Outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych

Wciąż zmieniające się przepisy podatkowe i księgowe sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc zewnętrznych firm w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z prowadzenia firmy. Często zdarza się, że właściciele podmiotów chcąc rozwijać biznes nie mają czasu na aktualizowanie swojej wiedzy na temat nowelizacji prawnych i wdrażania ich w firmie.

Rozwiązanie jakim jest outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych jest jednym z najpopularniejszych sposobów na skuteczne zarządzanie firmą w oparciu o solidnie sporządzone raporty i analizy. Współpracując z firmą świadczącą usługi z zakresu podatków, księgowości i prawa możemy podejmować decyzje bez ryzyka utraty np. płynności finansowej.

Z jakich usług mogą skorzystać właściciele firm?
– prowadzenie księgowości, zarówno pełna jak również uproszczona forma
– obsługa kadrowo-płacowa
– sporządzanie umów, dokumentów i wniosków
– doradztwo podatkowe
– reprezentacja przez US, ZUS
– rozliczenia podatkowe
– pomoc w zawieszeniu spółki oraz likwidacji
– sporządzanie pism sądowych

Outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych pomaga przedsiębiorcom prowadzić biznes pod warunkiem, że współpracujemy z doświadczoną kadrą specjalistów.

Amortyzacja bilansowa a amortyzacja podatkowa

Terminy “amortyzacja podatkowa” i “amortyzacja bilansowa” mają podobne znaczenie. Oba mają na celu zmniejszenie wartości środka trwałego z powodu jego zużycia.

Główną różnicą jest czas, na który dana amortyzacja została zaplanowana.

Amortyzacja bilansowa jest ustalana przez kierownika jednostki. Oznacza to, że okres użytkowania środka trwałego, nie jest odgórnie ustalony i może być dopasowany do eksploatacji przedmiotu. Natomiast amortyzacja podatkowa wynika z ustaw o podatkach dochodowych, więc jest już narzucony. 

Może zatem dojść do dwóch przypadków, w których amortyzacje będą sobie równe lub jedna będzie krótsza od drugiej.

Amortyzacja równa pojawia się wtedy, kiedy kierownik stwierdzi, że szybkość eksploatacji danego środka trwałego jest zgodna z tą, która jest w ustawach o podatkach dochodowych, czyli będą miały dokładnie taki sam okres amortyzacji.

W wypadku amortyzacji bilansowej krótszej niż amortyzacji podatkowej, następuje różnica podatkowa. Ponieważ pomiędzy podatkiem dochodowym a zyskiem brutto powstanie nierówność, która zostanie zniwelowana dopiero po czasie.

Amortyzacja podatkowa szybsza niż bilansowa jest bardziej korzystna, niż sytuacja opisana powyżej, ponieważ tutaj szybciej dojdzie do wpisania do kosztów podatkowych.

Upadłość konsumencka

Niedawno zaczęły obowiązywać przepisy, które pomagają przedsiębiorcom sprawniej przeprowadzić procedurę zmierzającą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zacznijmy od początku, czyli czym tak właściwie jest upadłość konsumencka?

Pojęciem „upadłości konsumenckiej” określamy podejmowane działania, których celem jest częściowe lub pełne oddłużenie danej osoby. Warto tutaj zaznaczyć, że upadłość konsumencka ma również na celu zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.

Od 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie przepisów związanych z postępowaniem zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy włączają drobnych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do skorzystania z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja przepisów zmieniła również sposób rozpatrywania wniosku. Wcześniej proces był bardziej restrykcyjny. Teraz wystarczające jest orzeczenie o tym, że wnioskodawca jest niewypłacalny.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że majątek podmiotu zostaje przejęty przez syndyka, majątek małżonków zostanie automatycznie poddany rozdzielności, a majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłościowej.

Wniosek o upadłość konsumencką może wnieść zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Składa się go w sądzie i uiszcza opłatę w wysokości 30 zł.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych-estoński CIT

Już od nowego roku spółki kapitałowe będą miały większe możliwości co do wyboru formy opodatkowania spółki. Estoński CT to nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje minimalizując przy tym formalności w rozliczeniach podatków.

Estoński CIT dostępny będzie dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej, a od 1 marca 2021 również dla prostej spółki akcyjnej. Jego specyfika polega na odroczeniu płatności podatku do elementu destrukcji zysku ze spółki. A więc:

 • podatku nie opłaca się tak długo, jak zysk pozostaje w formie
 • nie ma konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej
 • niższe opodatkowanie niż obecnie

Aby spółka kapitałowa mogła korzystać z estońskiego CITu musi spełniać jednocześnie wszystkie warunki, którymi są:

 • osiąganie przychodów nieprzekraczających 100 000 000 zł
 • udziałowcami wyłącznie osoby fizyczne
 • brak udziałów w innych podmiotach
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób , z wyłączeniem udziałowców
 • niższe przychody pasywne od przychodów z działalności operacyjnej
 • ponoszenie nakładów inwestycyjnych
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych przyniesie korzyści firmom oraz gospodarcze.

Firmy będą:

 • bardziej odporne na dekoniunkturę
 • miały większą zdolność inwestycyjną
 • bardziej produktywne i innowacyjne
 • zaoszczędzą czas na rozliczeniach podatkowych

Z kolei gospodarka:

 • zwiększy odporność na kryzysy
 • likwiduje bariery rozwojowe
 • zyska na wzroście atrakcyjności inwestycyjnej Polski
 • zyska na większej liczbie miejsc pracy

Kara finansowa za błędne kody GTU w JPK

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura dotycząca rozliczania się przez podatników w formie JPK. Wprowadzone przepisy prawne zmieniły również kary, na które muszą przygotować się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów podatkowych.

W związku z pandemią koronawirusa do nowej formy pliku JPK muszą stosować się wszyscy czynni podatnicy VAT czyli mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że nowa struktura obowiązuje podatników rozliczających się zarówno miesięcznie jak również kwartalnie.

JPK_V7 musi być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Powinien zawierać:
– część ewidencyjną (informacje dotyczące rejestru VAT zakupu i sprzedaży)
– część deklaracyjną (informacje do tej pory przedstawiane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K)

Jaka kara finansowa za błędne kody GTU w nowym JPK może zostać nałożona na podatników?
Podatnicy błędnie rozliczający się w formie JPK_V7 narażają się na karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji w pliku JPK.

Deklaracja VAT 2018

deklaracje VAT

Wiele ciekawych informacji o firmowej księgowości znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ!

Pierwotnie podatnik podatku VAT miał prawo doręczyć deklarację VAT do urzędu skarbowego wysyłając ją zarówno pocztą tradycyjną, jak i w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2018 roku jego możliwości zostały znacznie ograniczone, gdyż od tego czasu możliwa jest tylko elektroniczna wysyłka deklaracji VAT. Dotyczy to również deklaracji VAT-EU oraz VAT-27.
Zmiana ta obowiązuje wszystkich podatników VAT bez wyjątku!

Co ważne już od początku 2017 roku część podatników została zobligowania do wypełniania tego obowiązku online. Należą do nich podatnicy, którzy:
-zostali zobligowani do rejestracji jako podatnicy VAT-EU,
-są dostawcami towarów lub świadczą usługi, których  podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ustawy 1 pkt 7, 8,
-zostali zobligowani do rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ustawie z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź w ustawie z dnia 15. lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie obowiązują jednak już inne zasady.  Wraz z wejściem w życie 1 października 2020 roku nowej struktury pliku JPK*, wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania co miesiąc struktury JPK_V7. Zgodnie z nowym obowiązkiem nie składa się już deklaracji VAT7/VAT7K, lecz plik JPK_V7, który zastąpił dotychczas składane deklaracje VAT i pliki JPK_VAT.

*JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc lub na żądanie organu skarbowego.

Nota korygująca i nota odsetkowa

Każdy przedsiębiorca prowadzący własne przedsiębiorstwo – niezależnie od jego rozmiaru, musi zmierzyć się zarówno z wystawianiem faktur sprzedażowych, jak i przyjmowaniem faktur zakupowych. Z kolei każdemu może zdarzyć się popełnić błąd…

Wówczas warto znać pojęcie „noty korygującej”, która jest dokumentem mającym za zadanie poprawić błędy formalne na wystawionej wcześniej fakturze. Mowa jednak o błędach, które w żaden sposób nie są związane z liczbami. Jednak w przypadku błędów dotyczących liczb i kwot, mówimy o fakturze korygującej, które najczęściej znajdują zastosowanie wówczas, gdy pojawiły się pomyłki w kwocie, cenie, bądź stawce podatku na oryginalnej fakturze.

UWAGA!
Noty korygującej – nie księgujemy.

Z kolei w prowadzeniu firmy można często spotkać się również z sytuacją, kiedy to ktoś zwleka z oddaniem pożyczonych pieniędzy jak np. za zakupione usługi lub towary. Wówczas najlepszym rozwiązaniem okazuje się nota odsetkowa, która stanowi dokument będący wezwaniem do zapłaty odsetek. Przedsiębiorca ma do tego prawo z uwagi na przekroczenie terminu spłaty należności.

By móc naliczać odsetki, konieczne jest spełnienie dwóch warunków, a mianowicie:
– towar/usługa musi zostać dostarczona do odbiorcy.
– kontrahent musi rzeczywiście spóźniać się za zapłatą za towar, bądź usługę.

Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?

Konieczność prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych uzależniona jest od rodzaju podmiotu. Do prowadzenia księgowości w formie pełnej zobowiązane są:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie,
których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Ewidencje w formie ksiąg rachunkowych należy prowadzić z zachowaniem narzuconych przez przepisy Ustawy o Rachunkowości zasad.

Wszelkie błędy w zapisach muszą zostać w odpowiedni sposób skorygowane. Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?

1. Skreślenie błędnej informacji oraz wpisanie prawidłowych danych. Istotne jest tutaj zachowanie czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki wraz z datą.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych odpowiednich dowodów potwierdzających korekty błędnych zapisów.

Wiążąca Informacja Stawkowa

W związku ze zmianami w podatku VAT 1 lipca 2020 roku prawomocność uzyskała również Wiążąca Informacja Stawkowa, która wprowadzona została już 1 listopada 2019 r., jednak nie mogła w pełni funkcjonować.

Istnieją już instytucje takie jak Wiążąca Informacja Akcyzowa oraz Wiążąca Informacja Taryfowa, ale mimo to obok nich pojawiła się Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), która pozwala na sprawdzanie, jakie towary i usługi objęte są obniżoną stawką podatku.
Za pomocą WIS organ podatkowy potwierdza zmiany stawki podatku VAT w związku z nową matrycą. Jest to dodatkowa pomoc dla przedsiębiorców, ponieważ będą mogli się dowiedzieć czy stawka podatku VAT, którą stosują jest prawidłowa i czy towary i usługi są przez nich odpowiednio klasyfikowane.
Wiążąca Informacja Stawkowa jest gwarancją dla podatników, że stawka VAT zamieszczona we wniosku jest prawidłowa.

Uzyskanie WIS wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a dokument ten zawierać musi:

 • dane identyfikacyjne składającego,
 • opis towaru lub usługi,
 • klasyfikację towaru lub usługi,
 • informacje o dokonaniu opłaty za wydanie WIS.

Podatek od posiadania psa w 2021 roku

Podatek od posiadania psa, czyli opłata zostanie w 2021 roku podwyższona? Na jakie kwoty powinniśmy się przygotować?

Podatek od posiadania psa jest podatkiem samorządowym, który zasila budżet gminy. Organem kontrolujący prawidłowe uiszczanie opłat podatkowych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto zaznaczyć, że Rada Gminy ma prawo do wprowadzenia podatku od psa pod warunkiem, że wartość opłaty nie będzie większa od kwoty ustanowionej przez MF.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

W 2021 roku podatek od posiadania psa ma wynosić 130,30 zł. Warto zaznaczyć, że jest to kwota maksymalna, więc jej finalna wartość może być mniejsza.

Istnieje możliwość, aby Rada Gminy nie wprowadzała tego rodzaju opłaty podatkowej.

Opłata może zostać uiszczona:
– w kasie gminy,
– dokonując przelew na podany rachunek bankowy gminy,
– u wyznaczonego inkasenta.