Tag: prowadzenie księgowości

 

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Dlaczego warto korzystać z księgowości online?

Prowadzenie księgowości online może być niezwykle przydatne. Czasy, w których wszystko byliśmy zmuszeni robić ręcznie już dawno minęły. Prowadząc dokumentację za pomocą specjalistycznych programów możesz zyskać, między innymi:

 • czas,
 • automatyczne obliczania,
 • komfort.

Wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane, ponieważ jeśli system wykonuje za nas obliczenia, nam pozostaje już tylko sprawdzenie ich, co wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu i komfortem działania.

Księgowość online jest również przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie chcą prowadzić swoją dokumentację księgową.

Fakt, że coraz częściej korzystamy z możliwości dostępnych online, ma wiele zalet. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko czas, ale także papier. Państwowe urzędy i instytucje również wychodzą naprzeciw nowym rozwiązaniom i udostępniają opcję rozliczenia podatku, czy złożenia deklaracji przez Internet.

Ponadto w niektórych przypadkach cyfryzacja stała się już dla nas obowiązkowa jak np. w przypadku JPK – objęci obowiązkiem jego przesyłania muszą dostarczyć go w odpowiedniej strukturze i mogą uczynić to wyłącznie za pośrednictwem sieci.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Zgodnie z opublikowanym dnia 19 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł,
 • minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

W 2018 roku kwoty te były nieco niższe, bo wynosiły 2100 zł oraz 13,70 zł.

Płaca minimalna w ostatnich latach stopniowo rośnie, co bardzo cieszy pracowników. Zgodnie z przepisami rząd do połowy czerwca 2018 r. musiał podjąć decyzję o wynagrodzeniu na 2019 rok. Konsultację zakończyły się 15 lipca i decyzja została podjęta.

Dlaczego płaca minimalna tak znacząco wzrośnie?

Wartość minimalnego wynagrodzenia jest ustalona w taki sposób, aby wzrosła w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

 

Pojawia się też pytanie, co z wynagrodzeniem za grudzień płatnym z przesunięciem do 10 dnia. kolejnego miesiąca. Odpowiedź przedstawię w oparciu o poniższy przykład.

Wynagrodzenie wypłacone do 10. stycznia jest za miesiąc grudzień, w którym płaca minimalna wynosiła 2100 zł. Zatem pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2100 zł brutto.

Prowadzenie księgowości online

W ostatnim czasie bardzo popularna jest opcja zdalnego prowadzenia księgowości w firmach świadczona przez profesjonalne biura rachunkowe.

Do zalet płynących z prowadzenia księgowości online możemy zaliczyć:
– oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów obsługi księgowej,
– łatwość w prowadzeniu księgowości,
– odpowiedzialność za prowadzoną ewidencje, która leży po stronie biura,
– możliwość prowadzenia księgowości online, a więc bez zbędnych formalności,
– biuro rachunkowe może świadczyć usługi dla Klientów z całej Polski.

Tak więc z tego, co można zauważyć, obsługa księgowa realizowana przez biura rachunkowe, która realizowana jest przez biura rachunkowe za pomocą Internetu wiążę się z licznymi korzyściami, które może odczuć przedsiębiorca.

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

 • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
 • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
 • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
 • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.

Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Program księgowy, czyli sposób na księgowość dla małej firmy

Prowadzenie księgowości niestety jest niezwykle problematyczne, o czym przekonują się zwłaszcza właściciele niewielkich przedsiębiorstw, dla których tradycyjny outsourcing jest zbyt kosztowny.
Z pomocą tym jednostkom przychodzi specjalistyczne oprogramowanie, które dzięki swoim różnorodnym funkcjom zaraz po wprowadzeniu do niego odpowiednich danych przygotowuje niezbędne rozliczenia, prowadzi księgi rachunkowe, dziennik transakcji itd.

Na rynku istnieje cała masa programów służących do prowadzenia firmowej księgowości. Jak jednak wybrać właściwe narzędzie?

Oto podstawowe funkcje, które zapewnią szybkie, proste i prawidłowe prowadzenie firmowej księgowości:
1. Prowadzenie rozrachunków.
2. Księgowanie wyciągów bankowych.
3. Księgowanie różnic kursowych.
4. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych.
5. Dysponowanie wzorcami szybkiego księgowania.
6. Rozliczanie projektów, przekrojów i systemów kosztów.
7. Import wyciągów bankowych.

Więcej informacji o firmowej księgowości znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ.

Forma przebitkowa

Forma przebitkowa to jedna z ręcznych technik prowadzenia rozliczeń księgowych. Mimo tego, że jest ona przydzielona do kategorii technik ręcznych, możemy jej dokonywać również maszynowo z zastosowaniem maszyn księgujących. Jedną z cech formy przebitkowej jest zastąpienie zwartych ksiąg luźnymi kartami kontowymi, które tworzą kartoteki. W zależności od potrzeb, liczba wprowadzanych przez nas kont może być dowolna. W tej formie prowadzenia rozliczeń księgowych możliwy jest swobodny podział pracy. Forma ta swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu sposobowi księgowania – przez kalkę, czyli przebijając zapis na drugą kartkę. Na kartach kontowych jest dokonywany zapis oryginalny (systematyczny), natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, przebitkowego.

Zalety formy przebitkowej to:
– małe ryzyko popełnienia błędu,
– możliwość stosowania dużej ilości kont,
– duże możliwości przy podziale pracy.

Operacja gospodarcza, a zdarzenie gospodarcze

Prowadzący pełną księgowość powinni umieć rozróżnić dwa pojęcia: „zdarzenie gospodarcze” oraz „operacja gospodarcza”.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z treścią ekonomiczną. Należy pamiętać, że zdarzenie gospodarcze jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza i może obejmować kilka operacji gospodarczych. Na przykład sprzedaż towaru może uznać za zdarzenie gospodarcze, które obejmuje operacje gospodarcze takie jak: rozchód towaru z magazynu, powstanie należności oraz powstanie zobowiązania z tytułu VAT. Istnieją sytuacje, w których zdarzenie gospodarcze obejmuje jedną operację gospodarczą (np. pobranie gotówki z banku).

Każde zdarzenie w postaci zapisu wprowadzane jest do ksiąg rachunkowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Z Ustawy o Rachunkowości wynika, że operacje gospodarcze udokumentowane odpowiednimi dowodami, są księgowane (wprowadzane w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych).

Innymi słowy:

– operacja gospodarcza (zdarzenie) to udokumentowany proces powodujący zmiany w majątku jednostki (wpływa na stan aktywów i/lub pasywów), np. zakup materiałów, zapłata zobowiązania,
– zdarzenie gospodarcze nie powoduje zmian w bilansie, nie stanowi operacji gospodarczej i nie wymaga zaksięgowania, np. zawarcie z pracownikiem umowy o pracę, uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym.

Karta podatkowa

Kartą podatkową nazywamy uproszczoną formę opodatkowania, która zalecana jest osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą pierwszy raz. Pomioty mogące korzystać z karty podatkowej to przede wszystkim te prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Również przedsiębiorcy reprezentujący tzw. wolne zawody mogą skorzystać z karty podatkowej.

Zaletami prowadzenia karty podatkowej są zwolnienie od:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych (zarezerwowanych dla pełnej księgowości),
– składania zeznań podatkowych,
– składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,
– wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Wartość podatku, który należy zapłacić do Urzędu Skarbowego co miesiąc jest stała i uzależniona od kilku czynników, tj.:
– rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
– liczby zatrudnionych pracowników,
– liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Księgowość uproszczona

W ramach przypomnienia: KSIĘGI RACHUNKOWE!

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?
Do grona tych przedsiębiorców należą osoby fizyczne oraz prowadzone przez nie spółki cywilne, jawne, a także partnerskie, w przypadku których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz różnego rodzaju operacji finansowych, nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Jak można prowadzić księgowość uproszczoną?
Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy formy, które do wyboru ma przedsiębiorca zanim rozpocznie prowadzenie swojej działalności. Formę tą wybiera się raz, a następnie prowadzi przez cały czas funkcjonowania firmy. Te formy to:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Zalety vs. wady
Zaletami księgowości uproszczonej jest to, że:
– jest tania w prowadzeniu,
– nie jest obwarowana trudnymi do zrozumienia przepisami,
– daje możliwość monitorowania zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Z kolei do wad trzeba zaliczyć:
– dostępność jedynie dla konkretnie sprecyzowanych przedsiębiorców,
– brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych analiz ekonomicznych,
– konieczność bycia na bieżąco z regulacjami prawnymi,
– odpowiedzialność za popełnione błędy spoczywające na przedsiębiorcy.

Zatem niech każdy przedsiębiorca wybierze to, co dla niego lepsze. Czy będzie to księgowość uproszczona, a może pełna księgowość?