Tag: zestawienie aktywów i pasywów

 

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

 • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
 • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
 • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
 • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.


Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Zadanie analizy bilansu

Bilans stanowi bardzo ważny dokument, w prawie każdej firmie. Celem jego sporządzenia jest zestawienie wartości składników majątku przedsiębiorstwa wraz z źródłami jego finansowania.

Zarówno bilans jak i jego analiza dostarcza istotnych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem przeprowadzania analizy bilansu jest określanie płynności finansowej oraz ocena dokonywanych decyzji inwestycyjnych w firmie. Do jej przeprowadzenia służą wskaźniki:

 • struktury majątku,
 • inwestycyjne,
 • finansowania,
 • stopienia płynności,
 • rentowności.

Analizę bilansu można podzielić na  

 • poziomą – obejmuje badanie dynamiki sumy bilansowej oraz najważniejszych pozycji z bilansu.
 • pionową – obejmuje badanie struktury aktywów i pasywów oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji bilansowych.

Chcesz się dowiedzieć więcej o analizie finansowej –  zobacz tu.

Call Now Button