Tag: rachunkowość

 

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

 • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
 • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
 • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
 • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.


Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Kiedy sporządza się polecenie księgowania?

Polecenie księgowania oznaczone popularnie skrótem PK jest często stosowanym w księgowości dokumentem. Wystawia się go w bardzo wielu sytuacjach, na przykład gdy nie ma innego dokumentu potwierdzającego operację gospodarczą. Polecenie księgowania wystawia się w szczególności w przypadku:

1) Ujmowania kwot operacji gospodarczych wynikających z różnych zestawień źródłowych dokumentów księgowych.
PRZYKŁAD: ujmowanie wynagrodzeń na podstawie zbiorczego zestawienia miesięcznego list płac),

2) Korygowanie błędnych zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.

3) Ujmowania w księgach rachunkowych operacji nie dokumentowanych innymi dokumentami.
PRZYKŁAD: zaksięgowanie naliczonej amortyzacji.

4) Dokonywanie rozliczeń kosztów i przychodów.
PRZYKŁAD: przeksięgowanie zrealizowanych przychodów.

5) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji związanych z zamykaniem i otwieraniem roku obrotowego.
PRZYKŁAD: przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy.

Zasady prowadzenia rachunkowości

Zasada istotności – w sprawozdaniach należy przedstawiać informacje, mające znaczenie w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej.

Zasada memoriału i współmierności – oznacza, że koszty i przychody należy ujmować w czasie, gdy powstały, nawet jeżeli ich termin zapłaty jest późniejszy.

Zasada wiarygodności – sprawia, że przedstawione informacje o sytuacji majątkowej i finansowej muszą być rzetelne.

Zasada ostrożności – zobowiązuje do dokonywania realnej wyceny aktywów, pełnego uzgodnienia zobowiązań, zakłada uznanie przychodów za realizowane, gdy są one pewne, a koszty w chwili ich poniesienia.

Zasada ciągłości –  dotyczy niezmienności przyjętych i stosowanych zasad wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczenia kosztów.

Zasada indywidualnej wyceny – nakazuje oddzielną wycenę poszczególnych składników aktywów i pa­sywów, przychodów, kosztów oraz strat i zysków nadzwyczajnych.

Zasada zakazu kompensaty – oznacza, że nie wolno kompensować ze sobą różnych co do rodzaju: aktywów, pasywów, przychodów i kosztów.

Budżetowanie – istota, funkcje, korzyści

rachunkowość zarządcza Budżetowanie to jedno z narzędzi rachunkowości zarządczej. Polega na planowaniu, tworzeniu i zatwierdzaniu budżetu, następnie kontroli jego wykonania.

Do funkcji budżetowania w firmach należy:

 • uwidacznianie wariantów wyboru, poprzez co ułatwia lokowanie zasobów,
 • umożliwianie poznania szans i zagrożeń planowanych zdarzeń gospodarczych,
 • umożliwianie kontrolę nad efektywnością działań,
 • przewidywanie efektów działań,

 

Budżetowanie przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Są nimi:

 • dostarczanie informacji, potrzebnych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
 • optymalizacja kosztów,
 • ujawnianie rezerw zasobów,
 • racjonalizacja i rozdysponowanie posiadanych zasobów,
 • bieżący monitoring rozwoju,
 • ocena realizacji zamierzonych celów,
 • szybka diagnostyka problemów,
 • usprawnienie zarządzania,
 • motywowanie do działania,
 • bieżąca weryfikacja prawidłowości założeń budżetowych.

Warto wiedzieć więcej o zarządzaniu finansami i badaniu stanu finansowego. Tutaj dowiesz się więcej o analizie finansowej.

Klasyfikacja operacji gospodarczych

klasyfikacja-operacji-gospodarczych

Ewidencja operacji gospodarczych to podstawowe zadanie księgowości. Na sposób jaki się  księguje daną operację, oddziałuje jej rodzaj.

Operacje  gospodarcze dzieli się zazwyczaj na: 

 1. Operacje wynikowe czyli takie, które mają bezpośrednie oddziaływanie na wynik jednostki gospodarczej. Są to operacje kosztowe, przychodowe, zysków i strat nadzwyczajnych oraz operacje dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego.
 2. Operacje bilansowe, które dotyczą zmian w składnikach majątku i kapitałów jednostki. Wśród nich wyróżnia się operacje:  aktywne, pasywne, aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową, aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową,

Oprócz tego podziału, klasyfikacja operacji gospodarczych może być dokonana na podstawie: 

 • czasu ewidencji,
 • sposobu powstania,
 • zależności od przedsiębiorstwa,
 • wpływu na rozrachunki z partnerami gospodarczymi.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest jednym z znaczących elementów analizy ekonomicznej, która stanowi podstawę analizy działalności gospodarczej. Celem jej sporządzania jest uzyskanie informacji o wynikach oraz sytuacji finansowej firmy. Są one niezbędne w realizowaniu procesu zarządzania, gdyż to w właśnie one są podstawą wydawania decyzji, dotyczących działania przedsiębiorstwa. Informacje dostarczone dzięki takiej analizie, są też ważne także dla użytkowników zewnętrznych czyli np. kredytodawców, inwestorów czy audytorów.

Analiza finansowa obejmuje:

 • Analizę sprawozdań finansowych,
 • Ustalenie i ocena przepływów finansowych,
 • Analiza czynników wpływających na kształtowanie się wyniku finansowego,
 • Ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (płynność, zadłużenie, aktywność, obrotowość, efektywność itp.).

Źródłami danych potrzebnych do sporządzenia analizy finansowej są wszystkie materiały ewidencyjne (dane księgowe, wyniki z poprzednich analiz, kalkulacje) oraz inne materiały, takie jak protokoły zarządu czy protokoły po kontrolne.

Analizę finansową można podzielić na:
1. analizę wstępną,
2. analizę wskaźnikową,
3. analizę mierników syntetycznych.

Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe

rozliczenia-pieniezne

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych. Mogą one przebiegać zarówno w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Oczywiście prawo gospodarcze reguluję i tę kwestię stanowiąc że, wszystkie rozliczenia przekraczające równowartość 15 000 tysięcy euro według kursu tej waluty publikowanego przez bank centralny, muszą odbywać za pomocą bezgotówkowych form płatności.

Znając już zasadę wedle której trzeba dokonywać rozliczeń bezgotówkowych, należy wymienić sposoby jakimi można tego dokonać?

FORMY ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH to:

 • polecenie przelewu,
 • polecenie zapłaty,
 • akredytywa,
 • inkaso,
 • czek,
 • weksel,
 • karta płatnicza.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego i dostarcza informacji finansowych o wykonaniu poszczególnych budżetów.

Podstawę regulacji prawnej rachunkowości budżetowej stanowi ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów. Taką rachunkowość wyróżnia ujednolicenie. Wyraża się go poprzez stosowanie jednolitego planu kont, takiej samej klasyfikacji budżetowej i jednolitych zasad tworzenia sprawozdań finansowych. W tego rodzaju księgowości, możemy wyróżnić kilka podmiotów. Są nimi; jednostki budżetowe (metoda finansowania brutto), samorządowe zakłady budżetowe (rozliczają się z budżetem metodą finansowania netto), agencje wykonawcze (odprowadzają do budżetu nadwyżkę środków finansowych), instytucje gospodarki budżetowej (koszty i zobowiązania pokrywają z uzyskanych przychodów) oraz fundusze celowe (przychody pochodzą ze środków publicznych, koszty ponoszone na realizację zadań publicznych).

W skład jednostek budżetowych, których dotyczy rachunkowość budżetowa, wchodzą m.in. urzędy administracji samorządowej i państwowej, prokuratury, sądy, areszty, więzienia, jednostki wojska i policji, straż pożarna, szkoły oraz internaty.

Call Now Button