Szkolnictwo w Polsce, mimo iż jest darmowe to wiąże się z koniecznością zakupu odpowiednich materiałów, opłacenia dodatkowych zajęć, wyjazdów itd.
Zdarzają się sytuacje, w których rodzice nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z edukacją swojego dziecka.
Tacy uczniowie mogą skorzystać z pomocy materialnej oferowanej przez państwo w formie stypendium socjalnego.

Fundusze trafiają do uczniów na podstawie:
1) niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (528 zł netto na osobę),
2) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują następujące okoliczności:
-bezrobocie rodziców lub prawnych opiekunów,
-niepełnosprawność członka najbliższej rodziny,
-ciężka lub długotrwała choroba,
-wielodzietność,
-alkoholizm lub narkomania w rodzinie,
-niewypełnianie lub niedokładne wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
-wychowywanie tylko przez jednego rodzica,
-zdarzenia losowe uderzające w byt rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy składać między 1 a 15 września bieżącego roku. Może ono obejmować okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

uczen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *