Tag: prowadzenie pełnej księgowości

 

Pełna księgowość

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to również sposób na dokładne monitorowanie stanu majątku całego przedsiębiorstwa, również tego, który jest zawarty w jego wyposażeniu oraz towarze.

Księgowość pełna jest najdokładniejszym i jednym z najbardziej skomplikowanych systemem zapisu, który rejestruje każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo. Z tego względu firmy, które prowadzą księgi rachunkowe w ten sposób, mają jasny obraz wszystkiego co się w nich dzieje.

Dzięki dokładności jaką gwarantuje pełna księgowość, właściciel może w odpowiedni sposób zaplanować optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kto jest zobligowany do prowadzenia tego typu rozliczeń?
spółki cywilne osób fizycznych
spółki jawne osób fizycznych
spółki partnerskie
osoby fizyczne

Istotną informacją w tej kwestii jest również fakt, że do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane wszystkie podmioty gospodarcze, które w ubiegłym roku obrachunkowym osiągnęły zyski wyższe niż 1 200 000 euro, po przeliczeniu na walutę polską.

Jak się prowadzi pełną księgowość?

Księgowość można prowadzić w przedsiębiorstwach na kilka sposobów. Jednym z nich jest prowadzenie pełnej księgowości. Na czym ta forma polega?

Prowadzenie pełnej księgowości polega na dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych na kontach księgi rachunkowej. Operacje gospodarcze zapisuje się na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, służących pomocniczej ewidencji księgowej. Dodatkową ewidencję na kontach analitycznych prowadzi się dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży i zakupu oraz kosztów.

Oprócz kont ksiąg głównych i pomocniczych w skład księgi rachunkowej wchodzi dziennik księgowy. To w nim dokonuje się zapisów operacji gospodarczych, zawierających datę zdarzenia, dokument źródłowy oraz sposób ujęcia w księdze rachunkowej. Ostatnimi elementami księgi rachunkowej są zestawienia sald i obrotów kont księgowych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie księgi rachunkowej rozpoczyna się od początku rozpoczęcia działalności oraz od rozpoczęcia się nowego roku obrotowego. Natomiast zamyka adekwatnie do tych zdarzeń – na koniec roku obrotowego oraz na dzień zakończenia działalności.

Jesteś zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości? – Powierz ją w ręce doświadczonego biura rachunkowego.

Zwiększenie limitu KPiR

Od 2017 roku ma zacząć obowiązywać limit , który mówić będzie o tym, czy podatnik może prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Ile będzie on wynosił?

Limit od 2017 roku będzie wynosił 2 000 000 euro.

Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia firmy, którzy będą mogli zoptymalizować koszty związane z obsługą księgową dotyczącą pełnej księgowości.

Nowe przepisy oznaczają, że od 2017 roku w przypadku podatników podatku od osób fizycznych obowiązkowe przejście z pkpir na księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, będzie miało miejsce dopiero po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty usług księgowych.

Kiedy paragon może być dowodem księgowym?

Przepisy rzadko kiedy dopuszczają księgowanie operacji gospodarczych na podstawie paragonów. Jednak takie sytuacje są dopuszczalne. Kiedy? 

pelna ksiegowosc Krakow

Zgodnie z rozporządzeniem wydatki na zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych, a także wydatki poniesione na zakup paliwa i olejów, ale za granicą można ująć na podstawie paragonu. W takich sytuacjach należy zaksięgować pełną wartość paragonu, bez odliczania podatku VAT.

Kolejnym wyjątkiem, jaki może być zaksięgowany na podstawie paragonu jest koszt przejazdu autostradą. Paragon w takim przypadku musi zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),
 • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem.

i wtedy może zostać uznany za fakturę, a podatek VAT zostać odliczony.

Zamknięcie roku obrotowego

Kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego kierownik jednostki powinien zaplanować czynności, jakie będą się z tym wiązać. W planach powinno się znaleźć między innymi: przeprowadzenie inwentaryzacji, wysłanie deklaracji PIT 4R, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego. Jak widać obowiązków związanych z zakończeniem roku obrotowego jest bardzo dużo. Niefortunnie wszystkie te czynności przypadają w czasie większych świąt czy czasu, kiedy wiele osób bierze urlopy. Udogodnieniem związanym z zakończeniami roku obrotowego może być jego przesunięcie o kilka miesięcy.

Zamknięcie roku obrotowego wiąże się z sporządzaniem sprawozdania finansowego. To jeden z najważniejszych obowiązków księgowych. Przed przystąpieniem do jego sporządzania należy wykonać inwentaryzację, czyli porównanie danych księgowych z stanem rzeczywistym. Należy również w przypadku spółek zobowiązanych do przeprowadzania audytu finansowego, poddać takiemu badaniu sprawozdanie finansowe, jeszcze zanim zostanie złożone.

Podstawowe skróty księgowe

Są pewne skróty i pojęcia, które obowiązkowo powinniśmy znać. Warto je przeglądnąć, by przekonać się, czy oby na pewno nie mamy jakichś zaległości! Mowa o skrótach takich jak:

 • CIT – ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw),
 • Fa VAT – Faktura VAT,
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny,
 • KH – Księga Handlowa,
 • KP – Kasa Przyjmie,
 • KPiR- Księga Przychodów i Rozchodów,
 • KW – Kasa Wypłaci,
 • LT – Likwidacja środka trwałego,
 • MF – Ministerstwo Finansów,
 • Mm – Przesunięcie międzymagazynowe,
 • OT – Likwidacja środka trwałego,
 • PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • PIT – ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych,
 • PK – Polecenie księgowania,
 • PT – Przekazanie środka trwałego,
 • PTU – Podatek od Towarów i Usług (PTU =VAT)
 • Pw – Przyjęcie wyrobów,
 • Pz – Przyjęcie zewnętrzne,
 • RK – Raport kasowy,
 • R-k – Rachunek,
 • RMUA – Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
 • Rw – Rozchód wewnętrzny,
 • US – Urząd Skarbowy,
 • WB – Wyciąg bankowy,
 • WDT – Dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • Wz – Wydanie zewnętrzne
 • VAT – ang. (Value Added Tax)  podatek od wartości dodanej,
 • ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warianty rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Ukazuje on wynik finansowy jaki został osiągnięty w czasie okresu sprawozdawczego. Dlatego podczas jego sporządzania bierze się pod uwagę poniesione w danym czasie koszty (również straty) oraz osiągnięte przychody (lub zyski). Wpływają one na to w jakim wariancie sporządza się rachunek zysków i strat.

Na to w jakim wariancie należy wykonać rachunek zysków i strat zależy od sposobu ewidencjonowania kosztów w firmie. Koszty w jednostkach gospodarczych mogą być ewidencjonowane w układzie funkcjonalnym (w zespole kont numer 5) lub rodzajowym (na zespole kont numer 4). Gdy koszty w danym przedsiębiorstwie ujmuje się na kontach zespołu numer 4, przedsiębiorca może sporządzać rachunek wyników w wariancie porównawczym. W przeciwnym przypadku gdy ewidencjonuje koszty na kontach zespołu numer 5, może zrobić to tylko w wariancie kalkulacyjnym. Prowadzenie ewidencji kosztów na obu zespołach (rozwiązanie takie jest dopuszczalne) upoważnia jednostki do wyboru dowolnego warianty rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat na odmianę

W poprzednim wpisie znaleźć można było wzór bilansu księgowego wraz z informację o jego niezbędnych danych. W kolejnym nadszedł więc czas na następny dokument, wchodzący w skąd sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Jest nim rachunek zysków i strat, określający wynik finansowy jednostki gospodarczej w danym okresie rozliczeniowym.

W rachunku zysków i strat, oprócz zestawienia przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego powinny się znaleźć następujące elementy: pieczątka firmy, okres rozliczeniowy, wariant rachunku, podpis kierownika, podpis osoby sporządzającej, data wykonania. 

 

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe w Krakowie z zakresu księgowości, prawa oraz kadr i płac. Oferujemy również prowadzenie księgowości online, przez Internet. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

Znaczenie dokumentu księgowego

Znaczenie dokumentu księgowego jest bardzo duże, ponieważ nie tylko służy ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, ale również w związku z tym, jest podstawą kontroli podatkowej czyli tego czego boi się prawie każdy przedsiębiorca.

Dokument księgowy musi spełnić kilka podstawowych warunków, zanim na jego podstawie zostanie zaksięgowana operacja gospodarcza. Według przepisów prawnych muszą się w nim znaleźć:

 • data dokonania operacji gospodarczej oraz wystawienia dokumentu
 • oznaczenie rodzaju dokumentu oraz jego numer,
 • dane stron operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej oraz jej wartość,
 • podpis wystawcy,
 • stwierdzenie sprawdzenia,

Każdy dowód księgowy musi również przejść kontrolę, która obejmuje:

 • kontrolę merytoryczną,
 • kontrolę formalno-rachunkową,

Po jej przejściu zostaje zatwierdzony poprzez wystawienie odpowiedniej pieczątki, na następnie na jego podstawie dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Po tym momencie podlega archiwizacji, której czas jest zależny od ważności dokumentu.

Call Now Button