Tag: wynagrodzenie chorobowe

 

Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a jego umowa o pracę wygasa lub następuje jej rozwiązanie wówczas nasuwa się pytanie „co z wypłatą zasiłku?”, a konkretnie na kim ten obowiązek spoczywa.

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas nieokreślony oraz czas określony. Do jej rozwiązania może dojść na skutek porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na jaki współpraca została zawarta.

Bez względu na to w jaki sposób umowa została rozwiązana opłacanie zasiłku wygląda dokładnie tak samo. Przez pierwsze 33 dni kalendarzowe lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia zasiłek wypłaca pracodawca w formie wynagrodzenia chorobowego. Po upływie tego okresu zasiłek chorobowy zacznie wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim, chyba że przebywa na nim dłużej niż 3 miesiące podczas, gdy zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy.

Zwolnienie lekarskie pracownika

Zwolnienie lekarskie pracownika, czyli tak zwane L4 obejmuje pewien okres czasu, określony dniami wolnymi od pracy. Wiele osób nie wie jednak w jaki sposób liczyć jednak dni wolne od pracy zatrudnionego pracownika. Tymczasem jest to bardzo ważne, ponieważ pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni choroby pracownika.

W puli 33 dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe bądź 14 dni jak jest to w przypadku osób, które skończyły 50. rok życia ujęte są dni kalendarzowe, podczas których osoba znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Nie ma znaczenia czy dni te są robocze, czy wolne od pracy. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za każdy dzień swojej choroby bez względu na to czy dzień ten w rzeczywistości by przepracował, czy byłby to jego czas wolny.

33 dni zwolnienia chorobowego dotyczą całego roku kalendarzowego, a więc dni na zwolnieniu lekarskim się sumują. Po przekroczeniu 33 dni bądź 15 dni pracownik otrzyma zasiłek chorobowy od ZUS-u.

Warto podkreślić, że w kolejnym roku wykorzystane dni zwolnienia lekarskiego zerują się.

 

Zobacz również: Urlop wypoczynkowy

Call Now Button