Faktura VAT stanowi podstawy dokument potwierdzający przeprowadzenie transakcji. Jeżeli na fakturze pojawi się błąd w danych dotyczących wysokości podatku, ceny czy ilości nabytego towaru nie da się ich poprawić notą korygującą i należy wystawić korektę faktury.

Przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii okresu w jakim można ją wystawić. Ustawodawca nie ustanowił żadnego ograniczenia czasowego, przyjmuje się jednak że powinna ona zostać sporządzona w możliwie jak najkrótszym czasie, najlepiej od razu w momencie dostrzeżenia błędów aby odzwierciedlała faktycznie zrealizowaną transakcję miedzy podmiotami. Okres przedawnienia faktury wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłynął termin płatności podatku, po okresie tym nie ma wiec sensu dokonywać korekty.

Prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, które zajmują się sprzedażą dóbr i usług. W przeciwieństwie do noty korygującej dokument ten wystawia nie nabywca ale sprzedający.

Kwestię faktury korygującej reguluje art. 106j ustawy o podatku VAT, zawierający przypadki, w których należy sporządzić korektę faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *