Czy warto ewidencjonować w formie pełnej księgowości?

Wróć do strony głównej

***

Wielu przedsiębiorców będąc przed wyborem odpowiedniej formy księgowej zastanawia się jaką wybrać, aby móc bezpiecznie zarządzać swoją firmą. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji. Czy warto ewidencjonować w formie pełnej księgowości?

Pełna księgowość obliguje do dokonywania ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Pozwala to korzystać z dokładnego obrazu przedstawiającego sytuację finansową firmy oraz umożliwia kontrolę nad jej płynnością finansową.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych uwzględnia
– dziennik,
– księgę główną i pomocniczą,
– zestawienie obrotów i sald,
– wykaz składników i pasywów.

Czy warto ewidencjonować w formie pełnej księgowości? Księgi rachunkowe pozwalają na:
– uzyskanie solidnych raportów i analiz usprawniających zarządzanie firmą,
– monitorowanie zmian zachodzących z przedsiębiorstwie,
– uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji finansowej spółki,
– uzyskanie informacji na temat przepływów pieniędzy i transakcji.

W przypadku pełnej księgowości warto pamiętać, że sprawozdania finansowe spółek z o.o. są obowiązkowe.

Czym jest audyt?

Audyt jest procedurą przeprowadzaną przez ekspertów niezwiązanych w żaden sposób z firmą. Posiadają oni natomiast bardzo rozległą wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy czy danego sektora działania. Audyt to badanie zgodności z pewnymi standardami, wzorcami, normami czy przepisami. 

Rolą audytora nie jest według obecnego wyobrażenia straszenie czy kwestionowanie każdej decyzji podjętej przez firmę, ale służenie dobrą radą. Może on zaproponować korzystne rozwiązania dla działalności. Porady te są uzupełnieniem kontroli tego, co się dzieje w firmie.

W celu niepowielania pewnych rozwiązań czy nie wyrządzania szkody na rzecz konkurencyjnego przedsiębiorstwa, audytor ma obowiązek filtrowania tych wiadomości. 

Jest wiele rodzajów audytów:

 • badania klinicznego
 • działalności
 • ekologiczny
 • energetyczny
 • etyczny
 • finansowy
 • informatyczny
 • jakości
 • marketingowy
 • operacyjny
 • oprogramowania
 • personalny
 • systemu
 • śledczy
 • środowiskowy
 • wiedzy
 • zgodności

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia ma na celu śledzenie kosztów firmy. Nie jest ona już obowiązkowa do prowadzenia przez przedsiębiorcę, natomiast znacznie ułatwia kontrolę nad majątkiem działalności. 

Likwidacja ewidencji wyposażenia zwalnia z konieczności ewidencjonowania składników trwałych. Aczkolwiek jeżeli są to środki niematerialne lub prawne, nadal należy prowadzić wspomniany spis. 

Środki niematerialne i prawne są to prawa, wartości przeznaczona do użytkowania na dłużej niż rok. Może to być prawo do  lokalu, prawo autorskie, umowa najmu.

Aby prawidłowo pokazywała stan firmy, muszą się w niej zawierać:

 • numer wpisu
 • numer faktury lub rachunku
 • datę kupna przedmiotu
 • cenę nabycia przedmiotu lub jego wytworzenia
 • nazwę przedmiotu
 • numer pozycji w księdze przychodów i rozchodów
 • datę likwidacji
 • przyczynę likwidacji

W celu zaliczenia danego środka trwałego do ewidencji wyposażenia, musi on spełniać pewne warunki. Mianowicie wyposażenie musi być w użytku maksymalnie przez rok, a także jego kwota powinna przekraczać 1500 zł.

Ulga na robotyzację

Prowadzenie działalności nie jest rzeczą łatwą i często wiąże się z ryzykiem niepowodzenia.
Korzystanie z preferencji podatkowych pozwala przedsiębiorcy na rozwój i szansę zaistnienia. Od 1 stycznia 2021 roku korzystać można z ulgi na robotyzację.

Ulga na robotyzację przeznaczona jest dla podatników PIT i CIT i funkcjonować będzie przez 5 lat. Środki przeznaczone są na zakup lub leasing nowych maszyn, robotów, robotów, linii produkcyjnych czy oprogramowań. Pod uwagę zaliczyć można nawet szkolenia z obsługi maszyn dla kadry pracowniczej czy urządzenia do profesjonalnego druku 3D.
Ulga na robotyzację jest jednym ze sposobów optymalizacji kosztów i poprawy wydajności zakładów produkcyjnych.
Charakter ulgi na robotyzację można uznać za zbliżony jest preferencji badawczo-rozwojowej. Zeznanie w obu przypadkach odbywa się rocznie, po zakończeniu roku obrotowego.
Wszystkie firmy, które mają a celu modernizację i robotyzację swoich linii produkcyjnych mogą składać wnioski o przyznanie ulgi na robotyzację.

Zmiany w fakturach korygujących in minus

Nowelizacja ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT), która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku wprowadziła zmiany w fakturach korygujących in minus. Czego one dotyczą i jak będzie ujmowało się korekty?

W 2021 roku zgodnie z nowymi zasadami podatnik będzie miał możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej przy spełnieniu jednocześnie następujących warunków:

 • z dokumentacji wynika że uzgodnione zostało z nabywcą towaru lub usługobiorca, na jakich warunkach dokonane zostanie obniżenie podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczeń tych usług
 • z dokumentacji wynika, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego
 • faktura korygująca jest zgodna z posiadana dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podatku opodatkowania

Wprowadzona zmiana wprowadziła również likwidację obowiązku oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, który warunkuje prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT.

Outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych

Wciąż zmieniające się przepisy podatkowe i księgowe sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc zewnętrznych firm w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z prowadzenia firmy. Często zdarza się, że właściciele podmiotów chcąc rozwijać biznes nie mają czasu na aktualizowanie swojej wiedzy na temat nowelizacji prawnych i wdrażania ich w firmie.

Rozwiązanie jakim jest outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych jest jednym z najpopularniejszych sposobów na skuteczne zarządzanie firmą w oparciu o solidnie sporządzone raporty i analizy. Współpracując z firmą świadczącą usługi z zakresu podatków, księgowości i prawa możemy podejmować decyzje bez ryzyka utraty np. płynności finansowej.

Z jakich usług mogą skorzystać właściciele firm?
– prowadzenie księgowości, zarówno pełna jak również uproszczona forma
– obsługa kadrowo-płacowa
– sporządzanie umów, dokumentów i wniosków
– doradztwo podatkowe
– reprezentacja przez US, ZUS
– rozliczenia podatkowe
– pomoc w zawieszeniu spółki oraz likwidacji
– sporządzanie pism sądowych

Outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych pomaga przedsiębiorcom prowadzić biznes pod warunkiem, że współpracujemy z doświadczoną kadrą specjalistów.

Amortyzacja bilansowa a amortyzacja podatkowa

Terminy “amortyzacja podatkowa” i “amortyzacja bilansowa” mają podobne znaczenie. Oba mają na celu zmniejszenie wartości środka trwałego z powodu jego zużycia.

Główną różnicą jest czas, na który dana amortyzacja została zaplanowana.

Amortyzacja bilansowa jest ustalana przez kierownika jednostki. Oznacza to, że okres użytkowania środka trwałego, nie jest odgórnie ustalony i może być dopasowany do eksploatacji przedmiotu. Natomiast amortyzacja podatkowa wynika z ustaw o podatkach dochodowych, więc jest już narzucony. 

Może zatem dojść do dwóch przypadków, w których amortyzacje będą sobie równe lub jedna będzie krótsza od drugiej.

Amortyzacja równa pojawia się wtedy, kiedy kierownik stwierdzi, że szybkość eksploatacji danego środka trwałego jest zgodna z tą, która jest w ustawach o podatkach dochodowych, czyli będą miały dokładnie taki sam okres amortyzacji.

W wypadku amortyzacji bilansowej krótszej niż amortyzacji podatkowej, następuje różnica podatkowa. Ponieważ pomiędzy podatkiem dochodowym a zyskiem brutto powstanie nierówność, która zostanie zniwelowana dopiero po czasie.

Amortyzacja podatkowa szybsza niż bilansowa jest bardziej korzystna, niż sytuacja opisana powyżej, ponieważ tutaj szybciej dojdzie do wpisania do kosztów podatkowych.

Upadłość konsumencka

Niedawno zaczęły obowiązywać przepisy, które pomagają przedsiębiorcom sprawniej przeprowadzić procedurę zmierzającą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zacznijmy od początku, czyli czym tak właściwie jest upadłość konsumencka?

Pojęciem „upadłości konsumenckiej” określamy podejmowane działania, których celem jest częściowe lub pełne oddłużenie danej osoby. Warto tutaj zaznaczyć, że upadłość konsumencka ma również na celu zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.

Od 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie przepisów związanych z postępowaniem zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy włączają drobnych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do skorzystania z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja przepisów zmieniła również sposób rozpatrywania wniosku. Wcześniej proces był bardziej restrykcyjny. Teraz wystarczające jest orzeczenie o tym, że wnioskodawca jest niewypłacalny.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że majątek podmiotu zostaje przejęty przez syndyka, majątek małżonków zostanie automatycznie poddany rozdzielności, a majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłościowej.

Wniosek o upadłość konsumencką może wnieść zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Składa się go w sądzie i uiszcza opłatę w wysokości 30 zł.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych-estoński CIT

Już od nowego roku spółki kapitałowe będą miały większe możliwości co do wyboru formy opodatkowania spółki. Estoński CT to nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje minimalizując przy tym formalności w rozliczeniach podatków.

Estoński CIT dostępny będzie dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej, a od 1 marca 2021 również dla prostej spółki akcyjnej. Jego specyfika polega na odroczeniu płatności podatku do elementu destrukcji zysku ze spółki. A więc:

 • podatku nie opłaca się tak długo, jak zysk pozostaje w formie
 • nie ma konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej
 • niższe opodatkowanie niż obecnie

Aby spółka kapitałowa mogła korzystać z estońskiego CITu musi spełniać jednocześnie wszystkie warunki, którymi są:

 • osiąganie przychodów nieprzekraczających 100 000 000 zł
 • udziałowcami wyłącznie osoby fizyczne
 • brak udziałów w innych podmiotach
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób , z wyłączeniem udziałowców
 • niższe przychody pasywne od przychodów z działalności operacyjnej
 • ponoszenie nakładów inwestycyjnych
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych przyniesie korzyści firmom oraz gospodarcze.

Firmy będą:

 • bardziej odporne na dekoniunkturę
 • miały większą zdolność inwestycyjną
 • bardziej produktywne i innowacyjne
 • zaoszczędzą czas na rozliczeniach podatkowych

Z kolei gospodarka:

 • zwiększy odporność na kryzysy
 • likwiduje bariery rozwojowe
 • zyska na wzroście atrakcyjności inwestycyjnej Polski
 • zyska na większej liczbie miejsc pracy

Kara finansowa za błędne kody GTU w JPK

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura dotycząca rozliczania się przez podatników w formie JPK. Wprowadzone przepisy prawne zmieniły również kary, na które muszą przygotować się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów podatkowych.

W związku z pandemią koronawirusa do nowej formy pliku JPK muszą stosować się wszyscy czynni podatnicy VAT czyli mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że nowa struktura obowiązuje podatników rozliczających się zarówno miesięcznie jak również kwartalnie.

JPK_V7 musi być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Powinien zawierać:
– część ewidencyjną (informacje dotyczące rejestru VAT zakupu i sprzedaży)
– część deklaracyjną (informacje do tej pory przedstawiane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K)

Jaka kara finansowa za błędne kody GTU w nowym JPK może zostać nałożona na podatników?
Podatnicy błędnie rozliczający się w formie JPK_V7 narażają się na karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji w pliku JPK.

Call Now Button