Tag: pełna ksiegowość

 

Zmiana wysokości kary porządkowej od 2022 r.

Nałożenie kary porządkowej na podatnika występuje najczęściej w sytuacji, gdy ten nie stosuje się do wezwań otrzymanych od organu podatkowego. Ile wyniesie kara porządkowa od 2022 roku?

Wysokość kary porządkowej uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli wskaźnik ma:
* wartość ujemną – kara porządkowa pozostaje bez zmian
* wartość dodatnią – kwota kary porządkowej zostaje podwyższona

Karą porządkową mogą zostać ukarani:
– strona
– pełnomocnik strony
– świadek
– biegły

Powody nałożenia kary porządkowej:
– niestawienie się na spotkanie w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie
– niedokonanie wyjaśnień, zeznań opinii w zakresie wyznaczonego wezwania
– bezzasadna odmowa okazania dokumentów
– ukrywanie istotnych informacji w toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym

Ile wyniesie wysokość kary porządkowej w 2022 roku?
Kara porządkowa na 2022 rok wyniesie 3 tysiące złotych, czyli w porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost o 100 zł.

Kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe spółki?

Kto odpowiada za terminowe złożenie sprawozdania finansowego? Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku złożenia sprawozdania finansowego przedstawiającego nieprawdziwe informacje o spółce?

Zgodnie z informacją przedstawioną w art.4 ust. 5 ustawy o rachunkowości do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązany jest kierownik jednostki.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy księgi rachunkowe zostały powierzone specjalistom biura rachunkowego lub księgowej, kierownik jednostki nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności za poprawne złożenie sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność za sprawozdania finansowe ponoszona jest, gdy:

 • księgi rachunkowe nie są prowadzone
 • księgi rachunkowe są prowadzone ale w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • księgi rachunkowe przedstawiają nierzetelne informacje o podmiocie
 • sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w terminie
 • sprawozdanie finansowe przedstawia nieprawdziwe informacje o sytuacji finansowej podmiotu

Istotnie należy tutaj również wspomnieć o tym, że jeżeli spółką zarządza organ wieloosobowy to wszyscy członkowie ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe złożenie sprawozdania finansowego.

Obecnie sprawozdanie finansowe może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej, co zobowiązuje do posiadania e-podpisu lub profilu zaufanego.

Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa to rodzaj transakcji, która jest wykonywana, gdy przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. To zwolnienie dotyczy osób, które pomimo świadczenia usług lub sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, nie prowadzą kasy fiskalnej. Do takiego zwolnienia może dojść w wypadku, gdy dochód w poprzednim roku podatkowym firmy nie przekroczył stawki przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Należy pamiętać, że aby doszło do takiego zwolnienia należy spełniać szereg podstawowych warunków. Dodatkowo obowiązuje ono do końca 2021 roku.

W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej, powinien on rejestrować sprzedaż za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. 

Aby taka ewidencja była prawidłowo prowadzona, musi zawierać takie informacje jak:

 • numer ewidencyjny
 • data sprzedaży
 • wszelkie potrzebne dane nabywcy
 • wartość usług/ sprzedaży brutto
 • suma przychodów z danego dnia
 • stawki podatkowe

Warto prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej przekazać doświadczonemu biuru rachunkowemu lub księgowej, aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty są prawidłowo sporządzone.

Co wchodzi w zakres pełnej księgowości?

Pełna księgowość stanowi ewidencje księgową, której często obawiają się przedsiębiorcy. Dlaczego? Głównym powodem tego jest fakt, że prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do ścisłego przestrzegania zasad ujętych w Ustawie o Rachunkowości. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) musi w pamiętać o precyzyjnym sposobie ewidencjonowania oraz analizowania zdarzeń gospodarczych w firmie.

Istotnie należy zaznaczyć, że w ramach pełnej księgowości rejestrowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie.

Ten sposób księgowości obejmuje również sprawy związane z zatrudnionymi pracownikami (np. wypłata wynagrodzeń).

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
 • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Wdrożenie pełnej księgowości w firmie zobowiązuje do utworzenia specjalnych kont – syntetycznych oraz analitycznych.

Pełna księgowość daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?

Praca sezonowa cudzoziemców

Od 2018 roku pozwolenie na pracę sezonową w Polsce wydawane jest wszystkim obywatelom państw spoza UE i EOG po spełnieniu określonych wymogów. Kto wydaje zezwolenie na pracę? Do kogo należy składać wniosek?

Praca sezonowa cudzoziemców uzależniona jest od wydanego przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) zezwolenia na pracę sezonową. Wniosek powinien zostać złożony przez pracodawcę, który chce zatrudnić pracownika – cudzoziemca.

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby otrzymanie zezwolenia było możliwe?

 1. Wysokość wynagrodzenia musi wynosić co najmniej wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących porównywalną pracę.
 2. Pracodawca musi uzyskać informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 3. Do Państwowej Inspekcji Pracy należy dołączyć wniosek informujący o usprawnieniach obcokrajowca do pobytu w Polsce.
 4. Pracodawca musi poinformować o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu w Polsce.

Zawieszanie działalności firmy

Niektórzy właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decydują się na zawieszenie działalności. Nie zawsze podmiot gospodarczy, który nie przynosi zysków musi zostać zlikwidowany. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków, jakie należy spełnić jest niezatrudnianie pracowników. Dotyczy to jednak jedynie osób, które współpracują z pracodawcami w ramach umowy o pracę. Jeżeli natomiast pracownik zatrudniony jest na podstawie np. umowy zlecenie lub o dzieło, to brak jest w takiej sytuacji przeciwwskazań.
Przedsiębiorca może dokonać zawieszenia w terminie od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

W przypadku zatrzymania wszelkich działań i prac firmy, wciąż posiada ona pełne prawa i obowiązki. Do najważniejszych czynności zaliczyć należy regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, uczestniczenie we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz podatkowych. Jednostka gospodarcza może także w każdej chwili zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla właścicieli podmiotów gospodarczych. Inne, równie ważne obowiązki zawarte i nakazane są z góry poprzez przepisy prawne.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie zawieszenia może czerpać korzyści? Przedsiębiorcy, którzy podjęli się czasowego ustania działalności zostają równocześnie zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do składania deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek, a w przypadku zawieszenia, które trwało pełny rok podatkowy podatnik zwolniony jest ze składania sprawozdań i ksiąg do Urzędu Skarbowego.

Zawieszanie działalności firmy rozpoczyna się w momencie podjęcia przez zarząd większością głosów postanowienia w tej kwestii. Następnie na podstawie formularza spółka ma obowiązek złożyć do sądu informację o zawieszeniu wykonywania działalności, zaznaczając w nim dokładną datę zawieszenia. Wniosek o wpis składa się w sądzie rejestrowym, właściwym co do miejscowości i siedziby podmiotu gospodarczego.
Dodatkowo, do wniosku ważne jest dołączenie uchwały zarządu oraz oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników.

W ciągu 7 dni podatnik powinien także poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawieszeniu działalności, aby zostać zwolniony z opłacania składek.

Bardzo ważne jest także, aby najpóźniej, po upływie 24 miesięcy od złożenia wniosku wznowić działalność gospodarczą. W przeciwnym przypadku sąd rejestrowy może nałożyć na spółkę grzywnę lub w najgorszym przypadku wykreślić spółkę z rejestru.

Zawieszenie działalności przedsiębiorstwa jest z reguły rozwiązaniem, na które decydują się właściciele w przypadku przejściowych kłopotów finansowych. W ciągu trwania tego okresu spółka nie może prowadzić działalności, ale zobowiązana jest do regulowania zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Indywidualny rachunek podatkowy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy odnośnie indywidualnych mikrorachunków podatkowych, który jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika. Służy on do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Celem tego rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń, a jego twórcami jest Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Ministerstwo Finansów utworzyło indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby, która posiada NIP, bądź PESEL, a więc zarówno podatnicy, jak i płatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płatnicy, którzy działalności nie prowadzą.

Za pośrednictwem indywidualnego mikrorachunku podatkowego, można dokonać wpłat z tytułu:
– PIT,
– CIT,
– VAT.

Chcąc nabyć swój numer mikrorachunku podatkowego, należy:
– podać swój numer PESEL (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności oraz podmiotów, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT),
– podać swój numer NIP (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą, bądź posiadającą status czynnego podatnika VAT, płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub społeczne).

UWAGA!
Numer indywidualnego mikrorachunku nie zmienia się nawet pomimo zmiany nazwiska, właściwego Urzędu Skarbowego, jak również zmiany miejsca zamieszkania.

Czym jest inwentaryzacja?

Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorców do przeprowadzania inwentaryzacji, której celem jest ustalenie materialnych oraz finansowych składników firmy. Czym jest inwentaryzacja? Jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Na początek warto zaznaczyć, że inwentaryzacja to zespół działań rachunkowych, których celem jest ustalenie stanu liczbowego i wartości majątku firmy. Istotny w podejmowanych działaniach jest również sporządzony raport przedstawiający ewentualne różnice między stanem rzeczywistym a stanem ewidencjonowanym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby odpowiadające za stan majątkowy firmy mogą zostać odpowiednio rozliczone w przypadku wystąpienia braków.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji może zostać wyznaczona odpowiednia osoba z zatrudnionych pracowników lub przedsiębiorca może skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej.

Zgodnie z przepisami inwentaryzacja musi być przeprowadzana przez przedsiębiorców:
– zobowiązanych do prowadzenia KPiR;
– prowadzących działalność, w której na aktywa firmy składają się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze (firmy handlujące, produkujące);

Czy warto ewidencjonować w formie pełnej księgowości?

Wróć do strony głównej

***

Wielu przedsiębiorców będąc przed wyborem odpowiedniej formy księgowej zastanawia się jaką wybrać, aby móc bezpiecznie zarządzać swoją firmą. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji. Czy warto ewidencjonować w formie pełnej księgowości?

Pełna księgowość obliguje do dokonywania ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Pozwala to korzystać z dokładnego obrazu przedstawiającego sytuację finansową firmy oraz umożliwia kontrolę nad jej płynnością finansową.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych uwzględnia
– dziennik,
– księgę główną i pomocniczą,
– zestawienie obrotów i sald,
– wykaz składników i pasywów.

Czy warto ewidencjonować w formie pełnej księgowości? Księgi rachunkowe pozwalają na:
– uzyskanie solidnych raportów i analiz usprawniających zarządzanie firmą,
– monitorowanie zmian zachodzących z przedsiębiorstwie,
– uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji finansowej spółki,
– uzyskanie informacji na temat przepływów pieniędzy i transakcji.

W przypadku pełnej księgowości warto pamiętać, że sprawozdania finansowe spółek z o.o. są obowiązkowe.

Czym jest audyt?

Audyt jest procedurą przeprowadzaną przez ekspertów niezwiązanych w żaden sposób z firmą. Posiadają oni natomiast bardzo rozległą wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy czy danego sektora działania. Audyt to badanie zgodności z pewnymi standardami, wzorcami, normami czy przepisami. 

Rolą audytora nie jest według obecnego wyobrażenia straszenie czy kwestionowanie każdej decyzji podjętej przez firmę, ale służenie dobrą radą. Może on zaproponować korzystne rozwiązania dla działalności. Porady te są uzupełnieniem kontroli tego, co się dzieje w firmie.

W celu niepowielania pewnych rozwiązań czy nie wyrządzania szkody na rzecz konkurencyjnego przedsiębiorstwa, audytor ma obowiązek filtrowania tych wiadomości. 

Jest wiele rodzajów audytów:

 • badania klinicznego
 • działalności
 • ekologiczny
 • energetyczny
 • etyczny
 • finansowy
 • informatyczny
 • jakości
 • marketingowy
 • operacyjny
 • oprogramowania
 • personalny
 • systemu
 • śledczy
 • środowiskowy
 • wiedzy
 • zgodności
Call Now Button