Księgowość można prowadzić w przedsiębiorstwach na kilka sposobów. Jednym z nich jest prowadzenie pełnej księgowości. Na czym ta forma polega?

Prowadzenie pełnej księgowości polega na dokonywaniu zapisów operacji gospodarczych na kontach księgi rachunkowej. Operacje gospodarcze zapisuje się na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, służących pomocniczej ewidencji księgowej. Dodatkową ewidencję na kontach analitycznych prowadzi się dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży i zakupu oraz kosztów.

Oprócz kont ksiąg głównych i pomocniczych w skład księgi rachunkowej wchodzi dziennik księgowy. To w nim dokonuje się zapisów operacji gospodarczych, zawierających datę zdarzenia, dokument źródłowy oraz sposób ujęcia w księdze rachunkowej. Ostatnimi elementami księgi rachunkowej są zestawienia sald i obrotów kont księgowych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie księgi rachunkowej rozpoczyna się od początku rozpoczęcia działalności oraz od rozpoczęcia się nowego roku obrotowego. Natomiast zamyka adekwatnie do tych zdarzeń – na koniec roku obrotowego oraz na dzień zakończenia działalności.

Jesteś zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości? – Powierz ją w ręce doświadczonego biura rachunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *