W terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku zarządy JST są zobligowane do przekazania do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse. Dokumenty te powinny zostać przekazane w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego. Ważne jest to, że zarządy JST mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zatwierdzenie sprawozdania
Do 30 czerwca bieżącego roku organ stanowiący JST rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie JST ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
Dla wielu przedsiębiorców przygotowanie bilansu jest trudnym zadaniem. Warto więc powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom z biur rachunkowych.

2 Replies to “Skonsolidowany bilans do 30 czerwca!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *