Tag: uproszczona księgowość

 

Ryczałt – kto może, kto nie?

ryczałt od przychodów ewidencjonowanychRyczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowo przyjazną formą prowadzenia uproszczonej księgowości. Niestety nie każdy przedsiębiorca może z niej swobodnie korzystać. Aby tak było  nie tylko trzeba być uprawnionym do prowadzenia uproszczonej księgowości, ale należy również spełnić dodatkowe warunki. Jest ich bardzo wiele dlatego najlepiej jest wymienić tylko te najważniejsze!

  1. Nie można prowadzić działalności w formie aptek, lombardów oraz w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wolnych zawodów innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji.
  2. Nie można świadczyć usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustaw.
  3. Nie  można wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest jedyną formą uproszczonej księgowości, której wybór jest tak ograniczony przepisami prawnymi. Prawie z taką samą sytuację spotykają się przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem księgowości w formie karty podatkowej. Liczne wymagania, dotyczące prowadzenia księgowości w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powodują, że są to coraz rzadziej stosowane rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia uproszczonej księgowości w formie karty podatkowej.

Zalety uproszczonej księgowości

Tylko część z przedsiębiorców cieszyć się może prowadzeniem księgowości uproszczonej. Jest ona o wiele łatwiejsza niż ta w formie pełnej, lecz prowadzić ją mogą jedynie osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne oraz partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Jakie więc są zalety uproszczonej księgowości?

  • jest ona mało kosztowna,
  • łatwa w prowadzeniu,
  • umożliwia monitorowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie,
  • alternatywa prowadzenia systemu księgowego z wykorzystaniem programu księgowego lub księgowości online.

Na jakie korzyści mogą liczyć mali podatnicy?

Zanim jeszcze zostaną przedstawione korzyści, wynikające z bycia małym podatnikiem, warto określić warunki, jakie trzeba spełnić by nim być.

Otóż małym podatnikiem jest jednostka, której roczny obrót netto z sprzedaży nie przekracza równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki, według średniego kursu euro, publikowanego przez NBP na dzień 30 września danego roku. 

Pierwszą korzyścią zakresu podatku VAT jest możliwość stosowania metody kasowej. Oznacza to, że podatek od towarów i usług płaci się dopiero w momencie otrzymania zapłaty lub dokonania płatności. Nie stosując tej metody podatnik musiałby płacić podatek w momencie jego ustalenia, co następuje najczęściej przed otrzymaniem zapłaty lub jej wykonaniem.

Kolejną korzyścią jest możliwość stosowania uproszczonych metod księgowości. Dla wielu mniejszych przedsiębiorców wiąże się to z mniejszymi kosztami jej prowadzenia i znacznie łatwiejszą ewidencją. Prowadzenie księgowości w formie KPiR czy ryczałtu nie powoduje powstawania wielu dokumentów, a więc koszty usług księgowych są niższe. Dodatkowo nie ma potrzeby prowadzenia bardzo rozbudowanej ewidencji. To także mniejsze obowiązki wobec instytucji państwowych – nie trzeba sporządzać i składać sprawozdania finansowego.
Mały podatnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które należą do 3-8 Klasyfikacji.

Call Now Button