Hipoteka przymusowa to rodzaj zabezpieczenia dla wierzyciela na nieruchomości dłużnika. Jest to najbardziej pewne zabezpieczenie wierzytelności ponieważ nieruchomość stanowi najbardziej wartościowy składnik majątku, jaki posiada dłużnik.

Wierzycielowi, który zabezpiecza się hipoteką przysługuje pierwszeństwo do zaspokojenia swoich należności z nieruchomości oraz skuteczność obciążenia wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Hipotekę przymusową można uzyskać poprzez postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienie prokuratora, decyzję administracyjną oraz zarządzenia zabezpieczenia określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Aby ustanowić hipotekę wierzyciel musi dysponować tytułem egzekucyjnym takim jak np. orzeczenie sądu prawomocne, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego, ugoda przed mediatorem oraz akty i ugody, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *