Rozliczenia międzyokresowe podzielić możemy na czynne i bierne. Czynne rozliczenia międzyokresowe stanowią koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w obecnym czasie , ale dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego lub w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat. Wykazują one saldo debetowe, oznaczające środki zaangażowane w rozliczeniach z tytułu nabytych, lecz nieużytych usług i stanowią składnik aktywów. Powoduje to, że są one traktowane na równi z wyrobami gotowymi i mają istotny wpływ na zwiększenie sumy wszystkich poniesionych w danym okresie kosztów rodzajowych mimo iż mogą oddziaływać na wynik finansowy innego okresu sprawozdawczego.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych możemy zaliczyć np. ubezpiecznia majątkowe, czynsze i dzierżawy za najem lokali, prenumeraty czasopism, opłaty od środków transportowych, czy podatek od nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *