Tag: faktura

 

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Faktura dla nievatowca

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do rejestrowania każdej transakcji za pomocą faktury VAT. Jaki jednak dokument wystawiają podatnicy niebędący VAT-owcami?

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT-u muszą wystawić fakturę jeżeli zażąda tego nabywca towaru lub usługi. Żądanie takie może zgłosić w przeciągu trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub usługi bądź otrzymano część lub całość zapłaty.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT bez względu na to czy rejestrowali się w urzędzie skarbowym jako podatnicy VAT czy też nie mogą wystawiać faktury.

Faktura wystawiona przez nievatowca powinna zawierać następujące elementy:
-data wystawienia,
-numer faktury,
-imiona i nazwiska bądź nazwa podatników,
-rodzaj towaru lub usługi,
-liczba dostarczonych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
-cena jednostkowa towaru lub faktury,
-kwota należności ogółem.

Co to jest faktura?

Faktury to jedne z najpopularniejszych dokumentów handlowych. Stanowią one dowody księgowe sprzedanych towarów, jak i usług zarówno na terenie naszego kraju, jak i za jego granicami.

Faktury występują zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Sposób jej sporządzenia zależy od danych, które dany dokument zawiera. Jeśli nie zawiera ona danych, wymaganych przez ustawę, nie będzie jej można uznać za fakturę.

Obowiązkowe elementy faktury:
-nazwa i adres zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy oraz ich numery
-miesiąc dokonania transakcji, a także data wystawienia dokumentu,
-numer faktury,
-nazwa przedmiotu transakcji,
-jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub usług,
-cena jednostkowa towaru lub usługi,
-stawka podatku,
-suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług,
-kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
-kwota należności ogółem.
Rodzaje faktur:
-zwykła faktura,
-faktura podatnika zwolnionego z VAT,
-faktura pro forma,
-faktura zaliczkowa,
-faktura końcowa,
-faktura korygująca,
-faktura VAT marża,
-faktura uproszczona,
-faktura VAT małego podatnika,
-faktura VAT RR.

 

Zobacz też: Paragon fiskalny

Co to faktura zaliczkowa?

Termin “faktura zaliczkowa” odnosi się do dostawy, która ma zostać zrealizowana w przyszłości. Wystawiana jest przez dostawcę w celu udokumentowania rozliczenia z zapłaconej przez klienta zaliczki.

Otrzymaną zaliczkę usługodawca bardzo często przeznacza na wykonanie części konkretnego zadania. Jeżeli jego efekt będzie zgodny z założeniem, wówczas zaliczka zostaje rozliczana w jego cenie.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej określa ustawa o podatku VAT. Zakłada ona, że faktura powinna zawierać elementy takie jak: data jej wystawienia, numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, pozwalający na identyfikację faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numery, datę otrzymania całości lub części zapłaty przed wydaniem towaru, lub wykonaniem usługi, otrzymaną kwotę zapłaty oraz kwotę podatku wyliczoną według wzoru.

Faktura ta powinna zostać wystawiona nie później niż do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od klienta. W przypadku, gdy faktura zaliczkowa objęła już całą zapłatę, dostawca nie powinien wystawiać już faktury końcowej.

Call Now Button