Tag: Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe podzielić możemy na czynne i bierne. Czynne rozliczenia międzyokresowe stanowią koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w obecnym czasie , ale dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego lub w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat. Wykazują one saldo debetowe, oznaczające środki zaangażowane w rozliczeniach z tytułu nabytych, lecz nieużytych usług i stanowią składnik aktywów. Powoduje to, że są one traktowane na równi z wyrobami gotowymi i mają istotny wpływ na zwiększenie sumy wszystkich poniesionych w danym okresie kosztów rodzajowych mimo iż mogą oddziaływać na wynik finansowy innego okresu sprawozdawczego.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych możemy zaliczyć np. ubezpiecznia majątkowe, czynsze i dzierżawy za najem lokali, prenumeraty czasopism, opłaty od środków transportowych, czy podatek od nieruchomości.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Każdy z przedsiębiorców prowadzących własną działalność musi liczyć się z ogromem obowiązków rachunkowych z jakimi trzeba sobie poradzić. Do jednych z nich należą rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów są więc terminem dość często spotykanym w rachunkowości. Stanowią one sposób rozliczenia kosztów działalności danej jednostki w czasie. W myśl tej zasady, koszty ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie sprawozdawczym, co osiągnięte przychody. Są one także wyłączane z rozliczenia i ujmowane w ewidencji na koncie- ”Rozliczenia międzyokresowe kosztów” jako koszt przyszłego okresu.

Rozliczenia międzyokresowe dzieli się na: czynne (prezentowane po stronie aktywów) i bierne (prezentowane po stronie pasywów).

Odpisów rozliczeń dokonuje się proporcjonalnie do upływu czasu i wielkości wykonywanych zadań, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Call Now Button