Tag: księgowość uproszczona

 

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej. To jedna z form księgowości uproszczonej, w ramach której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a należności, które musi uiszczać do Urzędu Skarbowego są całkowicie niezależne od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności. Jest to opcja bardzo korzystna dla przedsiębiorców, którzy generują spore zyski. Należy mieć na uwadze, że w razie kłopotów finansowych przedsiębiorstwa, comiesięczna opłata również musi zostać uregulowana.

Z karty podatkowej skorzystać mogą osoby, które prowadzą działalność:
– usługową lub wytwórczo-usługową,
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami oraz wyrobami tytoniowymi,
– w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi prócz handlu paliwami silnikowymi oraz częściami i akcesoriami samochodowymi,
– gastronomiczną,
– transportową przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych.

Karta podatkowa ma jednak wady. Kartowicze muszą mieć na uwadze to, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku. Ponadto straty tej nie będą mogli rozliczyć w kolejnych latach.

Inną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się posiadacze Karty Podatkowej, jest kwestia zaciągnięcia kredytu. Problem polega na niemożności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Mała księgowość

Każdy typ działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej formy prowadzenia rozliczeń.  W przypadku prowadzenia podmiotu gospodarczego, który osiąga rocznie przychody niższe niż dwa miliony euro, oczywiście po przeliczeniu na polską walutę, można prowadzić jego księgi w uproszczonej formie.

Podmioty, które prowadzą swoje księgi w tej formie to zwykle: osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne oraz spółki osób fizycznych – cywilne, jawne i partnerskie. Najbardziej popularne metody prowadzenia księgowości uproszczonej to: księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany. Każda z wymienionych powyżej metod ma określone typy działalności, które mogą z niej korzystać.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest najprostszą z wymienionych metod. Wykorzystuje się ją najczęściej w jednoosobowych formach działalności gospodarczej. Przedsiębiorca płaci podatek od kwoty swojego dochodu, który może być obliczany na zasadach ogólnych lub przy zastosowaniu stawki liniowej. Istotną informacją jest fakt, że podmioty gospodarcze prowadzące takie rozliczenia nie są zobowiązane płacić podatku za okresy, w których nie osiągnęły żadnych zysków.

Kolejną z metod jest ryczałt ewidencjonowany, z którego mogą korzystać tylko nieliczne przedsiębiorstwa. Podatek jest tu obliczany na podstawie uzyskiwanych przychodów, z pominięciem kosztów. Taki sposób prowadzenia rozliczeń może pozwolić na uzyskanie największych korzyści finansowych.

Ostatnią już z najpopularniejszych form prowadzenia księgowości uproszczonej jest karta podatkowa. Aby móc korzystać z tej metody, firma musi spełniać ściśle określone kryteria w zakresie: prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnianych pracowników. Stawka tego podatku jest stała i niezależna od dochodów przedsiębiorstwa.

Podsumowując, wybór odpowiedniej metody prowadzenia księgowości uproszczonej nie należy do łatwych zadań, warto w tej kwestii skonsultować się z ekspertem.

Formy księgowości uproszczonej

Do prowadzenia księgowości uproszczonej uprzywilejowane zostały spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których dochód za ubiegły rok obrotowy nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Mowa tutaj o przywileju, ponieważ w przeciwieństwie do księgowości pełnej, księgowość uproszczona umożliwia przedsiębiorcy na samodzielne wykonywanie niezbędnych rozliczeń, a więc ogranicza koszty związane z etatowym zatrudnieniem księgowego bądź też wynajęciem biura rachunkowego.

Księgowość uproszczoną stanowią podstawowe zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych przez przedsiębiorstwo, a następnie ustalanie jego zobowiązań podatkowych.

Istnieją trzy formy księgowości uproszczonej:
1. Karta podatkowa – dotyczy wyłącznie nielicznej grupy przedsiębiorców. Polega na regulowaniu co miesiąc stałej stawki, której wysokość zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnianych pracowników, a także wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
2. Ryczałt ewidencjonowany – polega na obliczaniu podatku od wysokości osiągniętych w danym roku przychodów. Jego stawki są stosunkowo niskie jednak pomijana jest tutaj kwestia poniesionych kosztów.
3. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – rejestruje się w niej zyski oraz ponoszone koszty, a następnie się je sumuje. Na podstawie osiągniętego w ten sposób wyniku wylicza się należności podatkowe.

KPiR – wszystko w tym temacie

Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Służy do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie, a polega na zastosowaniu systemu księgowości pojedynczej. System, o którym mowa polega na bieżącym rejestrowaniu firmowych przychodów, które w księdze zapisuje się pojedynczo bezpośrednio po sfinalizowaniu transakcji.

Cechą charakterystyczną dla tej formy księgowości jest brak kontroli kapitału jednostki oraz zachodzących w nim wszelkich zmian. Firma prowadząca Księgę Przychodów i Rozchodów majątek ustalić może tylko i wyłącznie poprzez sporządzenie spisu z natury. Natomiast wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie zdarzenia gospodarcze muszą być rejestrowane chronologicznie, a następnie odpowiednio klasyfikowane.

KPiR prowadzić muszą podmioty takie, jak:
– osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne będące osobami fizycznymi, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby, które wykonują wolne zawody,
– osoby prowadzące działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów zlecenia.

Księgowość Uproszczona

Księgowość uproszczona prowadzą ją osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki  jawne oraz spółki partnerskie, gdzie przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekraczały 1 200 000 euro w polskiej walucie.  Są trzy podstawowe sposoby na prowadzenie księgowości uproszczonej.

  • Karta podatkowa

  • Ryczałt ewidencjonowany

  • Książka przychodów i rozchodów

 

 

Call Now Button