Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a jego umowa o pracę wygasa lub następuje jej rozwiązanie wówczas nasuwa się pytanie “co z wypłatą zasiłku?”, a konkretnie na kim ten obowiązek spoczywa.

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas nieokreślony oraz czas określony. Do jej rozwiązania może dojść na skutek porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na jaki współpraca została zawarta.

Bez względu na to w jaki sposób umowa została rozwiązana opłacanie zasiłku wygląda dokładnie tak samo. Przez pierwsze 33 dni kalendarzowe lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia zasiłek wypłaca pracodawca w formie wynagrodzenia chorobowego. Po upływie tego okresu zasiłek chorobowy zacznie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim, chyba że przebywa na nim dłużej niż 3 miesiące podczas, gdy zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *