Tag: usługi księgowe Kraków

 

Zażalenie do postanowienia w sprawie podatkowej

W trakcie trwającego postępowania podatkowego, organy podatkowe mają możliwość wydawania różnego rodzaju postanowień, które zgodnie z prawem mogą mieć charakter porządkujący postępowanie odnośnie określonych zdarzeń w ramach owego postępowania. Rozstrzygnięcia spraw danego organu mogą być zaskarżone, co automatycznie świadczy o dwuinstancyjności postępowania. W celu zaskarżenia postępowania organu podatkowego, sporządza się zażalenie.

Zgodnie z aktualną treścią Ordynacji Podatkowej zażalenie można stosować na wydane w toku postępowania postanowienia, aczkolwiek pod warunkiem, że ustawa nie stanowi inaczej. Zażalenie może posłużyć na postanowienia podejmowane na początku postępowania, a więc postanowienia odnośnie:
– odmowy wszczęcia postępowania,
– połączenia postępowań,
– pozostawienia podania bez rozpatrzenia,
– zwrotu podania.

Zażalenie może również zostać wydane w trakcie postępowania, jak postanowienie o odmowie zapoznania się z dokumentami objętymi tajemnicą państwową, bądź dokumentami wyłączonymi ze sprawy z powodu ważnego interesu publicznego i sporządzenia z nich kopii.

Kolejna grupa postanowień, przeciw którym można złożyć zażalenie może dotyczyć:
– odmowy jej uzupełnienia,
– odmowy jej sprostowania,
– sprostowania błędów rachunkowych,
– wstrzymania wykonania.

Kolejną i już ostatnią grupą są postanowienia o charakterze porządkowych, spośród których wymienić możemy:
– nałożenie kary porządkowej,
– odmowę uchylenia kary porządkowej,
– obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania,
– rozstrzygnięcie sprawy odnośnie kosztów postępowania.

Fuzja przedsiębiorstw

Pojęcie fuzji występuje w wielu dziedzinach życia. Również w ekonomii. Na czym polega więc fuzja przedsiębiorstw? Jest to dobrowolne połączenie się majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Łączą się one w jeden organizm z nadzieją, że dzięki temu ich sytuacja się poprawi.

Najogólniejszy podział fuzji to:
fuzja pozioma,
fuzja pionowa,
fuzja konglomeratowa.

FUZJA POZIOMA – inaczej horyzontalna. Polega na łączeniu się przedsiębiorstw z tej samej branży. Dzięki temu mogą one polepszyć swoją sytuacje na rynku oraz zwalczyć konkurencje.

FUZJA PIONOWA -czyli wertykalna. Łączą się firmy z tej samej gałęzi, lecz różnego etapu produkcji. Efektem może być na przykład pozbawienie konkurencji ważnego dostawcy, źródła zaopatrzenia.

FUZJA KONGLOMERATOWA – fuzja zachodzi pomiędzy firmami nie związanymi ze sobą, często działających w różnych sektorach, na różnym rynku. Stosujemy ją, gdy chcemy bardzo szybko zdobyć coś nowego, osiągnąć nowe kompetencje, wejść do nowej dziedziny, branży. Niestety fuzja konglomeratowa może okazać się bardzo niebezpieczna, ponieważ ciężko jest zapanować nad zarządzaniem szerokiego spektrum obszarów działania.

Call Now Button