Wariant kalkulacyjny to jeden ze sposobów sporządzania rachunku zysków i strat, który jest podstawowym i obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie. Wybór wariantu w RZiS zależy od zasad przyjętych w ewidencji kosztów działalności operacyjnej. RZIS w wariancie kalkulacyjnym sporządzany jest jeśli do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są wyłącznie konta zespołu 5.

W wariancie kalkulacyjnym porównywane są przychody ze sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym oraz koszty związane z wytworzeniem sprzedanych produktów.

WARIANT KALKULACYJNY:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
– Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
= Wynik brutto ze sprzedaży
– Koszty sprzedaży
– Koszty ogólnego zarządu
= Wynik ze sprzedaży
+ Pozostałe przychody operacyjne
– Pozostałe koszty operacyjne
= Wynik z działalności operacyjnej
+ Przychody finansowe
– Koszty finansowe
= Wynik z działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
– Straty nadzwyczajne
= Wynik brutto
– Podatek dochodowy
= Wynik netto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *