Tag: bilans

 

Cash flow

Ocenę potencjału przedsiębiorstwa można przeprowadzić w kilka minut, a niektórzy inwestorzy potrafią to zrobić nawet w kilka sekund. Wystarczy do tego jedynie odpowiednio sporządzony cash flow.

Cash flow to rachunek przepływów pieniężnych, stanowiący element sprawozdania finansowego.
Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat zawiera wiele wartości szacunkowych, takich jak rezerwy, wyceny, stawki amortyzacyjne. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia natomiast rzeczywiste przepływy pieniężne, dzięki temu stanowi doskonałe źródło informacji o potencjale finansowym przedsiębiorstwa.

Cash flow przeprowadza się na podstawie metody pośredniej i bezpośredniej.

Metoda bezpośrednia – zestawia grupy wpływów i wydatków, dzięki czemu przedstawia rzetelne informacje o zdarzeniach gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Metoda pośrednia – określa zysk netto jako pozycję wyjściową. Kolejno względem niej ustalane są korekty kosztów w celu ukazania przejrzystej kondycji przedsiębiorstwa pod względem finansowym.

Zadanie analizy bilansu

Bilans stanowi bardzo ważny dokument, w prawie każdej firmie. Celem jego sporządzenia jest zestawienie wartości składników majątku przedsiębiorstwa wraz z źródłami jego finansowania.

Zarówno bilans jak i jego analiza dostarcza istotnych informacji o stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem przeprowadzania analizy bilansu jest określanie płynności finansowej oraz ocena dokonywanych decyzji inwestycyjnych w firmie. Do jej przeprowadzenia służą wskaźniki:

  • struktury majątku,
  • inwestycyjne,
  • finansowania,
  • stopienia płynności,
  • rentowności.

Analizę bilansu można podzielić na  

  • poziomą – obejmuje badanie dynamiki sumy bilansowej oraz najważniejszych pozycji z bilansu.
  • pionową – obejmuje badanie struktury aktywów i pasywów oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji bilansowych.

Chcesz się dowiedzieć więcej o analizie finansowej –  zobacz tu.

Call Now Button