Tag: korekta faktury

 

Korekta faktury

Korekta faktury sporządzana jest za pomocą faktury korygującej. Wystawiana jest w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do poprzednio wystawionej faktury.

Faktura korygująca powinna zostać wystawiona, jeżeli wystąpiło takie zdarzenie jak m.in.:
– udzielenie obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
– udzielenie opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
– dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
– dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
– podwyższenie ceny lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Szczególnie należy przypomnieć o obowiązku zaznaczenia na wystawianym dokumencie:
zwrotu „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”;
numeru kolejnego oraz daty wystawienia;
informacji wyjaśniających dlaczego faktura została wystawiona;
nazwę towaru lub usługi objętych korektą;

Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku zmniejszenia przez fakturę korygująca podstawy opodatkowania wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej (np. w postaci przesłanie odręcznie podpisanej faktury korygującej).

Ile mamy czasu na wystawienie korekty faktury?

Faktura VAT stanowi podstawy dokument potwierdzający przeprowadzenie transakcji. Jeżeli na fakturze pojawi się błąd w danych dotyczących wysokości podatku, ceny czy ilości nabytego towaru nie da się ich poprawić notą korygującą i należy wystawić korektę faktury.

Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii okresu w jakim można ją wystawić. Ustawodawca nie ustanowił żadnego ograniczenia czasowego, przyjmuje się jednak że powinna ona zostać sporządzona w możliwie jak najkrótszym czasie, najlepiej od razu w momencie dostrzeżenia błędów aby odzwierciedlała faktycznie zrealizowaną transakcję miedzy podmiotami. Okres przedawnienia faktury wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłynął termin płatności podatku, po okresie tym nie ma wiec sensu dokonywać korekty.

Prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, które zajmują się sprzedażą dóbr i usług. W przeciwieństwie do noty korygującej dokument ten wystawia nie nabywca ale sprzedający.

Kwestię faktury korygującej reguluje art. 106j ustawy o podatku VAT, zawierający przypadki, w których należy sporządzić korektę faktury.

Call Now Button