Tag: pełna księgowość Kraków

 

Forma przebitkowa

Forma przebitkowa to jedna z ręcznych technik prowadzenia rozliczeń księgowych. Mimo tego, że jest ona przydzielona do kategorii technik ręcznych, możemy jej dokonywać również maszynowo z zastosowaniem maszyn księgujących. Jedną z cech formy przebitkowej jest zastąpienie zwartych ksiąg luźnymi kartami kontowymi, które tworzą kartoteki. W zależności od potrzeb, liczba wprowadzanych przez nas kont może być dowolna. W tej formie prowadzenia rozliczeń księgowych możliwy jest swobodny podział pracy. Forma ta swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu sposobowi księgowania – przez kalkę, czyli przebijając zapis na drugą kartkę. Na kartach kontowych jest dokonywany zapis oryginalny (systematyczny), natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, przebitkowego.

Zalety formy przebitkowej to:
– małe ryzyko popełnienia błędu,
– możliwość stosowania dużej ilości kont,
– duże możliwości przy podziale pracy.

Kilka pojęć księgowych

Prowadzenie księgowości wymaga znajomości wielu przepisów i pojęć księgowych. W dzisiejszym poście kilka podstawowych pojęć księgowych, takich jak: konto księgowe, operacja gospodarcza, dokument księgowy.

Konto księgowe – to narzędzie, które służy do księgowania operacji, dotyczących danego składnika majątku lub kapitałów czy wyniku finansowego jednostki. Każde z nich składa się z dwóch stron – debetowej (po lewo) oraz kredytowej (po prawo). W zależności od rodzaju operacji jaką księguje się na danym koncie księgowym zapisuje się ją po jednej stronie jednego konta, a po drugiej stronie na kolejnym koncie.

Operacja gospodarcza – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Operacja gospodarcza jest zdarzeniem, które miało wpływ na zmianę stanu majątku, kapitału lub wyniku finansowego jednostki. Każda taka operacja oprócz tego, że podlega ewidencji musi zostać potwierdzona dowodem księgowym.

Dokument księgowy – to kolejne ważne pojęcie księgowe. Stanowi potwierdzenie zaistniałej operacji gospodarczej, dlatego dowód księgowy powinien zawierać pewne ściśle narzucone informacje:
– określenie rodzaju i numer identyfikacyjny,
– określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
– opis operacji gospodarczej i jej wartość,
– datę dokonania operacji oraz wystawienia dowodu,
– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto środki,
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Księgowość – samodzielna czy outsourcing?

Prowadzenie księgowości jest koszmarem niejednego biznesmena. Liczne formalności, olbrzymia ilość dokumentów, rozliczeń, a przy tym wszystkim ogromna ewentualność popełnienia pomyłki, która niewątpliwie zostanie zauważona przez instytucje rządowe i ukarana, najprawdopodobniej niemałą grzywną, mogą przerazić.

Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się zlecić opiekę nad tymi zabiegami firmom z zewnątrz, posiadającym spore doświadczenie w tego typu działaniach. Ponadto podmioty te bezustannie obserwują zmiany w polskim prawie, gwarantując naszym „papierkom” poprawność. Dodatkowo posiadają one także specjalistyczną polisę, w ramach której można ubiegać się o odszkodowanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Na luksus korzystania z usług tych jednostek nie mogą pozwolić sobie jednak wszystkie przedsiębiorstwa. Początkujący właściciel niewielkiego przedsięwzięcia prawdopodobnie nie będzie posiadał wystarczających funduszy na powierzenie własnych dokumentów profesjonalnemu księgowemu.

Jednak bez obaw. Formalności związane z prowadzeniem niewielkiego przedsiębiorstwa są nieduże i doskonale poradzi sobie z nią indywidualna jednostka. Ponadto w sieci istnieje mnóstwo specjalistycznych programów, które samodzielnie dokonują niezbędnych księgowości i obliczeń, wystarczy jedynie wprowadzić niezbędne dane. Dodatkowo na rynku istnieje mnóstwo firm oferujących tanie porady księgowe

Podstawowe wady i zalety metod księgowości

Każde przedsiębiorstwo niezależnie od formy prawnej, obrotów czy wielkości, zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości. Jednak to jaką metodą będzie to wykonywane, zależy od wymienionych wcześniej czynników.

Powszechnie uważa się, że pełna księgowość to najgorszy sposób prowadzenia księgowości. Oczywiście nie do końca jest to słuszne stwierdzenie, ponieważ każda forma księgowości ma zarówno swoje wady, jak i zalety.

Zaczynając rozważanie zalet i wad poszczególnych metod księgowości, rozpocznijmy od tej cieszącej się dużą popularnością, czyli uproszczonej. Choć jej prowadzenie jest proste i tanie, nie zawsze jest w stanie dokładnie odzwierciedlić stan finansowy jednostki, a dodatkowo istnieje dużo ograniczeń co do jej stosowania.

Natomiast przyznać trzeba, że pełna rachunkowość to wyjątkowo trudna metoda prowadzenia księgowości. Jednak pozwala dokładnie kontrolować stan finansowy jednostki i dostosowywać narzędzia rachunkowości do specyfiki firmy. Jej prowadzenie wiąże się z wyższymi kosztami, jednak dzięki zleceniu tej czynności biuru rachunkowemu, można dużo zaoszczędzić.

Operacja gospodarcza, a zdarzenie gospodarcze

Prowadzący pełną księgowość powinni umieć rozróżnić dwa pojęcia: „zdarzenie gospodarcze” oraz „operacja gospodarcza”.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z treścią ekonomiczną. Należy pamiętać, że zdarzenie gospodarcze jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza i może obejmować kilka operacji gospodarczych. Na przykład sprzedaż towaru może uznać za zdarzenie gospodarcze, które obejmuje operacje gospodarcze takie jak: rozchód towaru z magazynu, powstanie należności oraz powstanie zobowiązania z tytułu VAT. Istnieją sytuacje, w których zdarzenie gospodarcze obejmuje jedną operację gospodarczą (np. pobranie gotówki z banku).

Każde zdarzenie w postaci zapisu wprowadzane jest do ksiąg rachunkowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Z Ustawy o Rachunkowości wynika, że operacje gospodarcze udokumentowane odpowiednimi dowodami, są księgowane (wprowadzane w postaci zapisu do ksiąg rachunkowych).

Innymi słowy:

– operacja gospodarcza (zdarzenie) to udokumentowany proces powodujący zmiany w majątku jednostki (wpływa na stan aktywów i/lub pasywów), np. zakup materiałów, zapłata zobowiązania,
– zdarzenie gospodarcze nie powoduje zmian w bilansie, nie stanowi operacji gospodarczej i nie wymaga zaksięgowania, np. zawarcie z pracownikiem umowy o pracę, uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym.

Karta podatkowa

Kartą podatkową nazywamy uproszczoną formę opodatkowania, która zalecana jest osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą pierwszy raz. Pomioty mogące korzystać z karty podatkowej to przede wszystkim te prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Również przedsiębiorcy reprezentujący tzw. wolne zawody mogą skorzystać z karty podatkowej.

Zaletami prowadzenia karty podatkowej są zwolnienie od:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych (zarezerwowanych dla pełnej księgowości),
– składania zeznań podatkowych,
– składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,
– wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Wartość podatku, który należy zapłacić do Urzędu Skarbowego co miesiąc jest stała i uzależniona od kilku czynników, tj.:
– rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
– liczby zatrudnionych pracowników,
– liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

KPiR – wszystko w tym temacie

Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Służy do ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w przedsiębiorstwie, a polega na zastosowaniu systemu księgowości pojedynczej. System, o którym mowa polega na bieżącym rejestrowaniu firmowych przychodów, które w księdze zapisuje się pojedynczo bezpośrednio po sfinalizowaniu transakcji.

Cechą charakterystyczną dla tej formy księgowości jest brak kontroli kapitału jednostki oraz zachodzących w nim wszelkich zmian. Firma prowadząca Księgę Przychodów i Rozchodów majątek ustalić może tylko i wyłącznie poprzez sporządzenie spisu z natury. Natomiast wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie zdarzenia gospodarcze muszą być rejestrowane chronologicznie, a następnie odpowiednio klasyfikowane.

KPiR prowadzić muszą podmioty takie, jak:
– osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne będące osobami fizycznymi, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osoby, które wykonują wolne zawody,
– osoby prowadzące działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów zlecenia.

Księgowość uproszczona

W ramach przypomnienia: KSIĘGI RACHUNKOWE!

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?
Do grona tych przedsiębiorców należą osoby fizyczne oraz prowadzone przez nie spółki cywilne, jawne, a także partnerskie, w przypadku których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz różnego rodzaju operacji finansowych, nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Jak można prowadzić księgowość uproszczoną?
Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy formy, które do wyboru ma przedsiębiorca zanim rozpocznie prowadzenie swojej działalności. Formę tą wybiera się raz, a następnie prowadzi przez cały czas funkcjonowania firmy. Te formy to:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Zalety vs. wady
Zaletami księgowości uproszczonej jest to, że:
– jest tania w prowadzeniu,
– nie jest obwarowana trudnymi do zrozumienia przepisami,
– daje możliwość monitorowania zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Z kolei do wad trzeba zaliczyć:
– dostępność jedynie dla konkretnie sprecyzowanych przedsiębiorców,
– brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych analiz ekonomicznych,
– konieczność bycia na bieżąco z regulacjami prawnymi,
– odpowiedzialność za popełnione błędy spoczywające na przedsiębiorcy.

Zatem niech każdy przedsiębiorca wybierze to, co dla niego lepsze. Czy będzie to księgowość uproszczona, a może pełna księgowość?

Pełna księgowość

W zależności od tego jakie dochody uzyskuje Twoja firma, spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia księgowości pełnej lub uproszczonej. Jeśli dochód firmy za rok obrotowy przekracza określony próg wtedy przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzić pełną księgowość, a ta najprościej rzecz ujmując wiąże się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. To proces bardziej skomplikowany od prowadzenia małej księgowości, której głównym celem jest obliczenie podatku.

Księgi rachunkowe w spółce z o.o. muszą być starannie prowadzone. Każda transakcja bezgotówkowa, jak i gotówkowa wymaga zapisania. Pozwala to na bieżące analizowanie i kontrolowanie zdarzeń gospodarczych. Jest to istotnie z punktu prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Pełna księgowość uregulowana między innymi Ustawą o Rachunkowości, dostarcza wielu cennych informacji na temat stanu i kondycji firmy.

Księgi rachunkowe w spółce z o.o. można prowadzić samodzielnie, powierzyć je biuru rachunkowemu lub księgowej. To od przedsiębiorcy zależy, który wariant wybierze.

Wszystko o koncesji

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej często wiążę się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę np. koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgody bądź zezwolenia na prowadzenie konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Bardzo ważne jednak jest to, aby pamiętać, iż prowadzenie niektórych działalności wymaga od przedsiębiorcy posiadania odpowiednich kwalifikacji.

W dzisiejszym poście przybliżamy definicję koncesji, która jest aktem administracyjnym wydawanym przez organ koncesyjny i upoważniającym koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności. Konieczność pozyskania koncesji wprowadzane jest w przypadku zakładania działalności mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo państwa, jego obywateli, jak również interes publiczny.

Konieczność uzyskania koncesji została określona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i dotyczy jednostek działających w obszarach takich, jak:
– poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż kopalnianych, wydobywanie kopalin, bezzbiornikowego magazynowanie substancji oraz odpadów w górotworze, w tym także w podziemnych wyrobisk górniczych,
– wytwarzanie oraz obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także wyrobami i technologią wojskową,
– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie oraz dystrybucja paliw i energii,
– ochrona osób i mienia,
– promowanie programów radiowych oraz telewizyjnych,
– przewóz liniami lotniczymi.

Każdorazowo udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie jak również ograniczenie koncesji zależy od ministra odpowiedniego pod względem przedmiotu planowanej działalności. Koncesja przyznawana jest na ściśle określony czas, który musi być dłuższy niż 5 lat, ale nie przekraczający okresu 50 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie koncesji na krótszy czas.