Tag: pełna ksiegowość

 

Kiedy i kto musi prowadzić pełną księgowość?

Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości w Polsce jest pełna księgowość. Kto jest zobowiązany do ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych?

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych często przeraża przedsiębiorców, którzy muszą ewidencjonować każdą złotówkę przepływającą przez firmę.

Pełna księgowość zobowiązuje do:
– chronologicznego zapisu danych o wszystkich wykonywanych operacjach finansowych
– stosowania podwójnego zapisu
– precyzyjnego opisywania operacji z księgi głównej
– sporządzania inwentarza na dzień zamknięcia ksiąg
– przygotowania zestawienia obrotów i sald.

Niektórzy przedsiębiorcy dobrowolnie decydują się na prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej reguluje ustawa o rachunkowości (art 2, ust. 1), która mówi o tym, że księgi rachunkowe muszą prowadzić między innymi: spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne.
Oprócz nich konieczność prowadzenia pełnych ksiąg obejmuje także osoby fizyczne, spółki jawne, spółki cywilne zawarte przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wynoszą równowartość w złotówkach kwoty 2 000 000 euro.

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – przeczytaj nasz kolejny artykuł!

Załatwianie obowiązków księgowych i podatkowych przez internet

Coraz więcej podatników oraz przedsiębiorców decyduje się na kontakt z urzędami za pośrednictwem internetu. Sposób ten pozwala dopełnić wielu formalności bez wychodzenia z domu.

Złożenie deklaracji, pisma lub wnioski wymaga wyłącznie dostępu do internetu oraz komputera.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet pod kątem obowiązków księgowych i podatkowych?

– składanie deklaracji podatkowych
– korespondencja z US, ZUS
– składanie wniosków o dotacje
– odbieranie pism urzędowych
– wystawiania oraz odbieranie faktur
– składanie sprawozdań finansowych
– przygotowanie oraz złożenie JPK

Warto zwrócić uwagę na fakt, że załatwianie spraw przez Internet wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To bezpieczna forma potwierdzania tożsamości osoby składającej dokumenty, faktury czy deklaracje.

Istotne jest, że e-podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie.

Wyrobienie oraz aktywacja nie zajmuje dużo czasu. Warto zgłosić się do osób zajmujących się sprzedażą oraz pomocą w aktywacji podpisów elektronicznych. Gwarantuje to późniejsze bezpieczne korzystanie z możliwości podpisów elektronicznych.

O co chodzi z mikrorachunkami?

Jest to indywidualny numer rachunku (mikrorachunku), w którego skład wchodzić będzie numer PESEL w przypadku podatnika, bądź numer NIP w przypadku płatnika, więc jak można zauważyć, zostaną wykorzystane dwa podstawowe identyfikatory, które stosuje się do rozliczania deklaracji podatkowych. Będą na niego trafiały wpłaty pochodzące z podatku PIT, CIT, a także VAT.

W praktyce okazuje się, iż stanowi odpowiednik indywidualnych numerów rachunków składkowych, które dla płatników ZUS opracował już w 2018 roku.

Mikrorachunki są prowadzone przez NBP, a więc Narodowy Bank Polski. Numer można nabyć w każdym Urzędzie Skarbowym, bądź bezpośrednio na stronie www.podatki.gov.pl. W IV kwartale 2019 roku uruchomiono tzw. generator mikrorachunków podatkowych, który jest dostępny dla podatników przez 24h/dobę.

Celem rozwiązania, którym jest wprowadzenie w życie mikrorachunków jest umożliwienie szybszego rozliczania wpłat z tytułu należności podatkowych. Daje to możliwość nabywania np. zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami „od ręki”.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie mikrorachunków, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania, a także rozwieje wszelkie wątpliwości!

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych jedynie w ograniczonym zakresie. Dużo zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz innych uzyskiwanych dochodów.

Podatnik, który jest opodatkowany liniowo może odliczyć ulgi, jeśli osiąga inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody opodatkowane skalą podatkową. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje również innym podatnikom, w zależności od wybranej metody rozliczania podatku (opodatkowania progresywnego według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, według karty podatkowej).

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:
– ulga na dzieci, która pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym na odliczenie danej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, uczące się do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeśli otrzymało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– ulga na Internet, która pozwala odliczyć podatnikowi od dochodu wydatki faktycznie poniesione na Internet w miejscu zamieszkania,
– ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie od dochodu poniesionych przez podatnika wydatków na cele rehabilitacyjna lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu,
– ulga na nowe technologie, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. „Nowe technologie” definiowane są jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa-Zerowy PIT dla młodych.
Zwalnia ona z opłacania podatku PIT osoby poniżej 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi:

 • od daty wprowadzenia do końca 2019 roku- 35 636,67 zł
 • za cały rok 2020- 85 528 zł

Zwolnieniem zostały objęte następujące umowy:

 • umowa zlecenie
 • umowa o pracę
 • stosunek służbowy
 • praca nakładcza
 • spółdzielczy stosunek pracy

W ramach przypomnienia: akredytywa!

Uregulowanie podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Podatek, który wynika PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2019 może bez żadnego problemu zostać uregulowany nawet miesiąc po terminie, a więc do 1 czerwca 2020 roku. Podatek należy opłacić bez względu na to, jaka jest jego wysokość i co ważne – należy go wpłacić na mikrorachunek.

UWAGA! Termin ten nie został przesunięty ze względu na pandemię COVID-19.

Jak się okazuje – podatnicy, którzy do tej pory nie uregulowali podatku wynikającego ze wspomnianych rozliczeń, oficjalnie mają na swoim koncie zaległość finansową czego konsekwencją będą naliczone odsetki (odsetki nalicza się od dnia, który następuję po terminie zwrotu).

Nowe przepisy dają możliwość uregulowania należności bez ponoszenia obciążeń odsetkowych, o czym informuje nas rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie zaniechania w tym okresie poboru odsetek za zwłokę, co oznacza, iż nie są one naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku.

Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym Urzędzie Skarbowym, bądź wygenerować go na właściwej stronie Ministerstwa Finansów, co jest zupełnie darmowe i nie wiąże się z kosztami. Wystarczy podać identyfikator podatkowy, a więc PESEL lub NIP.

Faktura, a zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT

faktura VAT

Podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia VAT zobowiązany jest do umieszczania na wystawionych przez siebie fakturach podstawy prawnej lub przepisu prawnego, który wskazuje na możliwość zwolnienia z VAT danej dostawy czy świadczenia usług. Mogą to też robić Ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia VAT. Jednak w ich przypadku nie jest to konieczne.

 

 

Na fakturze „zw” oprócz podstawy zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą znaleźć się następujące dane:

 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury, zgodny z przyjęta numeracją,
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adresy sprzedawcy i odbiorcy,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy oraz datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru / usługi,
 • jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów / usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwota wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • suma należności brutto (ogółem).

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Dla porównania we wcześniejszych latach termin ten wynosił do 15 dni, licząc od końca miesiąca, tak jak w przypadku czynnego podatnika VAT. Reasumując, czas ten znacznie się wydłużył, a jeśli nabywca nie wymaga wystawienia faktury, to nie jest to obowiązkiem dostawcy towarów/usługodawcy.

Złożenie sprawozdania finansowego przez eKRS

Od pewnego czasu istnieje możliwość składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, czemu służy portal eKRS. Portal, o którym mowa został przystosowany do przyjmowania sprawozdań finansowych, które zostały sporządzone po 1 października 2018 roku w plikach oraz formatach wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Poniżej przedstawiamy kolejność kroków, jakie należy podjąć do złożenia sprawozdania finansowego.

1. Logowanie
Aby móc złożyć dokumenty przez portal, konieczne jest posiadanie w nim konta. Jeśli przedsiębiorca nie posiada jeszcze konta, może je utworzyć wchodząc do systemu „S24 – rejestracja spółki, inne wnioski” na stronie głównej portalu eKRS.

Posiadanie owego konta uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemów:
– „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”,
– „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.

2. Opracowanie oraz złożenie zgłoszeń
a) wyszukanie odpowiedniego podmiotu,
b) dołączenie dokumentów do wniosku,
c) uzupełnienie oświadczenia osoby składającej wniosek,
d) weryfikacja i podpisanie zgłoszenia,
e) wysłanie wniosku do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Spółki z rocznym stażem na sprzedaż

Kup stażową spółkę! Takie okazje zdarzają się naprawdę rzadko. Spółka istniejąca już rok, a nie posiadająca żadnej historii gospodarczej. Stworzona została, by pomóc przedsiębiorcom planującym w przyszłości starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, kredyt, bądź inne wsparcie finansowe. W jaki sposób może ona w tym pomóc? Otóż w momencie, gdy ktoś rozpatrywać będzie Twój wniosek o udzielenie przykładowo kredytu, przeanalizuje dogłębnie Twoją firmę. Jeśli więc zobaczy, że istnieje już od długiego czasu, a wciąż się nie zadłużyła i dobrze prosperuje, z pewnością chętniej przydzieli Ci kredyt.

Spółka stażowa jest to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada komplet dokumentów oraz wszystkie numery: NIP, REGON, KRS, VAT. Umożliwia rozpoczęcie działalności w bardzo szybkim czasie, a produkty można sprzedawać od razu po podpisaniu umowy. Spółka stażowa w odróżnieniu od nowej, posiada już historię gospodarczą. Należy pamiętać, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić firmę od której decydujemy się na zakup podmiotu.

Kupno spółki dodatkowo zapewnia szybki start. Szybki, bo ograniczający się nawet do 24 godzin. To ekspresowe tempo zawdzięczasz wcześniejszemu załatwieniu wszelkich formalności. Firma sprzedająca Ci spółkę zajęła się już sprawami urzędowymi, by oszczędzić Ci kłopotu oraz zapewnić szybki czas transakcji.

Jak widzisz, właścicielem biznesu możesz stać się nawet w jedną dobę. I to jakiego biznesu!

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Za niedługo ma zostać przyjęty projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który mówi o tym, że przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2019 roku zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Powodem przedłużenia terminu zawieszenia jest nierozpoznanie skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

Decyzja TSUE rozstrzygnie o możliwości pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej.

Nowelizacja Ministra Finansów mówi o kontynuacji zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej oraz by podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej – do końca 2019 r.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to również sposób na dokładne monitorowanie stanu majątku całego przedsiębiorstwa, również tego, który jest zawarty w jego wyposażeniu oraz towarze.

Księgowość pełna jest najdokładniejszym i jednym z najbardziej skomplikowanych systemem zapisu, który rejestruje każdy grosz przepływający przez przedsiębiorstwo. Z tego względu firmy, które prowadzą księgi rachunkowe w ten sposób, mają jasny obraz wszystkiego co się w nich dzieje.

Dzięki dokładności jaką gwarantuje pełna księgowość, właściciel może w odpowiedni sposób zaplanować optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kto jest zobligowany do prowadzenia tego typu rozliczeń?
spółki cywilne osób fizycznych
spółki jawne osób fizycznych
spółki partnerskie
osoby fizyczne

Istotną informacją w tej kwestii jest również fakt, że do prowadzenia pełnej księgowości są zobowiązane wszystkie podmioty gospodarcze, które w ubiegłym roku obrachunkowym osiągnęły zyski wyższe niż 1 200 000 euro, po przeliczeniu na walutę polską.