Tag: zasiłek chorobowy

 

Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a jego umowa o pracę wygasa lub następuje jej rozwiązanie wówczas nasuwa się pytanie „co z wypłatą zasiłku?”, a konkretnie na kim ten obowiązek spoczywa.

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas nieokreślony oraz czas określony. Do jej rozwiązania może dojść na skutek porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na jaki współpraca została zawarta.

Bez względu na to w jaki sposób umowa została rozwiązana opłacanie zasiłku wygląda dokładnie tak samo. Przez pierwsze 33 dni kalendarzowe lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia zasiłek wypłaca pracodawca w formie wynagrodzenia chorobowego. Po upływie tego okresu zasiłek chorobowy zacznie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim, chyba że przebywa na nim dłużej niż 3 miesiące podczas, gdy zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy.

Gdy pracownik przepracuje tylko część miesiąca

W przypadku gdy pracownik z powodu choroby bądź innej przyczyny przepracował tylko część miesiąca przedsiębiorcy często stają przed problemem, jaki stanowi określenie przysługującego mu wynagrodzenia.

Kwestię tę należy rozważyć w kilku przypadkach:

1. Nieobecność z powodu choroby
Pensję pracownika, który pobierał wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy bądź świadczenie rehabilitacyjne wylicza się dzieląc jego pełne miesięczne wynagrodzenie na 30 dni, kolejno mnożąc otrzymaną kwotę przez dni choroby, a następnie otrzymaną kwotę odejmując od wynagrodzenia, które przysługuje mu za cały miesiąc.

2. Nieobecność spowodowana innym czynnikiem niż choroba
Pracownik, który nie pobierał świadczeń chorobowych, ponieważ jego nieobecności nie można usprawiedliwić stanem zdrowia pobiera wynagrodzenie, którego wysokość wylicza się następująco:
W pierwszej kolejności miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin, która przypada do przepracowania w danym dniu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez ilość godzin nieprzepracowanych, a następnie otrzymany wynik należy odjąć od wynagrodzenia, które przysługuje mu za cały miesiąc.

Call Now Button