Tag: ZUS

 

Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a jego umowa o pracę wygasa lub następuje jej rozwiązanie wówczas nasuwa się pytanie „co z wypłatą zasiłku?”, a konkretnie na kim ten obowiązek spoczywa.

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas nieokreślony oraz czas określony. Do jej rozwiązania może dojść na skutek porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na jaki współpraca została zawarta.

Bez względu na to w jaki sposób umowa została rozwiązana opłacanie zasiłku wygląda dokładnie tak samo. Przez pierwsze 33 dni kalendarzowe lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia zasiłek wypłaca pracodawca w formie wynagrodzenia chorobowego. Po upływie tego okresu zasiłek chorobowy zacznie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim, chyba że przebywa na nim dłużej niż 3 miesiące podczas, gdy zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy.

Prowadzenie działalności za granicą, a ZUS

Jeżeli decydujesz się na poprowadzenie działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych koniecznie sprawdź, gdzie powinieneś płacić składki do ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy swoją działalność decydują się poprowadzić poza terytorium Polski muszą posiadać zaświadczenia A1. Zaświadczenie to potwierdza jakiemu ustawodawstwu będzie podlegała osoba ubezpieczona.

Unia Europejska stwierdza, że osoba prowadząca działalność na terenie UE podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, co znaczy, że ubezpieczeniom podlegamy w kraju, w którym pracujemy. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani miejsce, w którym nasza działalność została zarejestrowana.

Co jednak z powracającymi przedsiębiorcami?

Po pierwsze, ZUS musi skontrolować czy przedsiębiorca na pewno spełnia wymogi konieczne do prowadzenia działalności na terytorium Polski. Kryteria te to korzystanie z przestrzeni biurowej, płacenie podatków, dysponowanie legitymacją zawodową, przynależność do izb handlowych i organizacji zawodowych.

Ustawodawstwo polskie bez wątpienia otrzymasz jeżeli przynajmniej dwa miesiące przed wyjazdem aktywnie prowadzisz działalność gospodarczą, Twój wyjazd potrwa nie dłużej niż 24 miesiące, a po powrocie zamierzasz nadal aktywnie kontynuować działalność gospodarczą.

Jak zgłosić cudzoziemca do ZUS?

Zatrudnienie w Polsce cudzoziemców stało się bardzo powszechne. Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie osoby z zagranicy muszą jednak zdać sobie sprawę z tego, że wówczas stają przed obowiązkiem zgłoszenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym wykonuje swoją pracę. Przy tym nie ma znaczenia jego obywatelstwo, jak również to z jakiego kraju pochodzi firma.

Ubezpieczeniom społecznym na obszarze Rzeczypospolitej Polski podlegają osoby fizyczne będące pracownikami, jak również osobami wykonującymi działalność na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie podlegają natomiast osoby z zagranicy, którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych i instytucjach międzynarodowych.

Jedno konto ZUS

Od początku 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał swoje osobiste konto ZUS, na które będzie dokonywał regulacji wszystkich swoich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie każdy z nich dysponuje czterema osobnymi kontami, na które wpływają odpowiednio składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, jak również funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Indywidualny numer konta przedsiębiorcy będzie pozwalał od razu zidentyfikować płatnika składek, co zapewni większą przejrzystość w płatnościach. Zmiana ta ma również spowodować otworzenie drogi do połączeń przelewów składkowych i podatkowych. Łatwiejsze będzie również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Jedno konto pozwoli prawnie zrównać papierowe zaświadczenia z tymi, które można wygenerować w postaci elektronicznej za pomocą systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Deklaracje zgłoszeniowe do ZUS

ZUS jest instytucją zajmującą się ubezpieczaniem osób, prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych (niektórych przypadkach). Aby zacząć opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS, należy zgłosić się jako płatnik. Obowiązek ten leży zawsze po stronie pracodawcy. W zależności od opłacanych przez pracowników ubezpieczeń musi on złożyć inne dokumenty.

ZZA – jest to zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych. Składane jest ono przez tych przedsiębiorców oraz za osoby pracujące, które odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne z innych źródeł, takich jak umowa o pracę czy prowadzona działalność.

ZUA – jest zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Składają go przedsiębiorcy odprowadzający składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy za pracowników, pracujących na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych, gdy jest to ich firma macierzysta.

Call Now Button