Tag: pasywa

 

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

  • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
  • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
  • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
  • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
  • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.


Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Co to są pasywa?

“Pasywa” to termin, z którym z pewnością ma do czynienia każdy przedsiębiorca. Jeżeli planujesz więc otworzyć własną działalność a nie spotkałeś się dotychczas z tym określeniem, koniecznie dowiedz się, co ono oznacza!

Pasywa to inaczej źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są one w bilansie przedsiębiorstwa wraz z tzw. aktywami. Pasywa podzielić można na dwie zasadnicze grupy: kapitał własny i kapitał obcy. Pierwszy z nich, odnosi się do wartości wniesionych do spółki przez jej właścicieli oraz do środków uzyskanych w trakcie działalności, będących własnością spółki. Kapitał obcy stanowią natomiast wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu środków obcych. Są nimi np. kredyty i pożyczki.

Zestawienie pasywów znajduje się po prawej stronie bilansu przedsiębiorstwa. Są one przedstawiane w kolejności od najdłuższego do najkrótszego terminu zapadalności. Całkowita wartość pasywów równa jest w bilansie wartości aktywów.

Call Now Button