Tag: dokumenty księgowe

 

Kiedy paragon może być dowodem księgowym?

Przepisy rzadko kiedy dopuszczają księgowanie operacji gospodarczych na podstawie paragonów. Jednak takie sytuacje są dopuszczalne. Kiedy? 

pelna ksiegowosc Krakow

Zgodnie z rozporządzeniem wydatki na zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych, a także wydatki poniesione na zakup paliwa i olejów, ale za granicą można ująć na podstawie paragonu. W takich sytuacjach należy zaksięgować pełną wartość paragonu, bez odliczania podatku VAT.

Kolejnym wyjątkiem, jaki może być zaksięgowany na podstawie paragonu jest koszt przejazdu autostradą. Paragon w takim przypadku musi zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),
  • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

i wtedy może zostać uznany za fakturę, a podatek VAT zostać odliczony.

Kiedy sporządza się polecenie księgowania?

Polecenie księgowania oznaczone popularnie skrótem PK jest często stosowanym w księgowości dokumentem. Wystawia się go w bardzo wielu sytuacjach, na przykład gdy nie ma innego dokumentu potwierdzającego operację gospodarczą. Polecenie księgowania wystawia się w szczególności w przypadku:

1) Ujmowania kwot operacji gospodarczych wynikających z różnych zestawień źródłowych dokumentów księgowych.
PRZYKŁAD: ujmowanie wynagrodzeń na podstawie zbiorczego zestawienia miesięcznego list płac),

2) Korygowanie błędnych zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.

3) Ujmowania w księgach rachunkowych operacji nie dokumentowanych innymi dokumentami.
PRZYKŁAD: zaksięgowanie naliczonej amortyzacji.

4) Dokonywanie rozliczeń kosztów i przychodów.
PRZYKŁAD: przeksięgowanie zrealizowanych przychodów.

5) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji związanych z zamykaniem i otwieraniem roku obrotowego.
PRZYKŁAD: przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy.

Call Now Button