Tag: sporządzanie zakładowego planu kont

 

Zakładowy Plan Kont

Zakładowy Plan Kont to układ kont opracowany dla danego podmiotu gospodarczego, który uwzględnia specyfikę jego działalności oraz potrzeby informacyjne użytkowników (zarządzających). Plan kont służy w jednostce przede wszystkim do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych oraz źródeł ich finansowania, zachodzących w nich zmian i rezultatów prowadzonej działalności.

Plan kont obowiązkowo sporządzany jest przez jednostki prowadzące pełną księgowość. Zgodnie z ustawą plan kont powinien zostać przygotowany przez kierownika jednostki.

Nie istnieje jeden wzór planu kont, jednak co do zasady powinien on zawierać m.in.:
→ wykaz kont syntetycznych,
→ wykaz kont analitycznych z powiązanymi kontami syntetycznymi,
→ zasady funkcjonowania obu rodzajów kont,
→ określenie sposobu ustalania i ewidencji wyniku finansowego.

Plan kont ma na celu zapewnienie prawidłowej i wiernej prezentacji w księgach rachunkowych procesów gospodarczych. Ponadto powinien umożliwić przygotowanie prawidłowego sprawozdania finansowego, statystycznych sprawozdań finansowych dla potrzeb GUS oraz deklaracji podatkowych.

Call Now Button