Tag: skróty księgowe

 

Nota korygująca i nota odsetkowa

Każdy przedsiębiorca prowadzący własne przedsiębiorstwo – niezależnie od jego rozmiaru, musi zmierzyć się zarówno z wystawianiem faktur sprzedażowych, jak i przyjmowaniem faktur zakupowych. Z kolei każdemu może zdarzyć się popełnić błąd…

Wówczas warto znać pojęcie „noty korygującej”, która jest dokumentem mającym za zadanie poprawić błędy formalne na wystawionej wcześniej fakturze. Mowa jednak o błędach, które w żaden sposób nie są związane z liczbami. Jednak w przypadku błędów dotyczących liczb i kwot, mówimy o fakturze korygującej, które najczęściej znajdują zastosowanie wówczas, gdy pojawiły się pomyłki w kwocie, cenie, bądź stawce podatku na oryginalnej fakturze.

UWAGA!
Noty korygującej – nie księgujemy.

Z kolei w prowadzeniu firmy można często spotkać się również z sytuacją, kiedy to ktoś zwleka z oddaniem pożyczonych pieniędzy jak np. za zakupione usługi lub towary. Wówczas najlepszym rozwiązaniem okazuje się nota odsetkowa, która stanowi dokument będący wezwaniem do zapłaty odsetek. Przedsiębiorca ma do tego prawo z uwagi na przekroczenie terminu spłaty należności.

By móc naliczać odsetki, konieczne jest spełnienie dwóch warunków, a mianowicie:
– towar/usługa musi zostać dostarczona do odbiorcy.
– kontrahent musi rzeczywiście spóźniać się za zapłatą za towar, bądź usługę.

Wystawienie faktury uproszczonej

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa informują nas o tym, że faktura jest wystawiana w obrocie gospodarczym między dwoma firmami. Dokument ten stanowi dla sprzedawcy obowiązek, ponieważ jest istotny w kwestii obliczania wysokości należnego podatku VAT od sprzedaży, która została dokonana.

*** Jeśli sytuacja dotyczy transakcji, kiedy sprzedawca wystawia fakturę sprzedażową osobie fizycznej, czyli Klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas wystarczy zwykły paragon.

Jest to spowodowane tym, iż wówczas nabywca jest Klientem ostatecznym, więc podatek spoczywa właśnie na nim. Nie zawsze jednak Klientowi wystarcza jedynie paragon. Wówczas nie ma możliwości wystawienia faktury uproszczonej, tylko przedsiębiorca musi ten dokument wystawić w formie pełnej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Tak, jak zostało już wspomniane – faktura uproszczona zastosowanie znajduje przede wszystkim w kontaktach pomiędzy kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Faktura uproszczona jako dokument, musi zawierać:
– cenę jednostkową danego towaru netto,
– wartość sprzedaży towarów netto,
– obowiązującą dany towar stawkę podatku,
– wartość sprzedaży netto + podział na poszczególne stawki podatku,
– wartość sprzedaży, która została zwolniona z podatku.

Dokumenty w firmie – sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument tworzony w firmie, który pokazuje jej stan finansowy. Dane w nim zawarte są wykorzystywane nie tylko przez podmiot gospodarczy, ale również mogą trafiać np. do władz państwa, członków określonych organizacji, różnych urzędów, darczyńców, sponsorów, a nawet do opinii publicznej.

Sprawozdanie finansowe złożone jest z:
– rachunku zysków i strat,
– bilansu,
– informacji dodatkowej.

Czasem w określonych formach przedsiębiorstw istnieje również obowiązek dołączenia sprawozdania z działalności podmiotu.

W Polsce sprawozdanie finansowe należy sporządzić w języku polskim oraz w walucie polskiej. Dane liczbowe możemy zaokrąglić do tysięcy lecz tylko wtedy, kiedy nie zniekształca to obrazu firmy znajdującego się w sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w formie elektronicznej i wysłane do Krajowego Rejestru Sądowego w systemie e-KRS lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawowe skróty księgowe

Są pewne skróty i pojęcia, które obowiązkowo powinniśmy znać. Warto je przeglądnąć, by przekonać się, czy oby na pewno nie mamy jakichś zaległości! Mowa o skrótach takich jak:

 • CIT – ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw),
 • Fa VAT – Faktura VAT,
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny,
 • KH – Księga Handlowa,
 • KP – Kasa Przyjmie,
 • KPiR- Księga Przychodów i Rozchodów,
 • KW – Kasa Wypłaci,
 • LT – Likwidacja środka trwałego,
 • MF – Ministerstwo Finansów,
 • Mm – Przesunięcie międzymagazynowe,
 • OT – Likwidacja środka trwałego,
 • PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • PIT – ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych,
 • PK – Polecenie księgowania,
 • PT – Przekazanie środka trwałego,
 • PTU – Podatek od Towarów i Usług (PTU =VAT)
 • Pw – Przyjęcie wyrobów,
 • Pz – Przyjęcie zewnętrzne,
 • RK – Raport kasowy,
 • R-k – Rachunek,
 • RMUA – Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
 • Rw – Rozchód wewnętrzny,
 • US – Urząd Skarbowy,
 • WB – Wyciąg bankowy,
 • WDT – Dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • Wz – Wydanie zewnętrzne
 • VAT – ang. (Value Added Tax)  podatek od wartości dodanej,
 • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Znaczenie dokumentu księgowego

Znaczenie dokumentu księgowego jest bardzo duże, ponieważ nie tylko służy ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, ale również w związku z tym, jest podstawą kontroli podatkowej czyli tego czego boi się prawie każdy przedsiębiorca.

Dokument księgowy musi spełnić kilka podstawowych warunków, zanim na jego podstawie zostanie zaksięgowana operacja gospodarcza. Według przepisów prawnych muszą się w nim znaleźć:

 • data dokonania operacji gospodarczej oraz wystawienia dokumentu
 • oznaczenie rodzaju dokumentu oraz jego numer,
 • dane stron operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej oraz jej wartość,
 • podpis wystawcy,
 • stwierdzenie sprawdzenia,

Każdy dowód księgowy musi również przejść kontrolę, która obejmuje:

 • kontrolę merytoryczną,
 • kontrolę formalno-rachunkową,

Po jej przejściu zostaje zatwierdzony poprzez wystawienie odpowiedniej pieczątki, na następnie na jego podstawie dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Po tym momencie podlega archiwizacji, której czas jest zależny od ważności dokumentu.

Call Now Button