Tag: faktura VAT

 

Zmiany w fakturach korygujących in minus

Nowelizacja ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT), która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku wprowadziła zmiany w fakturach korygujących in minus. Czego one dotyczą i jak będzie ujmowało się korekty?

W 2021 roku zgodnie z nowymi zasadami podatnik będzie miał możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej przy spełnieniu jednocześnie następujących warunków:

 • z dokumentacji wynika że uzgodnione zostało z nabywcą towaru lub usługobiorca, na jakich warunkach dokonane zostanie obniżenie podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczeń tych usług
 • z dokumentacji wynika, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego
 • faktura korygująca jest zgodna z posiadana dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podatku opodatkowania

Wprowadzona zmiana wprowadziła również likwidację obowiązku oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, który warunkuje prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT.

Rozliczanie VAT – najczęstsze błędy

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielna prowadzenie księgowości w swojej firmie, a co za tym idzie, na prowadzenie ewidencji podatkowej we własnym zakresie i rozliczanie podatków – w tym VAT. Jaki są najczęściej popełniane błędy?

Część przedsiębiorców, na etapie zakładanie swojej firmy zapomina złożyć wniosku o zarejestrowanie jej jako czynnego płatnika VAT. Zdarza się potem, że odliczają od zakupów podatek VAT, chociaż nie mają takiego prawa, ponieważ automatycznie zostają sklasyfikowani jako jednostki zwolnione z tego podatku.

Kolejną, częstą pomyłką jest odliczanie VAT od zakupów, później niż w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w ciągu dwóch kolejnych okresów, co jest niezgodne z przepisami.

Zdarza się także, że przedsiębiorcy dokonują odliczenia podatku do zakupów, od których nie mają prawa tego robić, czyli od zakupów o charakterze prywatnym.
Częstym zjawiskiem jest także stosowanie niewłaściwej stawki podatku i błędna interpretacja tego, które dokładnie usługi podlegają niższej stawce.
Pomyłkami, które często są popełniane jest odliczanie VAT od faktur bez numeru NIP, które nie dają takiego prawa.

Jak widać lista błędów, które można popełnić w czasie rozliczania podatku VAT, jest naprawdę długa – warto więc zastanowić się czy warto samodzielnie zajmować się tą kwestią.

Jakie dane musi zawierać faktura VAT?

Według przepisów prawa, faktura musi zawierać w swojej treści następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura VAT wewnętrzna – kogo dotyczy?

Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do rozliczania podatkowego. Wiąże się to m.in. z koniecznością skompletowania odpowiednich dokumentacji oraz odprowadzaniem podatków do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do wystawienia dokumentu wewnętrznego.

Faktura VAT wewnętrzna dotyczy sytuacji takich, jak:

 • zwrot dotacji
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług
 • nieodpłatne przekazanie towaru lub usługi

Pochodną oryginalnej faktury stanowią obecnie dokumenty i formularze zwane inaczej notami. W wielu przypadkach stanowić mogą także jedyną formę poświadczającą przeprowadzenie danej czynności. Przedsiębiorcy mimo zwolnienia z wymogu wystawienia faktury wciąż mogą być zobowiązani do obliczania i regulowania należności podatku VAT w własnym zakresie. W takiej sytuacji właśnie sporządzanie dokumentu wewnętrznego może potwierdzić transakcję.

W prawidłowo sporządzonej fakturze znajdować się powinna data sprzedaży oraz sporządzenia noty, dane sprzedawcy i nabywcy, cena jednostkowa, zbiorcza wartość sprzedaży netto oraz kwota brutto.

Czy trzeba podpisać fakturę VAT?

Wśród przedsiębiorców bardzo często rodzi się niepewność odnośnie tego, czy ich dokumenty prowadzone są rzetelnie, zgodnie z przepisami, a także czy są akceptowane na mocy prawa.
Niepodpisana faktura uznawana jest za prawidłową, gdy posiada wszystkie elementy obowiązkowe narzucone przez rozporządzenie o VAT.

Dane te to:
– data wystawienia,
– kolejny numer faktury nadany w ramach jednej bądź większej ilości serii,
– imię i nazwisko bądź nazwa podatnika oraz nabywcy towarów,
– numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku,
– numer identyfikujący podatnika na rzecz podatku od towarów i usług,
– data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług,
– nazwa towaru lub usługi,
– liczba dostarczanych towarów bądź zakres wykonywanych usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi,
– kwoty upustów i obniżek jeżeli takie miały miejsce,
– wartość dostarczonych towarów lub świadczonych usług bez kwoty podatku,
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedaży netto,
– wartość kwoty podatku od sprzedaży netto,
– kwota należności ogółem.

Przepisy nie nakładają zatem na podatnika obowiązku podpisywania faktur oraz stawiania na nich pieczątek. Jeżeli wyposażona jest w powyższe informacje wówczas będzie stanowiła podstawę do czynności podatkowych i księgowych.

Ochrona danych osobowych, a faktury

Wraz z wprowadzeniem RODO pojawiło się pytanie o przetwarzanie danych dostępnych na fakturze VAT.

Do wystawiania faktury VAT zobowiązani są przedsiębiorcy, których obrót przewyższa 200 tysięcy złotych w skali roku. Na dokumencie tym należy zamieścić takie informacje jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego adres oraz dane kontaktowe. Tą to zatem dane, które ustawowo podlegają ochronie.

Ustawa pozwala na przetwarzanie danych osobowych w momencie gdy zaistnieje ku temu podstawa prawna. Do podstaw przetwarzania danych należy zgoda osoby, której te dane dotyczą, a także sytuacje gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą której dane te dotyczą, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora, a także w momencie gdy przetwarzanie jest konieczne do celów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jako, że na fakturach znajdują się tak ważne dane, programy do ich wystawiania powinny spełniać wysokie wymagania narzucane przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Faktura od osoby niezarejestrowanej w VAT

Otrzymanie faktury VAT nie jest przesłanka do realizacji prawa do obniżenia podatku należnego. Aby podatnik mógł odliczyć podatek VAT po stronie wystawcy musi powstać obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu danym podatkiem. Niewystarczający jest również fakt, iż sama usługa została wykonana, jeżeli nie została ona udokumentowana fakturą przez podmiot zarejestrowany w VAT.

Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany jest podstawą do odmowy prawa do odliczenia w przypadku udowodnienia, że odbiorca był świadomy, iż transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę bądź inny podmiot, działający we wcześniejszym etapie.

Tak więc niezarejestrowanie dostawcy, towaru lub usługobiorcy jako podatnika VAT nie pozbawia automatycznie prawa do odliczenia VAT. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kontrahenta powinniśmy zachować szczególną ostrożność i przedsięwzięć działania, jakich można było oczekiwać w celu sprawdzenia czy dokonywana przez niego transakcja nie bierze udziału w przestępstwie podatkowym.

Nota korygująca

Notą korygującą nazywamy dokument, który sporządzany jest w sytuacji gdy w fakturze pierwotnej pojawi się błąd związany z oznaczeniem sprzedawcy, nabywcy, usługi bądź towaru.

Dokument ten powinien mieć oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA”, zawierać numer kolejny i datę,
nazwy albo imiona i nazwiska wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej oraz ich adresy i numery NIP. Istotne jest aby zawrzeć w niej także datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zapłaty, jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury. Sporządzający ją musi także pamiętać o tym żeby wskazać treść korygowanej informacji oraz podać treść prawidłową.

Nota korygująca powinna być wystawiana jeśli na fakturze pierwotnej pojawiły się na przykład takie błędy jak:
– niewłaściwe NIP,
– błędny adres sprzedawcy lub nabywcy,
– zła data sprzedaży, odbioru, terminu płatności,
złe oznaczenie towaru lub usługi.

Nie wystawiamy jej natomiast jeśli uchybienia dotyczą:
– ilości i jednostki miary dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
– zwrotu towaru lub zapłaty,
– obniżki lub upustu po wystawieniu faktury,
– błędów rachunkowych.

Call Now Button