Tag: prowadzenie księgowości

 

Umowa B2B

W ostatnim czasie w Polsce coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się umowa B2B. Z tego powodu warto zapoznać się ze znaczeniem takiego kontraktu.

B2B jest to skrót z języka angielskiego, który oznacza business-to-business, czyli umowę zawartą pomiędzy dwoma firmami. Ten rodzaj kontraktu występuje również pod popularną nazwą – samozatrudnienie. Umowa ta zawarta może być między dwoma (lub więcej) dowolnymi podmiotami gospodarczymi, zatem może to być zarówno spółka cywilna, kapitałowa, osobowa jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Umowa B2B zyskuje na popularności z prostego powodu – pracodawca ponosi znacznie niższe koszty zatrudnienia, co pozwala na większe wynagrodzenie dla pracownika. Dodatkowo taka umowa daje większa elastyczność co do wymiaru godzin, czy nawet miejsca pracy. Samozatrudniony przebywający na umowie B2B może również współpracować jednocześnie z więcej niż jednym podmiotem.

Należy jednak pamiętać, że do podpisania umowy pracownik musi mieć założoną działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie oznacza, że samozatrudnionemu dochodzą obowiązki związane z jej prowadzeniem, takie jak odprowadzanie składek, rozliczenia podatków, prowadzenie księgowości. W związku z tym nie przysługują mu przywileje takie jak osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Opłata depozytowa

Czym jest opłata depozytowa? Kto jest zobowiązany do uiszczenia opłaty depozytowej?

Nowelizacja przepisów wprowadziła zasady, których celem jest ograniczenie ilości produkowanych odpadów oraz zwiększenie ilości odzyskiwania odpadów przemysłowych. Warto zaznaczyć, że niektóre odpady zostały objęte specjalną kontrolą z powodu szczególnie wysokiego poziomu niebezpieczeństwa dla środowiska. Mowa tutaj o bateriach oraz akumulatorach, które zagrażają środowisku w znacznym stopniu.

Ustawa o bateriach i akumulatorach zawiera najważniejsze informacje wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Przepisy w wyżej wymienionej ustawie uwzględniają również:
– prawa i obowiązki osób wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory
– zasady  zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów,
– zasady pobierania i zwrotu opłaty depozytowej.

Do pobierania opłaty depozytowej zobowiązany jest sprzedawca detaliczny baterii samochodowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych. Do obowiązków tego sprzedawcy należy również potwierdzenie jej pobrania.

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii i akumulatora samochodowego.

Przedsiębiorca zajmujący się obrotem baterii oraz akumulatorów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poboru i zwrotu opłaty depozytowej oraz przekazywania rocznego sprawozdania do urzędu marszałkowskiego do 15. dnia marca.

Indywidualny rachunek podatkowy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy odnośnie indywidualnych mikrorachunków podatkowych, który jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika. Służy on do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Celem tego rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń, a jego twórcami jest Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Ministerstwo Finansów utworzyło indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby, która posiada NIP, bądź PESEL, a więc zarówno podatnicy, jak i płatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płatnicy, którzy działalności nie prowadzą.

Za pośrednictwem indywidualnego mikrorachunku podatkowego, można dokonać wpłat z tytułu:
– PIT,
– CIT,
– VAT.

Chcąc nabyć swój numer mikrorachunku podatkowego, należy:
– podać swój numer PESEL (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności oraz podmiotów, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT),
– podać swój numer NIP (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą, bądź posiadającą status czynnego podatnika VAT, płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub społeczne).

UWAGA!
Numer indywidualnego mikrorachunku nie zmienia się nawet pomimo zmiany nazwiska, właściwego Urzędu Skarbowego, jak również zmiany miejsca zamieszkania.

Czym jest audyt?

Audyt jest procedurą przeprowadzaną przez ekspertów niezwiązanych w żaden sposób z firmą. Posiadają oni natomiast bardzo rozległą wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy czy danego sektora działania. Audyt to badanie zgodności z pewnymi standardami, wzorcami, normami czy przepisami. 

Rolą audytora nie jest według obecnego wyobrażenia straszenie czy kwestionowanie każdej decyzji podjętej przez firmę, ale służenie dobrą radą. Może on zaproponować korzystne rozwiązania dla działalności. Porady te są uzupełnieniem kontroli tego, co się dzieje w firmie.

W celu niepowielania pewnych rozwiązań czy nie wyrządzania szkody na rzecz konkurencyjnego przedsiębiorstwa, audytor ma obowiązek filtrowania tych wiadomości. 

Jest wiele rodzajów audytów:

 • badania klinicznego
 • działalności
 • ekologiczny
 • energetyczny
 • etyczny
 • finansowy
 • informatyczny
 • jakości
 • marketingowy
 • operacyjny
 • oprogramowania
 • personalny
 • systemu
 • śledczy
 • środowiskowy
 • wiedzy
 • zgodności

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Dlaczego warto korzystać z księgowości online?

Prowadzenie księgowości online może być niezwykle przydatne. Czasy, w których wszystko byliśmy zmuszeni robić ręcznie już dawno minęły. Prowadząc dokumentację za pomocą specjalistycznych programów możesz zyskać, między innymi:

 • czas,
 • automatyczne obliczania,
 • komfort.

Wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane, ponieważ jeśli system wykonuje za nas obliczenia, nam pozostaje już tylko sprawdzenie ich, co wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu i komfortem działania.

Księgowość online jest również przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie chcą prowadzić swoją dokumentację księgową.

Fakt, że coraz częściej korzystamy z możliwości dostępnych online, ma wiele zalet. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko czas, ale także papier. Państwowe urzędy i instytucje również wychodzą naprzeciw nowym rozwiązaniom i udostępniają opcję rozliczenia podatku, czy złożenia deklaracji przez Internet.

Ponadto w niektórych przypadkach cyfryzacja stała się już dla nas obowiązkowa jak np. w przypadku JPK – objęci obowiązkiem jego przesyłania muszą dostarczyć go w odpowiedniej strukturze i mogą uczynić to wyłącznie za pośrednictwem sieci.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Zgodnie z opublikowanym dnia 19 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł,
 • minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

W 2018 roku kwoty te były nieco niższe, bo wynosiły 2100 zł oraz 13,70 zł.

Płaca minimalna w ostatnich latach stopniowo rośnie, co bardzo cieszy pracowników. Zgodnie z przepisami rząd do połowy czerwca 2018 r. musiał podjąć decyzję o wynagrodzeniu na 2019 rok. Konsultację zakończyły się 15 lipca i decyzja została podjęta.

Dlaczego płaca minimalna tak znacząco wzrośnie?

Wartość minimalnego wynagrodzenia jest ustalona w taki sposób, aby wzrosła w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

 

Pojawia się też pytanie, co z wynagrodzeniem za grudzień płatnym z przesunięciem do 10 dnia. kolejnego miesiąca. Odpowiedź przedstawię w oparciu o poniższy przykład.

Wynagrodzenie wypłacone do 10. stycznia jest za miesiąc grudzień, w którym płaca minimalna wynosiła 2100 zł. Zatem pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2100 zł brutto.

Prowadzenie księgowości online

W ostatnim czasie bardzo popularna jest opcja zdalnego prowadzenia księgowości w firmach świadczona przez profesjonalne biura rachunkowe.

Do zalet płynących z prowadzenia księgowości online możemy zaliczyć:
– oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów obsługi księgowej,
– łatwość w prowadzeniu księgowości,
– odpowiedzialność za prowadzoną ewidencje, która leży po stronie biura,
– możliwość prowadzenia księgowości online, a więc bez zbędnych formalności,
– biuro rachunkowe może świadczyć usługi dla Klientów z całej Polski.

Tak więc z tego, co można zauważyć, obsługa księgowa realizowana przez biura rachunkowe, która realizowana jest przez biura rachunkowe za pomocą Internetu wiążę się z licznymi korzyściami, które może odczuć przedsiębiorca.

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

 • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
 • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
 • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
 • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.


Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Program księgowy, czyli sposób na księgowość dla małej firmy

Prowadzenie księgowości niestety jest niezwykle problematyczne, o czym przekonują się zwłaszcza właściciele niewielkich przedsiębiorstw, dla których tradycyjny outsourcing jest zbyt kosztowny.
Z pomocą tym jednostkom przychodzi specjalistyczne oprogramowanie, które dzięki swoim różnorodnym funkcjom zaraz po wprowadzeniu do niego odpowiednich danych przygotowuje niezbędne rozliczenia, prowadzi księgi rachunkowe, dziennik transakcji itd.

Na rynku istnieje cała masa programów służących do prowadzenia firmowej księgowości. Jak jednak wybrać właściwe narzędzie?

Oto podstawowe funkcje, które zapewnią szybkie, proste i prawidłowe prowadzenie firmowej księgowości:
1. Prowadzenie rozrachunków.
2. Księgowanie wyciągów bankowych.
3. Księgowanie różnic kursowych.
4. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych.
5. Dysponowanie wzorcami szybkiego księgowania.
6. Rozliczanie projektów, przekrojów i systemów kosztów.
7. Import wyciągów bankowych.

Więcej informacji o firmowej księgowości znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ.

Call Now Button