Tag: sprawozdanie finansowe

 

RZiS – wariant kalkulacyjny

Wariant kalkulacyjny to jeden ze sposobów sporządzania rachunku zysków i strat, który jest podstawowym i obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie. Wybór wariantu w RZiS zależy od zasad przyjętych w ewidencji kosztów działalności operacyjnej. RZIS w wariancie kalkulacyjnym sporządzany jest jeśli do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są wyłącznie konta zespołu 5.

W wariancie kalkulacyjnym porównywane są przychody ze sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym oraz koszty związane z wytworzeniem sprzedanych produktów.

WARIANT KALKULACYJNY:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
– Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
= Wynik brutto ze sprzedaży
– Koszty sprzedaży
– Koszty ogólnego zarządu
= Wynik ze sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne
– Pozostałe koszty operacyjne
= Wynik z działalności operacyjnej
+ Przychody finansowe
– Koszty finansowe
= Wynik z działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
– Straty nadzwyczajne
= Wynik brutto
– Podatek dochodowy
= Wynik netto.

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

  • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
  • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
  • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
  • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
  • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.


Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Zamknięcie roku obrotowego

Kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego kierownik jednostki powinien zaplanować czynności, jakie będą się z tym wiązać. W planach powinno się znaleźć między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji, wysłanie deklaracji PIT 4R, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Jak widać obowiązków związanych z zakończeniem roku obrotowego jest bardzo dużo. Niefortunnie wszystkie te czynności przypadają w czasie większych świąt czy czasu, kiedy wiele osób bierze urlopy. Udogodnieniem związanym z zakończeniami roku obrotowego może być jego przesunięcie o kilka miesięcy.

Zamknięcie roku obrotowego wiąże się z sporządzaniem sprawozdania finansowego. To jeden z najważniejszych obowiązków księgowych. Przed przystąpieniem do jego sporządzania należy wykonać inwentaryzację, czyli porównanie danych księgowych z stanem rzeczywistym. Należy również w przypadku spółek zobowiązanych do przeprowadzania audytu finansowego, poddać takiemu badaniu sprawozdanie finansowe, jeszcze zanim zostanie złożone.

Warianty rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Ukazuje on wynik finansowy jaki został osiągnięty w czasie okresu sprawozdawczego. Dlatego podczas jego sporządzania bierze się pod uwagę poniesione w danym czasie koszty (również straty) oraz osiągnięte przychody (lub zyski). Wpływają one na to w jakim wariancie sporządza się rachunek zysków i strat.

Na to w jakim wariancie należy wykonać rachunek zysków i strat zależy od sposobu ewidencjonowania kosztów w firmie. Koszty w jednostkach gospodarczych mogą być ewidencjonowane w układzie funkcjonalnym (w zespole kont numer 5) lub rodzajowym (na zespole kont numer 4). Gdy koszty w danym przedsiębiorstwie ujmuje się na kontach zespołu numer 4, przedsiębiorca może sporządzać rachunek wyników w wariancie porównawczym. W przeciwnym przypadku gdy ewidencjonuje koszty na kontach zespołu numer 5, może zrobić to tylko w wariancie kalkulacyjnym. Prowadzenie ewidencji kosztów na obu zespołach (rozwiązanie takie jest dopuszczalne) upoważnia jednostki do wyboru dowolnego warianty rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat na odmianę

W poprzednim wpisie znaleźć można było wzór bilansu księgowego wraz z informację o jego niezbędnych danych. W kolejnym nadszedł więc czas na następny dokument, wchodzący w skąd sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Jest nim rachunek zysków i strat, określający wynik finansowy jednostki gospodarczej w danym okresie rozliczeniowym.

W rachunku zysków i strat, oprócz zestawienia przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego powinny się znaleźć następujące elementy: pieczątka firmy, okres rozliczeniowy, wariant rachunku, podpis kierownika, podpis osoby sporządzającej, data wykonania. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zasady prowadzenia rachunkowości

Zasada istotności – w sprawozdaniach należy przedstawiać informacje, mające znaczenie w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej.

Zasada memoriału i współmierności – oznacza, że koszty i przychody należy ujmować w czasie, gdy powstały, nawet jeżeli ich termin zapłaty jest późniejszy.

Zasada wiarygodności – sprawia, że przedstawione informacje o sytuacji majątkowej i finansowej muszą być rzetelne.

Zasada ostrożności – zobowiązuje do dokonywania realnej wyceny aktywów, pełnego uzgodnienia zobowiązań, zakłada uznanie przychodów za realizowane, gdy są one pewne, a koszty w chwili ich poniesienia.

Zasada ciągłości –  dotyczy niezmienności przyjętych i stosowanych zasad wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczenia kosztów.

Zasada indywidualnej wyceny – nakazuje oddzielną wycenę poszczególnych składników aktywów i pa­sywów, przychodów, kosztów oraz strat i zysków nadzwyczajnych.

Zasada zakazu kompensaty – oznacza, że nie wolno kompensować ze sobą różnych co do rodzaju: aktywów, pasywów, przychodów i kosztów.

Call Now Button