Tag: klasyfikacja operacji gospodarczych

 

Kilka pojęć księgowych

Prowadzenie księgowości wymaga znajomości wielu przepisów i pojęć księgowych. W dzisiejszym poście kilka podstawowych pojęć księgowych, takich jak: konto księgowe, operacja gospodarcza, dokument księgowy.

Konto księgowe – to narzędzie, które służy do księgowania operacji, dotyczących danego składnika majątku lub kapitałów czy wyniku finansowego jednostki. Każde z nich składa się z dwóch stron – debetowej (po lewo) oraz kredytowej (po prawo). W zależności od rodzaju operacji jaką księguje się na danym koncie księgowym zapisuje się ją po jednej stronie jednego konta, a po drugiej stronie na kolejnym koncie.

Operacja gospodarcza – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Operacja gospodarcza jest zdarzeniem, które miało wpływ na zmianę stanu majątku, kapitału lub wyniku finansowego jednostki. Każda taka operacja oprócz tego, że podlega ewidencji musi zostać potwierdzona dowodem księgowym.

Dokument księgowy – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Stanowi potwierdzenie zaistniałej operacji gospodarczej, dlatego dowód księgowy powinien zawierać pewne ściśle narzucone informacje:
– określenie rodzaju i numer identyfikacyjny,
– określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
– opis operacji gospodarczej i jej wartość,
– datę dokonania operacji oraz wystawienia dowodu,
– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto środki,
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Operacja gospodarcza, a zdarzenie gospodarcze

Prowadzący pełną księgowość powinni umieć rozróżnić dwa pojęcia: „zdarzenie gospodarcze” oraz „operacja gospodarcza”.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z treścią ekonomiczną. Należy pamiętać, że zdarzenie gospodarcze jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza i może obejmować kilka operacji gospodarczych. Na przykład sprzedaż towaru może uznać za zdarzenie gospodarcze, które obejmuje operacje gospodarcze takie jak: rozchód towaru z magazynu, powstanie należności oraz powstanie zobowiązania z tytułu VAT. Istnieją sytuacje, w których zdarzenie gospodarcze obejmuje jedną operację gospodarczą (np. pobranie gotówki z banku).

Każde zdarzenie w postaci zapisu wprowadzane jest do ksiąg rachunkowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Z Ustawy o Rachunkowości wynika, że operacje gospodarcze udokumentowane odpowiednimi dowodami, są księgowane (wprowadzane w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych).

Innymi słowy:

– operacja gospodarcza (zdarzenie) to udokumentowany proces powodujący zmiany w majątku jednostki (wpływa na stan aktywów i/lub pasywów), np. zakup materiałów, zapłata zobowiązania,
– zdarzenie gospodarcze nie powoduje zmian w bilansie, nie stanowi operacji gospodarczej i nie wymaga zaksięgowania, np. zawarcie z pracownikiem umowy o pracę, uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym.

Klasyfikacja operacji gospodarczych

Ewidencja operacji gospodarczych to podstawowe zadanie księgowości. Na sposób jaki się  księguje daną operację, oddziałuje jej rodzaj.

Operacje  gospodarcze dzieli się zazwyczaj na: 

  1. Operacje wynikowe czyli takie, które mają bezpośrednie oddziaływanie na wynik jednostki gospodarczej. Są to operacje kosztowe, przychodowe, zysków i strat nadzwyczajnych oraz operacje dotyczące podatku dochodowego i innych obciążeń wyniku finansowego.
  2. Operacje bilansowe, które dotyczą zmian w składnikach majątku i kapitałów jednostki. Wśród nich wyróżnia się operacje:  aktywne, pasywne, aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową, aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową,

Oprócz tego podziału, klasyfikacja operacji gospodarczych może być dokonana na podstawie: 

  • czasu ewidencji,
  • sposobu powstania,
  • zależności od przedsiębiorstwa,
  • wpływu na rozrachunki z partnerami gospodarczymi.
Call Now Button