uznanie przychodów za realizowane, gdy są one pewne, a koszty w chwili ich poniesienia.

Zasada ciągłości –  dotyczy niezmienności przyjętych i stosowanych zasad wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczenia kosztów.

Zasada indywidualnej wyceny – nakazuje oddzielną wycenę poszczególnych składników aktywów i pa­sywów, przychodów, kosztów oraz strat i zysków nadzwyczajnych.

Zasada zakazu kompensaty – oznacza, że nie wolno kompensować ze sobą różnych co do rodzaju: aktywów, pasywów, przychodów i kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *