Sprawozdanie finansowe

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wynika z przepisów ustawy o rachunkowości i dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Samo sprawozdanie finansowe jest dokumentem, które w sposób liczbowy przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz wszelkie zdarzenia jakie miały miejsce w ostatnim roku obrotowym. Sprawozdanie sporządzane jest na „dzień bilansowy”.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

– wprowadzenia,
– bilansu,
– rachunku zysków i strat,
– zestawienia zmian w kapitale własnym,
– rachunku przepływów pieniężnych,
– informacji dodatkowej,
– wyjaśnień.

Termin złożenia sprawozdania finansowego:

W związku z wydłużonym stanem pandemii Covid w Polsce termin złożenia sprawozdania finansowego został wydłużony o 3 miesiące – przedsiębiorcy mają czas do 15 października 2022 roku na złożenie sprawozdań finansowych do KRS.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy sporządzą roczne sprawozdanie finansowe, wyjaśnią, jak powinno zostać zatwierdzone, pomogą w jego podpisaniu oraz złożeniu za pośrednictwem S24 lub PRS.

Call Now Button