Tag: podatek VAT

 

Indywidualny rachunek podatkowy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy odnośnie indywidualnych mikrorachunków podatkowych, który jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika. Służy on do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Celem tego rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń, a jego twórcami jest Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Ministerstwo Finansów utworzyło indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby, która posiada NIP, bądź PESEL, a więc zarówno podatnicy, jak i płatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płatnicy, którzy działalności nie prowadzą.

Za pośrednictwem indywidualnego mikrorachunku podatkowego, można dokonać wpłat z tytułu:
– PIT,
– CIT,
– VAT.

Chcąc nabyć swój numer mikrorachunku podatkowego, należy:
– podać swój numer PESEL (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności oraz podmiotów, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT),
– podać swój numer NIP (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą, bądź posiadającą status czynnego podatnika VAT, płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub społeczne).

UWAGA!
Numer indywidualnego mikrorachunku nie zmienia się nawet pomimo zmiany nazwiska, właściwego Urzędu Skarbowego, jak również zmiany miejsca zamieszkania.

Wiążąca Informacja Stawkowa

W związku ze zmianami w podatku VAT 1 lipca 2020 roku prawomocność uzyskała również Wiążąca Informacja Stawkowa, która wprowadzona została już 1 listopada 2019 r., jednak nie mogła w pełni funkcjonować.

Istnieją już instytucje takie jak Wiążąca Informacja Akcyzowa oraz Wiążąca Informacja Taryfowa, ale mimo to obok nich pojawiła się Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która pozwala na sprawdzanie, jakie towary i usługi objęte są obniżoną stawką podatku.
Za pomocą WIS organ podatkowy potwierdza zmiany stawki podatku VAT w związku z nową matrycą. Jest to dodatkowa pomoc dla przedsiębiorców, ponieważ będą mogli się dowiedzieć czy stawka podatku VAT, którą stosują jest prawidłowa i czy towary i usługi są przez nich odpowiednio klasyfikowane.
Wiążąca Informacja Stawkowa jest gwarancją dla podatników, że stawka VAT zamieszczona we wniosku jest prawidłowa.

Uzyskanie WIS wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a dokument ten zawierać musi:

 • dane identyfikacyjne składającego,
 • opis towaru lub usługi,
 • klasyfikację towaru lub usługi,
 • informacje o dokonaniu opłaty za wydanie WIS.

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Faktura dla nievatowca

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do rejestrowania każdej transakcji za pomocą faktury VAT. Jaki jednak dokument wystawiają podatnicy niebędący VAT-owcami?

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT-u muszą wystawić fakturę jeżeli zażąda tego nabywca towaru lub usługi. Żądanie takie może zgłosić w przeciągu trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub usługi bądź otrzymano część lub całość zapłaty.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT bez względu na to czy rejestrowali się w urzędzie skarbowym jako podatnicy VAT czy też nie mogą wystawiać faktury.

Faktura wystawiona przez nievatowca powinna zawierać następujące elementy:
-data wystawienia,
-numer faktury,
-imiona i nazwiska bądź nazwa podatników,
-rodzaj towaru lub usługi,
-liczba dostarczonych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
-cena jednostkowa towaru lub faktury,
-kwota należności ogółem.

Faktura od osoby niezarejestrowanej w VAT

Otrzymanie faktury VAT nie jest przesłanka do realizacji prawa do obniżenia podatku należnego. Aby podatnik mógł odliczyć podatek VAT po stronie wystawcy musi powstać obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu danym podatkiem. Niewystarczający jest również fakt, iż sama usługa została wykonana, jeżeli nie została ona udokumentowana fakturą przez podmiot zarejestrowany w VAT.

Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany jest podstawą do odmowy prawa do odliczenia w przypadku udowodnienia, że odbiorca był świadomy, iż transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę bądź inny podmiot, działający we wcześniejszym etapie.

Tak więc niezarejestrowanie dostawcy, towaru lub usługobiorcy jako podatnika VAT nie pozbawia automatycznie prawa do odliczenia VAT. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kontrahenta powinniśmy zachować szczególną ostrożność i przedsięwzięć działania, jakich można było oczekiwać w celu sprawdzenia czy dokonywana przez niego transakcja nie bierze udziału w przestępstwie podatkowym.

Podatek należny i naliczony

Podatnik VAT zobowiązany jest do regulacji podatku zwanego podatkiem należnym, który wynika z generowanych przychodów. Z podatkiem tym związany jest podatek naliczony.

Podatek należny stanowi wartość podatku, która wynika ze sprzedaży towaru lub usługi. Należy się Skarbowi Państwa, a jego wartość zależna jest od ceny netto oraz stawki podatku VAT.

Podatek naliczony pomniejsza podatek należny. Umożliwia to Polskie prawo w odniesieniu do daniny, którą płacą właściciele firm z tytułu nabytych towarów i usług.
Kwotę podatku naliczonego stanowi wysokość podatku, który przedsiębiorca musi zapłacić za zakup towarów, materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Jest to także suma podatku, która wynika z dokumentu celnego i deklaracji importowej, zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Na jakie korzyści mogą liczyć mali podatnicy?

Zanim jeszcze zostaną przedstawione korzyści, wynikające z bycia małym podatnikiem, warto określić warunki, jakie trzeba spełnić by nim być.

Otóż małym podatnikiem jest jednostka, której roczny obrót netto z sprzedaży nie przekracza równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki, według średniego kursu euro, publikowanego przez NBP na dzień 30 września danego roku. 

Pierwszą korzyścią zakresu podatku VAT jest możliwość stosowania metody kasowej. Oznacza to, że podatek od towarów i usług płaci się dopiero w momencie otrzymania zapłaty lub dokonania płatności. Nie stosując tej metody podatnik musiałby płacić podatek w momencie jego ustalenia, co następuje najczęściej przed otrzymaniem zapłaty lub jej wykonaniem.

Kolejną korzyścią jest możliwość stosowania uproszczonych metod księgowości. Dla wielu mniejszych przedsiębiorców wiąże się to z mniejszymi kosztami jej prowadzenia i znacznie łatwiejszą ewidencją. Prowadzenie księgowości w formie KPiR czy ryczałtu nie powoduje powstawania wielu dokumentów, a więc koszty usług księgowych są niższe. Dodatkowo nie ma potrzeby prowadzenia bardzo rozbudowanej ewidencji. To także mniejsze obowiązki wobec instytucji państwowych – nie trzeba sporządzać i składać sprawozdania finansowego.
Mały podatnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które należą do 3-8 Klasyfikacji.

Call Now Button