Aktywa oraz pasywa są składnikami bilansu przedsiębiorstwa, który sporządzany jest po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Aktywa dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa są kontrolowanymi przez jednostkę zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa klasyfikuje się ze względu na możliwość ich upłynnienia.

Aktywa trwałe:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *