Umowa B2B

W ostatnim czasie w Polsce coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się umowa B2B. Z tego powodu warto zapoznać się ze znaczeniem takiego kontraktu.

B2B jest to skrót z języka angielskiego, który oznacza business-to-business, czyli umowę zawartą pomiędzy dwoma firmami. Ten rodzaj kontraktu występuje również pod popularną nazwą – samozatrudnienie. Umowa ta zawarta może być między dwoma (lub więcej) dowolnymi podmiotami gospodarczymi, zatem może to być zarówno spółka cywilna, kapitałowa, osobowa jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Umowa B2B zyskuje na popularności z prostego powodu – pracodawca ponosi znacznie niższe koszty zatrudnienia, co pozwala na większe wynagrodzenie dla pracownika. Dodatkowo taka umowa daje większa elastyczność co do wymiaru godzin, czy nawet miejsca pracy. Samozatrudniony przebywający na umowie B2B może również współpracować jednocześnie z więcej niż jednym podmiotem.

Należy jednak pamiętać, że do podpisania umowy pracownik musi mieć założoną działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie oznacza, że samozatrudnionemu dochodzą obowiązki związane z jej prowadzeniem, takie jak odprowadzanie składek, rozliczenia podatków, prowadzenie księgowości. W związku z tym nie przysługują mu przywileje takie jak osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Założenie firmy z pomocą biura rachunkowego

Coraz więcej przyszłych przedsiębiorców decyduje się na pomoc specjalistów biura rachunkowego w zakresie przeprowadzenia procedury rejestracji firmy. Dlaczego warto?

Skorzystanie z pomocy biura rachunkowego pozwala zaoszczędzić czas oraz ograniczyć formalności do minimum. Przyszły przedsiębiorca powierzając procedurę rejestracji firmy specjalistom może w bezpieczny sposób otworzyć swój biznes.

Założenie firmy z pomocą biura rachunkowego korzyści:

→ poprawne przygotowanie i złożenie wniosków o rejestrację

→ możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów

→ możliwość nawiązania późniejszej współpracy w zakresie księgowości

→ pomoc w zastosowaniu rozwiązań umożliwiających bezpieczną optymalizację kosztów

Decydując się na pomoc biura rachunkowego przedsiębiorca ogranicza swój udział do minimum. Pozwala mu to zyskać czas na szukanie rozwiązań, które może wdrożyć po wejściu na rynek, aby wyróżnić swój biznes na tle konkurencji.

Prowadzenie pełnej księgowości online

Franczyza – czy warto?

Czy franczyza jest korzystnym modelem współpracy? Na co warto zwrócić uwagę podejmując się prowadzenia działalności na zasadach franczyzy?

Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod szyldem znanej marki. Warto tutaj zaznaczyć, że osoba podejmująca tego rodzaju działalność musi dostosować się do zasad określonych przez franczyzodawcę.

Ten rodzaj współpracy polega na tym, że franczyzodawca:
– przekazuje know-how
– informuje o procedurach wykonywanych usług
– określa koncepcję prowadzenia działalności
– określa zasady wykorzystywania znaku towarowego

Należy tutaj również wspomnieć o opłatach franczyzowych, czyli najczęściej licencji oraz określonego procentu od przychodu.

Zawarta umowa powinna określać prawa oraz obowiązki stron, a także powodów ewentualnego rozwiązania umowy.

Franczyza – czy warto?
– prowadzenie biznesu w oparciu o sprawdzony system biznesowy
– ograniczenie ryzyka
– wsparcie ze strony franczyzodawcy
– dostęp do szkoleń oraz doradztwa prawnego, podatkowego i księgowego
– redukcja kosztów związanych z marketingiem oraz reklamą

Wady:
– brak możliwości kreowania własnej marki
– brak swobody w podejmowaniu decyzji

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji jest zawierana najczęściej przez pracownika oraz pracodawcę. Warto zaznaczyć jednak, że może zostać również zawarta przez spółkę oraz członków zarządu, zleceniodawcę i zleceniobiorcę itp.

Umowa o zakazie konkurencji zobowiązuje pracownika do określonych czynności, do których zaliczamy np.:

 • zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy
 • zakaz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy

W zależności od umowy zakaz konkurencji może również obowiązywać po zakończonym stosunku pracy.

W jakim celu zawierana jest umowa o zakazie konkurencji? To pewnego rodzaju zabezpieczenie pracodawcy, że pracownik nie przekaże wiedzy oraz pomysłów, w także stosowanych działań konkurencji lub w ramach prowadzonej własnej działalności.

Kiedy własna działalność pracownika jest konkurencyjna?

 • kierowana do takiej samej grupy odbiorców
 • zagraża interesom pracodawcy

Na zakończenie warto zaznaczyć, że pracownik z mocy przepisów kodeksu pracy jest zobowiązany do nieujawniania ani niewykorzystywania dla własnych celów tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy. 

Zleć napisanie biznesplanu specjalistom!

W biznesplanie należy w odpowiedni sposób opracować analizę opłacalności biznesu. Odpowiednio przygotowany dokument dostarcza istotnych informacji dla osób, które zastanawiają się m.in. nad założeniem firmy w danej branży lub podjęciem procedury likwidacji podmiotu.

Biznesplan przedstawia charakterystykę firmy. Powinien zawierać takie informacje jak:

 • pełna nazwa firmy
 • forma prawna
 • dana kontaktowe
 • dane właścicieli
 • cele przyszłościowe firmy
 • strategie rozwoju biznesu
 • politykę cenową
 • ceny konkurencji
 • strategie dystrybucji i sprzedaży

W biznesplanie należy również przedstawić słabe oraz mocne strony biznesu, zagrożenia związane z wejściem na rynek.

Najczęściej biznesplan tworzy się na wcześniej opracowanych schematach. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma obowiązującej formy w jakiej biznesplan powinien zostać przedstawiony.

Warto napisanie biznesplanu zlecić specjalistom, który pomogą we właściwy sposób przedstawić najważniejsze informacje i firmie.

Rozkładanie zaległości podatkowych na raty

Podatnik, posiadający zaległości podatkowe, ma prawo wnioskować do urzędu skarbowego o podziale kwoty podatku czy innego zobowiązania na części.

Organ podatkowy ma prawo:
– odroczyć termin zapłaty,
– rozłożyć płatność na raty,
– odroczyć lub rozłożyć na raty wraz z odsetkami.

Urząd skarbowy może również odrzucić prośbę przedsiębiorcy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zgody organu podatkowego. Decyzja jest uznaniowa, co oznacza, że o ewentualnym rozłożeniu na raty decyduje urząd rozpatrujący prośbę.

Pozytywna odpowiedź zależy przede wszystkim od ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Ważny interes podatnika to nadzwyczajny, losowy przypadek, przez który nie może on uregulować zaległości, na przykład: utrata źródła dochodu. Ważnym interesem publicznym nazywamy natomiast sytuacja, w której podatnik musi skorzystać z państwowych środków pomocy aby zaspokoić swój materialne potrzeby lub uregulować zaległości.

Zmiana wysokości kary porządkowej od 2022 r.

Nałożenie kary porządkowej na podatnika występuje najczęściej w sytuacji, gdy ten nie stosuje się do wezwań otrzymanych od organu podatkowego. Ile wyniesie kara porządkowa od 2022 roku?

Wysokość kary porządkowej uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli wskaźnik ma:
* wartość ujemną – kara porządkowa pozostaje bez zmian
* wartość dodatnią – kwota kary porządkowej zostaje podwyższona

Karą porządkową mogą zostać ukarani:
– strona
– pełnomocnik strony
– świadek
– biegły

Powody nałożenia kary porządkowej:
– niestawienie się na spotkanie w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie
– niedokonanie wyjaśnień, zeznań opinii w zakresie wyznaczonego wezwania
– bezzasadna odmowa okazania dokumentów
– ukrywanie istotnych informacji w toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym

Ile wyniesie wysokość kary porządkowej w 2022 roku?
Kara porządkowa na 2022 rok wyniesie 3 tysiące złotych, czyli w porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost o 100 zł.

Kto ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe spółki?

Kto odpowiada za terminowe złożenie sprawozdania finansowego? Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku złożenia sprawozdania finansowego przedstawiającego nieprawdziwe informacje o spółce?

Zgodnie z informacją przedstawioną w art.4 ust. 5 ustawy o rachunkowości do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązany jest kierownik jednostki.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy księgi rachunkowe zostały powierzone specjalistom biura rachunkowego lub księgowej, kierownik jednostki nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności za poprawne złożenie sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność za sprawozdania finansowe ponoszona jest, gdy:

 • księgi rachunkowe nie są prowadzone
 • księgi rachunkowe są prowadzone ale w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • księgi rachunkowe przedstawiają nierzetelne informacje o podmiocie
 • sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w terminie
 • sprawozdanie finansowe przedstawia nieprawdziwe informacje o sytuacji finansowej podmiotu

Istotnie należy tutaj również wspomnieć o tym, że jeżeli spółką zarządza organ wieloosobowy to wszyscy członkowie ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe złożenie sprawozdania finansowego.

Obecnie sprawozdanie finansowe może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej, co zobowiązuje do posiadania e-podpisu lub profilu zaufanego.

Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa to rodzaj transakcji, która jest wykonywana, gdy przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. To zwolnienie dotyczy osób, które pomimo świadczenia usług lub sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, nie prowadzą kasy fiskalnej. Do takiego zwolnienia może dojść w wypadku, gdy dochód w poprzednim roku podatkowym firmy nie przekroczył stawki przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Należy pamiętać, że aby doszło do takiego zwolnienia należy spełniać szereg podstawowych warunków. Dodatkowo obowiązuje ono do końca 2021 roku.

W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej, powinien on rejestrować sprzedaż za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. 

Aby taka ewidencja była prawidłowo prowadzona, musi zawierać takie informacje jak:

 • numer ewidencyjny
 • data sprzedaży
 • wszelkie potrzebne dane nabywcy
 • wartość usług/ sprzedaży brutto
 • suma przychodów z danego dnia
 • stawki podatkowe

Warto prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej przekazać doświadczonemu biuru rachunkowemu lub księgowej, aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty są prawidłowo sporządzone.

Co wchodzi w zakres pełnej księgowości?

Pełna księgowość stanowi ewidencje księgową, której często obawiają się przedsiębiorcy. Dlaczego? Głównym powodem tego jest fakt, że prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do ścisłego przestrzegania zasad ujętych w Ustawie o Rachunkowości. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) musi w pamiętać o precyzyjnym sposobie ewidencjonowania oraz analizowania zdarzeń gospodarczych w firmie.

Istotnie należy zaznaczyć, że w ramach pełnej księgowości rejestrowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie.

Ten sposób księgowości obejmuje również sprawy związane z zatrudnionymi pracownikami (np. wypłata wynagrodzeń).

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
 • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Wdrożenie pełnej księgowości w firmie zobowiązuje do utworzenia specjalnych kont – syntetycznych oraz analitycznych.

Pełna księgowość daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Jak poprawić błąd w księgach rachunkowych?

Call Now Button