Podstawową cechą leasingu jest jego związanie z przedmiotem umowy. Oznacza to, że wraz ze zniszczeniem przedmiotu należy zapłacić w całości pozostałą kwotę. Niejednokrotnie całkowitą brakującą należność pokryje ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że powstałą różnicę między wypłacanym ubezpieczeniem, a pozostałą do spłaty kwotą leasingu, zmuszony będzie pokryć leasingobiorca z własnych środków.

Umowa leasingu zostaje również rozwiązana w razie opóźnienia w spłacie rat. Leasingodawca w tym celu musi wystosować pismo do leasingobiorcy z informacją o terminie spłat lub zawrzeć taki zapis w umowie.

Należy pamiętać, że umowa przestaje obowiązywać także w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania leasingowanego sprzętu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. sprzęt biurowy jest wykorzystywany przez osoby trzecie bez wiedzy użyczającego.

Użytkowanie sprzętu w oparciu o umowę leasingu nie czyni z niego własności leasingobiorcy o czym łatwo zapomnieć. W związku z tym nie można w nim dokonywać zmian bez zgody leasingodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *