Tag: podatki

 

Podatek od posiadania psa w 2021 roku

Podatek od posiadania psa, czyli opłata zostanie w 2021 roku podwyższona? Na jakie kwoty powinniśmy się przygotować?

Podatek od posiadania psa jest podatkiem samorządowym, który zasila budżet gminy. Organem kontrolujący prawidłowe uiszczanie opłat podatkowych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto zaznaczyć, że Rada Gminy ma prawo do wprowadzenia podatku od psa pod warunkiem, że wartość opłaty nie będzie większa od kwoty ustanowionej przez MF.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

W 2021 roku podatek od posiadania psa ma wynosić 130,30 zł. Warto zaznaczyć, że jest to kwota maksymalna, więc jej finalna wartość może być mniejsza.

Istnieje możliwość, aby Rada Gminy nie wprowadzała tego rodzaju opłaty podatkowej.

Opłata może zostać uiszczona:
– w kasie gminy,
– dokonując przelew na podany rachunek bankowy gminy,
– u wyznaczonego inkasenta.

Zmiany w podatku akcyzowym

27 maja 2017 roku w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą ustawy o podatku akcyzowym.
W tym artykule postaram się omówić najważniejsze zmiany.

Przede wszystkim określono zwolnienie od akcyzy podczas obrotu alkoholem etylowym całkowicie skażonym. Zwolnieniu podlega zatem:
-produkcja alkoholu etylowego, który jest całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym w państwach Unii Europejskiej,
-wewnątrzwspólnotowe nabywanie alkoholu etylowego całkowicie skażonego dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,
-produkcja i import jeśli alkohol etylowy jest całkowicie skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi poza terytorium Polski.

Do rejestracji jako podatnik akcyzy zobowiązane zostały podmioty sprzedające na terytorium Polski alkohol w pełni skażony środkami dopuszczonymi w państwach członkowskich UE, skażony dodatkowymi środkami dopuszczonymi przez Państwo członkowskie UE bądź Rzeczypospolita Polską, a także wyroby objęte podkategorią Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Aktualizacja

Z początkiem 2020 roku nastąpiły kolejne zmiany w podatku akcyzowym.

1 stycznia stawki podatku akcyzowego dotyczące napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich podniosły się o 10% w stosunku do obowiązujących dotychczas. Z zakresu podwyżki wyłączono jednak cydry i perry, a także do 1 lipca zerowa stawka podatku obowiązywała na papierosy elektroniczne.

Od 1 marca do 31 grudnia obowiązuje obniżka akcyzy na paliwa, ale jednocześnie 13 lutego 2020 r. nastąpił wzrost opłaty paliwowej aż o 17 zł.

 

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej. To jedna z form księgowości uproszczonej, w ramach której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a należności, które musi uiszczać do Urzędu Skarbowego są całkowicie niezależne od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności. Jest to opcja bardzo korzystna dla przedsiębiorców, którzy generują spore zyski. Należy mieć na uwadze, że w razie kłopotów finansowych przedsiębiorstwa, comiesięczna opłata również musi zostać uregulowana.

Z karty podatkowej skorzystać mogą osoby, które prowadzą działalność:
– usługową lub wytwórczo-usługową,
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami oraz wyrobami tytoniowymi,
– w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi prócz handlu paliwami silnikowymi oraz częściami i akcesoriami samochodowymi,
– gastronomiczną,
– transportową przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych.

Karta podatkowa ma jednak wady. Kartowicze muszą mieć na uwadze to, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku. Ponadto straty tej nie będą mogli rozliczyć w kolejnych latach.

Inną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się posiadacze Karty Podatkowej, jest kwestia zaciągnięcia kredytu. Problem polega na niemożności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

W Urzędzie Skarbowym przedsiębiorca może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan jego zaległości w zależności od jego aktualnej sytuacji podatkowej. Zaświadczenie takie może być niezwykle istotne na przykład podczas udziału w przetargu bądź ubiegając się o kredyt lub dotację. Czasami zaświadczenia takiego wymagają również potencjalni kontrahenci.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych urząd wyda na życzenie przedsiębiorcy, o ile złoży on kompletny wniosek. W dokumencie tym należy określić przede wszystkim czy urząd ma potwierdzić brak zaległości przedsiębiorcy w opłacaniu podatku, czy też podać informację o zaległości w podatkach. Jeżeli we wniosku będzie brakowało niektórych danych np. NIP-u wówczas urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków w przeciągu 7 dni.

Zaświadczenie urząd wydaje na podstawie informacji pochodzących z rejestrów urzędowych oraz prowadzonych ewidencji.

Urząd Skarbowy może wydać też zaświadczenie o niezaleganiu innego przedsiębiorcy bądź stwierdzające stan jego zaległości. Uzyskanie takich zaświadczeń możliwe jest także drogą elektroniczną za pomocą portalu www.biznes.gov.pl.

Termin zapłaty podatku

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania podatków. Nasuwa się jednak pytanie – w jaki sposób termin ten obliczyć?

Wyróżniamy dwie sytuacje. Pierwsza, gdy obowiązek zapłaty podatku wynika z konkretnych ustaw, w których zawarty jest termin jego regulacji. Sytuacja druga ma miejsce, gdy obowiązek zapłaty podatku wynika z decyzji Urzędu Skarbowego. Wówczas to właśnie Urząd Skarbowy określa wysokość oraz termin płatności podatku.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT lub CIT musi być regulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Podatnicy VAT regulować podatek od towarów i usług muszą do 25. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym.

Brak terminowej regulacji podatków wpływa na powstanie zaległości podatkowej, która skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę. Dłuższe zwlekanie może pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności karno-skarbowej w związku z czym może zostać ukarany karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności.

Raj podatkowy

W większości przypadków raj podatkowy kojarzy się małą wyspą położoną gdzieś na środku oceanu, gdzie na piaszczystej plaży z drinkiem w ręce opala się przedsiębiorca ciesząc się z ciężko zarobionych pieniędzy, które w pełnej kwocie zostaną w jego kieszeni.

Rajem podatkowym są jednak nie tylko ciepłe kraje. Do krajów podatkowych należą między innymi:
-Księstwo Andory,
-Anguilla,
-Wspólnota Bahamów,
-Barbados,
-Wyspy Cooka,
-Grenada,
-Hongkong,
-Księstwo Monako,
-Księstwo Liechtensteinu,
-Republika Panamy,
-Republika Seszeli,
-Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Aby kraj został uznany za raj podatkowy musi spełniać następujące kryteria:
-brak podatku dochodowego bądź podatek dochodowy o nominalnym charakterze,
-brak efektywnej wymiany informacji podatkowej z innymi państwami,
-brak transparentności,
-brak istotnych działań zmierzających do wprowadzenia efektywnej wymiany informacji pomiędzy państwami.

tax_heaven

Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy polega na możliwości niepłacenia zaliczek na rzecz podatku dochodowego przez jeden rok obrachunkowy. Kredyt ten przynosi rezultaty podobne jak przedłużenia terminu zapłaty podatku i rozbicia go na raty. Gwarantuje on, że w okresie kredytowania nie powstaną zobowiązania podatkowe, nie rosną również odsetki związane z zaległością podatkową.

Kredyt podatkowy zwalnia podatników rozpoczynający po raz pierwszy prowadzeni działalności gospodarczej z obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego i składania deklaracji podatkowych informujących o wysokości dochodu.

Aby skorzystać z tej możliwości należy złożyć w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku obrotowego pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o chęci wzięcia tego kredytu.
Kredyt podatkowy wziąć podatnik musi spełniać następujące warunki:

– po raz pierwszy rozpoczynać działalność,
– kwalifikować się do grona małych przedsiębiorców,
– zatrudniać co najmniej 5 pracowników, na podstawie umowy o pracę,
– osiągać przychody z działalności o wartości nie mniejszej niż 1000 euro śródmiesięcznie.

Call Now Button