Tag: rachunek zysków i strat

 

RZiS – wariant kalkulacyjny

Wariant kalkulacyjny to jeden ze sposobów sporządzania rachunku zysków i strat, który jest podstawowym i obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie. Wybór wariantu w RZiS zależy od zasad przyjętych w ewidencji kosztów działalności operacyjnej. RZIS w wariancie kalkulacyjnym sporządzany jest jeśli do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są wyłącznie konta zespołu 5.

W wariancie kalkulacyjnym porównywane są przychody ze sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym oraz koszty związane z wytworzeniem sprzedanych produktów.

WARIANT KALKULACYJNY:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
– Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
= Wynik brutto ze sprzedaży
– Koszty sprzedaży
– Koszty ogólnego zarządu
= Wynik ze sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne
– Pozostałe koszty operacyjne
= Wynik z działalności operacyjnej
+ Przychody finansowe
– Koszty finansowe
= Wynik z działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
– Straty nadzwyczajne
= Wynik brutto
– Podatek dochodowy
= Wynik netto.

Warianty rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Ukazuje on wynik finansowy jaki został osiągnięty w czasie okresu sprawozdawczego. Dlatego podczas jego sporządzania bierze się pod uwagę poniesione w danym czasie koszty (również straty) oraz osiągnięte przychody (lub zyski). Wpływają one na to w jakim wariancie sporządza się rachunek zysków i strat.

Na to w jakim wariancie należy wykonać rachunek zysków i strat zależy od sposobu ewidencjonowania kosztów w firmie. Koszty w jednostkach gospodarczych mogą być ewidencjonowane w układzie funkcjonalnym (w zespole kont numer 5) lub rodzajowym (na zespole kont numer 4). Gdy koszty w danym przedsiębiorstwie ujmuje się na kontach zespołu numer 4, przedsiębiorca może sporządzać rachunek wyników w wariancie porównawczym. W przeciwnym przypadku gdy ewidencjonuje koszty na kontach zespołu numer 5, może zrobić to tylko w wariancie kalkulacyjnym. Prowadzenie ewidencji kosztów na obu zespołach (rozwiązanie takie jest dopuszczalne) upoważnia jednostki do wyboru dowolnego warianty rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat na odmianę

W poprzednim wpisie znaleźć można było wzór bilansu księgowego wraz z informację o jego niezbędnych danych. W kolejnym nadszedł więc czas na następny dokument, wchodzący w skąd sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Jest nim rachunek zysków i strat, określający wynik finansowy jednostki gospodarczej w danym okresie rozliczeniowym.

W rachunku zysków i strat, oprócz zestawienia przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego powinny się znaleźć następujące elementy: pieczątka firmy, okres rozliczeniowy, wariant rachunku, podpis kierownika, podpis osoby sporządzającej, data wykonania. 

 

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe w Krakowie z zakresu księgowości, prawa oraz kadr i płac. Oferujemy również prowadzenie księgowości online, przez Internet. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

Call Now Button