Tag: księgowość w firmie

 

Pełna księgowość

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to również sposób na dokładne monitorowanie stanu majątku całego przedsiębiorstwa, również tego, który jest zawarty w jego wyposażeniu oraz towarze.

Księgowość pełna jest najdokładniejszym i jednym z najbardziej skomplikowanych systemem zapisu, który rejestruje każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo. Z tego względu firmy, które prowadzą księgi rachunkowe w ten sposób, mają jasny obraz wszystkiego co się w nich dzieje.

Dzięki dokładności jaką gwarantuje pełna księgowość, właściciel może w odpowiedni sposób zaplanować optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kto jest zobligowany do prowadzenia tego typu rozliczeń?
spółki cywilne osób fizycznych
spółki jawne osób fizycznych
spółki partnerskie
osoby fizyczne

Istotną informacją w tej kwestii jest również fakt, że do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane wszystkie podmioty gospodarcze, które w ubiegłym roku obrachunkowym osiągnęły zyski wyższe niż 1 200 000 euro, po przeliczeniu na walutę polską.

Księgowość uproszczona

W ramach przypomnienia: KSIĘGI RACHUNKOWE!

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?
Do grona tych przedsiębiorców należą osoby fizyczne oraz prowadzone przez nie spółki cywilne, jawne, a także partnerskie, w przypadku których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz różnego rodzaju operacji finansowych, nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Jak można prowadzić księgowość uproszczoną?
Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy formy, które do wyboru ma przedsiębiorca zanim rozpocznie prowadzenie swojej działalności. Formę tą wybiera się raz, a następnie prowadzi przez cały czas funkcjonowania firmy. Te formy to:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Zalety vs. wady
Zaletami księgowości uproszczonej jest to, że:
– jest tania w prowadzeniu,
– nie jest obwarowana trudnymi do zrozumienia przepisami,
– daje możliwość monitorowania zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Z kolei do wad trzeba zaliczyć:
– dostępność jedynie dla konkretnie sprecyzowanych przedsiębiorców,
– brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych analiz ekonomicznych,
– konieczność bycia na bieżąco z regulacjami prawnymi,
– odpowiedzialność za popełnione błędy spoczywające na przedsiębiorcy.

Zatem niech każdy przedsiębiorca wybierze to, co dla niego lepsze. Czy będzie to księgowość uproszczona, a może pełna księgowość?

Rachunek zysków i strat

Czym jest rachunek zysków i strat?

Dokument ten stanowi część sprawozdania finansowego, służący ocenie wyniku finansowego, osiągniętego w czasie roku obrotowego. Poza tą zasadniczą funkcją, ma za zadanie:
– ukazywać zdolność do generowania zysków i samofinansowania swojej działalności,
– prezentować czynniki wpływające na zwiększanie lub zmniejszanie się wyniku finansowego,
– ukazywać wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów.

Sporządzenie tego dokumentu polega na zestawieniu źródeł uzyskania przychodów z podziałem na przychody operacyjne, finansowe i pozostałe oraz kosztów według takiego samego podziału. Do sporządzenia go należy zastosować jeden z 4 dostępnych wzorów, które znajdują się w IV Dyrektywie Europejskiej.

Skonsolidowany bilans do 30 czerwca!

W terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku zarządy JST są zobligowane do przekazania do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse. Dokumenty te powinny zostać przekazane w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego. Ważne jest to, że zarządy JST mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zatwierdzenie sprawozdania
Do 30 czerwca bieżącego roku organ stanowiący JST rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie JST ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
Dla wielu przedsiębiorców przygotowanie bilansu jest trudnym zadaniem. Warto więc powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom z biur rachunkowych.

Call Now Button