Zadania księgowego regulują przepisy zawarte w ustawie o Finansach Publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zalicza się do nich:

 • Prowadzenie rachunkowości danej jednostki,.  
 • Dysponowanie środkami pieniężnymi,  
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

Dodatkowo obowiązki głównego księgowego regulowane są przez ustawę o rachunkowości. Według zapisów w niej, główny księgowy zajmuje się:

 • Sporządzaniem dokumentacji, 
 • Ewidencją zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dowodów księgowych, 
 • Prowadzeniem ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym, terminowo, rzetelnie i bezbłędnie, 
 • Okresowym ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 
 • Wyceną aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, 
 • Gromadzeniem, grupowaniem, przechowywaniem dowodów księgowych według określonego wzorca 
 • Kontrolą ksiąg rachunkowych, 
 • Otwarciem i zamakaniem ksiąg rachunkowych, 
 • Sporządzaniem sprawozdań finansowych, statystycznych i innych raportów, meldunków oraz wykazów na potrzeby wewnętrzne firmy, 
 • Współpracą z biegłym rewidentem.

Coś na odmianę, zobacz czym jest outsourcing księgowy i czy warto z niego skorzystać. LINK

2 Replies to “Zadania księgowego”

  1. Autor postu dobrze przemyślał zadania księgowego. Wiadomo, że mogą być one bardzo różne w zależności od miejsca pracy. Jednak by mógł on profesjonalnie zająć się prowadzeniem księgowości musi posiadać wyjątkowo wysokie kompetencje zawodowe i doświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *