Tag: egzekucja komornicza

 

Konto firmowe przedsiębiorcy – egzekucja komornicza

W przypadku egzekucji komorniczej nie ma przeszkód by zająć konto firmowe przedsiębiorcy. Komornik może przejąć wszelkie rodzaje rachunków bankowych, za wyjątkiem rachunku powierniczego.

Jeżeli rachunek bankowy jest zajęty w innym postępowaniu egzekucyjnym i nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, wówczas bank musi wstrzymać wypłatę należnych kwot i poinformować o tym fakcie komorników prowadzących egzekucję. Zajęta kwota wypłacana jest komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Komornik nie może zająć wszystkich środków dostępnych na rachunku bankowym. Wolne od zajęcia są środki pieniężne w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu.

Ponadto zwolnione z odtrącenia są:
– świadczenia alimentacyjne,
– świadczenia pieniężne wypłacane podczas bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej,
– świadczenia rodzinne,
– dodatki rodzinne,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia z pomocy społecznej,
– świadczenia integracyjne,
– świadczenia wychowawcze.

Niezapłacenie podatku – egzekucja komornicza

30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych. Minął także termin zapłaty podatku należnego, który wynika z zeznania rocznego. Co zatem czeka podatnika, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków?

Należy zdać sobie sprawę, iż niezapłacony podatek będzie stanowił zaległość podatkową. W pierwszej kolejności swoją aktywność podejmie Urząd Skarbowy, który będzie starał się odzyskać podatek wraz z odsetkami ustawowymi. Kontakt będzie chciał podjąć za pomocą wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej bądź maila. Jeżeli to nie skutkuje wówczas zacznie przesyłać pisemne wezwanie do zapłaty. Jeżeli mimo i takich działań podatnik nie ureguluje należności wówczas zostaną podjęte czynności egzekucyjne. Urząd Skarbowy może zająć cały majątek podatnika, a w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej również majątek firmowy. W skład majątku wchodzi między innymi wynagrodzenie, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz przedmioty majątkowe np. pojazdy, komputery.

 

Zobacz też: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Call Now Button