Tag: obsługa księgowa

 

Praca sezonowa cudzoziemców

Od 2018 roku pozwolenie na pracę sezonową w Polsce wydawane jest wszystkim obywatelom państw spoza UE i EOG po spełnieniu określonych wymogów. Kto wydaje zezwolenie na pracę? Do kogo należy składać wniosek?

Praca sezonowa cudzoziemców uzależniona jest od wydanego przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) zezwolenia na pracę sezonową. Wniosek powinien zostać złożony przez pracodawcę, który chce zatrudnić pracownika – cudzoziemca.

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby otrzymanie zezwolenia było możliwe?

  1. Wysokość wynagrodzenia musi wynosić co najmniej wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących porównywalną pracę.
  2. Pracodawca musi uzyskać informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
  3. Do Państwowej Inspekcji Pracy należy dołączyć wniosek informujący o usprawnieniach obcokrajowca do pobytu w Polsce.
  4. Pracodawca musi poinformować o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu w Polsce.

Czy księgowość JDG warto prowadzić samodzielnie?

Wielu przedsiębiorców decyduję się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często powodem decyzji o JDG są niskie koszty założenia oraz nieskomplikowana procedura zarządzania podmiotem.

Istotną kwestią w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest księgowość. Czy samodzielne wywiązywanie się z obowiązków księgowych i podatkowych jest rozsądnym rozwiązaniem?

Zarządzanie spółką wymaga uwagi, wiedzy oraz chęci podejmowania decyzji wpływających na rozwój podmiotu.

Czy samodzielna księgowość to dobra decyzja?

Zalety:
– nie ponosimy kosztów związanych z zatrudnieniem księgowej / biura rachunkowego
– mamy pełną kontrolę nad finansami oraz dokumentacją podmiotu

Wady:
– musimy dużo czasu poświęcać na aktualizowanie swojej wiedzy na temat przepisów prawnych
– nie mamy czasu na wprowadzanie nowych produktów, usług
– jesteśmy w pełni odpowiedzialni za prowadzenie księgowości

Należy podkreślić, że obsługa księgowa jednoosobowej firmy często nie wiążę się z wysokimi kosztami. Z tego powodu warto zastanowić się nad powierzeniem księgowości w ręce specjalistów.

Czym jest inwentaryzacja?

Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorców do przeprowadzania inwentaryzacji, której celem jest ustalenie materialnych oraz finansowych składników firmy. Czym jest inwentaryzacja? Jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Na początek warto zaznaczyć, że inwentaryzacja to zespół działań rachunkowych, których celem jest ustalenie stanu liczbowego i wartości majątku firmy. Istotny w podejmowanych działaniach jest również sporządzony raport przedstawiający ewentualne różnice między stanem rzeczywistym a stanem ewidencjonowanym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby odpowiadające za stan majątkowy firmy mogą zostać odpowiednio rozliczone w przypadku wystąpienia braków.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji może zostać wyznaczona odpowiednia osoba z zatrudnionych pracowników lub przedsiębiorca może skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej.

Zgodnie z przepisami inwentaryzacja musi być przeprowadzana przez przedsiębiorców:
– zobowiązanych do prowadzenia KPiR;
– prowadzących działalność, w której na aktywa firmy składają się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze (firmy handlujące, produkujące);

Formy księgowości ręcznej

Księgowość w firmie może być prowadzona na różne sposoby. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na księgowość zdalną, ponieważ pozwala ona mieć cały czas dostęp do informacji o firmie, co pozwala zarządzać nią bezpiecznie.

Warto jednak podkreślić, że są jednak osoby, które wybierają tradycyjną księgowość prowadzoną ręcznie.

Jakie wyróżniamy tego rodzaju formy księgowości?

1. FORMA TABELARYCZNA
Połączenie księgi głównej (zbiór kont syntetycznych) oraz dziennika księgowego.

2. FORMA REJESTROWA

Stosowana do księgowania operacji masowych w przypadku występowania wielu dowodów księgowych tego samego rodzaju. Podstawowym urządzeniem jest rejestr odzwierciedlający przebieg operacji w czasie.

3. FORMA PRZEBITKOWA
Opiera się na prowadzeniu kart kontowych. Pozwala stosować wygodny podział pracy warunkujący możliwość zakładania wielu kont. Może być prowadzona z zastosowaniem maszyn księgujących.

Księgowość spółki z o.o.

Wielu początkujących przedsiębiorców w celu poprowadzenia własnej firmy wybiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływa na to przede wszystkim prosty i stosunkowo tani proces jej rejestracji. Spółkę tą można zarejestrować przez Internet, dzięki aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym sposobem otwieranie firmy nie zajmuje więcej niż jednego dnia. Dodatkowym atutem jest niewielki kapitał zakładowy, a także ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Niestety część przedsiębiorców, którzy zdecydowali się otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie przeanalizowali jej obowiązków księgowych. Spółka z o.o. wymaga prowadzenia księgowości pełnej, która z kolei wiąże się z koniecznością skorzystania z usług wykwalifikowanych jednostek. Outsourcing księgowy niestety jest związany z dodatkowymi, niemałymi kosztami, które znacząco obciążają budżet zwłaszcza początkującej firmy.

Decydując się na otworzenie własnej firmy warto przeanalizować otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której prowadzenie jest znacznie tańsze, umożliwiając tym samym jej przekształcenie w spółkę z o.o. w późniejszym czasie.

Kilka pojęć księgowych

Prowadzenie księgowości wymaga znajomości wielu przepisów i pojęć księgowych. W dzisiejszym poście kilka podstawowych pojęć księgowych, takich jak: konto księgowe, operacja gospodarcza, dokument księgowy.

Konto księgowe – to narzędzie, które służy do księgowania operacji, dotyczących danego składnika majątku lub kapitałów czy wyniku finansowego jednostki. Każde z nich składa się z dwóch stron – debetowej (po lewo) oraz kredytowej (po prawo). W zależności od rodzaju operacji jaką księguje się na danym koncie księgowym zapisuje się ją po jednej stronie jednego konta, a po drugiej stronie na kolejnym koncie.

Operacja gospodarcza – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Operacja gospodarcza jest zdarzeniem, które miało wpływ na zmianę stanu majątku, kapitału lub wyniku finansowego jednostki. Każda taka operacja oprócz tego, że podlega ewidencji musi zostać potwierdzona dowodem księgowym.

Dokument księgowy – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Stanowi potwierdzenie zaistniałej operacji gospodarczej, dlatego dowód księgowy powinien zawierać pewne ściśle narzucone informacje:
– określenie rodzaju i numer identyfikacyjny,
– określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
– opis operacji gospodarczej i jej wartość,
– datę dokonania operacji oraz wystawienia dowodu,
– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto środki,
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Formy księgowości uproszczonej

Do prowadzenia księgowości uproszczonej uprzywilejowane zostały spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których dochód za ubiegły rok obrotowy nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Mowa tutaj o przywileju, ponieważ w przeciwieństwie do księgowości pełnej, księgowość uproszczona umożliwia przedsiębiorcy na samodzielne wykonywanie niezbędnych rozliczeń, a więc ogranicza koszty związane z etatowym zatrudnieniem księgowego bądź też wynajęciem biura rachunkowego.

Księgowość uproszczoną stanowią podstawowe zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych przez przedsiębiorstwo, a następnie ustalanie jego zobowiązań podatkowych.

Istnieją trzy formy księgowości uproszczonej:
1. Karta podatkowa – dotyczy wyłącznie nielicznej grupy przedsiębiorców. Polega na regulowaniu co miesiąc stałej stawki, której wysokość zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnianych pracowników, a także wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
2. Ryczałt ewidencjonowany – polega na obliczaniu podatku od wysokości osiągniętych w danym roku przychodów. Jego stawki są stosunkowo niskie jednak pomijana jest tutaj kwestia poniesionych kosztów.
3. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – rejestruje się w niej zyski oraz ponoszone koszty, a następnie się je sumuje. Na podstawie osiągniętego w ten sposób wyniku wylicza się należności podatkowe.

Podstawowe wady i zalety metod księgowości

Każde przedsiębiorstwo niezależnie od formy prawnej, obrotów czy wielkości, zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości. Jednak to jaką metodą będzie to wykonywane, zależy od wymienionych wcześniej czynników.

Powszechnie uważa się, że pełna księgowość to najgorszy sposób prowadzenia księgowości. Oczywiście nie do końca jest to słuszne stwierdzenie, ponieważ każda forma księgowości ma zarówno swoje wady, jak i zalety.

Zaczynając rozważanie zalet i wad poszczególnych metod księgowości, rozpocznijmy od tej cieszącej się dużą popularnością, czyli uproszczonej. Choć jej prowadzenie jest proste i tanie, nie zawsze jest w stanie dokładnie odzwierciedlić stan finansowy jednostki, a dodatkowo istnieje dużo ograniczeń co do jej stosowania.

Natomiast przyznać trzeba, że pełna rachunkowość to wyjątkowo trudna metoda prowadzenia księgowości. Jednak pozwala dokładnie kontrolować stan finansowy jednostki i dostosowywać narzędzia rachunkowości do specyfiki firmy. Jej prowadzenie wiąże się z wyższymi kosztami, jednak dzięki zleceniu tej czynności biuru rachunkowemu, można dużo zaoszczędzić.

Czym jest dywidenda?

Sprawdź również: AKREDYTYWA!

Dywidenda to termin obowiązujący w spółkach kapitałowych, oznaczający część zysku netto opodatkowaną już podatkiem dochodowym. Zysk ten przeznaczony jest dla wspólników bądź akcjonariuszy (pamiętajmy, że spółka kapitałowa to spółka z o.o., bądź akcyjna).

Dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej, ale nie tylko! Może również zostać wypłacona w postaci innych aktywów, które podmiot posiada.

Są pewne warunki, które spełnione być muszą, by dywidenda mogła zostać wypłacona:
– rok obrotowy musi być zakończony,
– sporządzone sprawozdanie (czasem również zatwierdzone przez biegłego rewidenta),
– sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników),
– podjęta decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

KPiR – wszystko w tym temacie

Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Służy do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie, a polega na zastosowaniu systemu księgowości pojedynczej. System, o którym mowa polega na bieżącym rejestrowaniu firmowych przychodów, które w księdze zapisuje się pojedynczo bezpośrednio po sfinalizowaniu transakcji.

Cechą charakterystyczną dla tej formy księgowości jest brak kontroli kapitału jednostki oraz zachodzących w nim wszelkich zmian. Firma prowadząca Księgę Przychodów i Rozchodów majątek ustalić może tylko i wyłącznie poprzez sporządzenie spisu z natury. Natomiast wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie zdarzenia gospodarcze muszą być rejestrowane chronologicznie, a następnie odpowiednio klasyfikowane.

KPiR prowadzić muszą podmioty takie, jak:
– osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne będące osobami fizycznymi, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby, które wykonują wolne zawody,
– osoby prowadzące działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów zlecenia.

Call Now Button