Tag: dowód księgowy

 

Dowody księgowe

Dowody księgowe to dokumenty, które są podstawą dokonanych zapisów w księgach rachunkowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dowody księgowe muszą zawierać:

 • rodzaj dowodu,
 • numer identyfikacyjny,
 • określenie stron, które dokonują operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej,
 • datę dokonania operacji gospodarczej,
 • datę wystawienia dowodu, jeśli jest inna niż data dokonania operacji gospodarczej,
 • podpis wystawcy dowodu,
 • podpis osoby, której wydano lub od której odebrano aktywa,
 • dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

 

Dowody księgowe powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów. Wyróżniamy 7 rodzajów dowodów księgowych:

 • zewnętrzne własne – przekazywane kontrahentowi,
 • zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów,
 • wewnętrzne – dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
 • korygujące,
 • zbiorcze – służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
 • zastępcze – wystawia się je do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
 • rozliczeniowe – ujmują wcześniejsze zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Znaczenie dokumentu księgowego

Znaczenie dokumentu księgowego jest bardzo duże, ponieważ nie tylko służy ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, ale również w związku z tym, jest podstawą kontroli podatkowej czyli tego czego boi się prawie każdy przedsiębiorca.

Dokument księgowy musi spełnić kilka podstawowych warunków, zanim na jego podstawie zostanie zaksięgowana operacja gospodarcza. Według przepisów prawnych muszą się w nim znaleźć:

 • data dokonania operacji gospodarczej oraz wystawienia dokumentu
 • oznaczenie rodzaju dokumentu oraz jego numer,
 • dane stron operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej oraz jej wartość,
 • podpis wystawcy,
 • stwierdzenie sprawdzenia,

Każdy dowód księgowy musi również przejść kontrolę, która obejmuje:

 • kontrolę merytoryczną,
 • kontrolę formalno-rachunkową,

Po jej przejściu zostaje zatwierdzony poprzez wystawienie odpowiedniej pieczątki, na następnie na jego podstawie dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Po tym momencie podlega archiwizacji, której czas jest zależny od ważności dokumentu.

Call Now Button