Tag: księgowość

 

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Za niedługo ma zostać przyjęty projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który mówi o tym, że przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2019 roku zawieszenie stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Powodem przedłużenia terminu zawieszenia jest nierozpoznanie skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej: z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

Decyzja TSUE rozstrzygnie o możliwości pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej.

Nowelizacja Ministra Finansów mówi o kontynuacji zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, oraz by podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej – do końca 2019 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdaniem z przepływów pieniężnych nazywamy rachunek, który informuje o przepływach środków pieniężnych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie.
Uwzględnia on źródła oraz wykorzystanie przepływów pieniężnych oraz dostarcza danych na temat zachodzących w aktywach i pasywach wywołanych przepływami środków pieniężnych.

Dokument dostarcza informacji na temat:
– przepływów z działalności operacyjnej,
– przepływów z działalności inwestycyjnej,
– przepływów z działalności finansowej.

Istotną zaletą tego rodzaju sprawozdania jest to, że pozwala ocenić stopień płynności finansowej, zdolność do regulowania zobowiązań oraz skuteczność ściągania należności.
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.

JPK na żądanie

Od lipca 2018 roku podatnicy prowadzący księgi podatkowe i dowody księgowe za pomocą programów komputerowych będą musieli przekazywać na żądanie urzędu skarbowego dodatkowe pliki JPK. Mowa tutaj o danych na fakturach, księgach rachunkowych czy stanie magazynów.

Czas na przekazanie danych będzie nie krótszy niż trzy dni.

Od lipca organy podatkowe podejmą również czynności mające na celu sprawdzenie podatników z wywiązywania się z obowiązków.

Celem wprowadzanych zmian jest przyspieszenie prowadzonego postępowania oraz pozwoli uniknąć konieczności wizyty w urzędzie lub przyjmowania kontrolujących w siedzibie firmy.

Ochrona danych osobowych, a faktury

Wraz z wprowadzeniem RODO pojawiło się pytanie o przetwarzanie danych dostępnych na fakturze VAT.

Do wystawiania faktury VAT zobowiązani są przedsiębiorcy, których obrót przewyższa 200 tysięcy złotych w skali roku. Na dokumencie tym należy zamieścić takie informacje jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego adres oraz dane kontaktowe. Tą to zatem dane, które ustawowo podlegają ochronie.

Ustawa pozwala na przetwarzanie danych osobowych w momencie gdy zaistnieje ku temu podstawa prawna. Do podstaw przetwarzania danych należy zgoda osoby, której te dane dotyczą, a także sytuacje gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą której dane te dotyczą, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora, a także w momencie gdy przetwarzanie jest konieczne do celów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jako, że na fakturach znajdują się tak ważne dane, programy do ich wystawiania powinny spełniać wysokie wymagania narzucane przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Formy księgowości ręcznej

Księgowość w firmie może być prowadzona na różne sposoby. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na księgowość zdalną, ponieważ pozwala ona mieć cały czas dostęp do informacji o firmie, co pozwala zarządzać nią bezpiecznie.

Warto jednak podkreślić, że są jednak osoby, które wybierają tradycyjną księgowość prowadzoną ręcznie.

Jakie wyróżniamy tego rodzaju formy księgowości?

1. FORMA TABELARYCZNA
Połączenie księgi głównej (zbiór kont syntetycznych) oraz dziennika księgowego.

2. FORMA REJESTROWA

Stosowana do księgowania operacji masowych w przypadku występowania wielu dowodów księgowych tego samego rodzaju. Podstawowym urządzeniem jest rejestr odzwierciedlający przebieg operacji w czasie.

3. FORMA PRZEBITKOWA
Opiera się na prowadzeniu kart kontowych. Pozwala stosować wygodny podział pracy warunkujący możliwość zakładania wielu kont. Może być prowadzona z zastosowaniem maszyn księgujących.

Jak wygląda bilans?

Bilans księgowy jest podstawowym dokumentem, jaki musi znaleźć się w każdym sprawozdaniu finansowym. Określa on stan majątku (aktywów) firmy oraz źródła jego finansowania (pasywa). Uznaje się go za prawidłowy, gdy wartości obu tych grup są sobie równe czyli się bilansują.

Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego w podmiotach, które prowadzą pełną księgowość. Bilans powinien posiadać określone cechy:

  • rzetelność – prezentacja składników zgodnie ze stanem rzeczywistym,
  • zupełność – obejmowanie danych dotyczących zdarzeń występujących w danym okresie,
  • sprawdzalność – możliwość porównania pozycji z bilansu ze źródłami, z których pochodzą,
  • ciągłość – bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia kolejnego okresu,
  • przejrzystość – odpowiednia forma prezentacji bilansu.

Każdy bilans oprócz zestawienia aktywów i pasywów musi zawierać dane – dane firmy, dzień bilansowy, dzień sporządzenia, podpis sporządzającego oraz kierownika. 

Jak wiadomo, prawidłowe sporządzenie bilansu przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem, gdyż wiążę się z licznymi formalnościami oraz koniecznością bycia na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa w tej tematyce.

Jeśli zatem potrzebują Państwo porady, bądź pomocy w sporządzeniu owego dokumentu – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci szybko i sprawnie zajmą się sporządzeniem dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego.

BILANS

 

Ciekawostki o amortyzacji

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że stawkę amortyzacji można obniżyć. Przedsiębiorca nie musi do tego nawet spełniać specjalnych wymogów. Obniżenie tego można dokonać od początku amortyzacji bądź od początku nowego roku dla środków trwałych dla których amortyzacja już się rozpoczęła w poprzednich latach. Stawkę amortyzacji można obniżyć nawet do 0%. 

Podział rocznej amortyzacji przewiduje roczny odpis amortyzacji do księgi podatkowej w częściach po 1/12 miesięcznie. Dopuszcza się także by koszt amortyzacji wpisać do księgi podatkowej rzadziej, a nawet raz w roku. Na tą możliwość decyduje się jednak niewiele przedsiębiorców, gdyż w takim  przypadku odpis możliwy jest dopiero w grudniu.

W przypadku amortyzacji składników majątku, które są użytkowane w danej firmie przez część roku wówczas kwotę odpisu ustaloną na cały rok należy rozpisać tylko na miesiące, w których środek trwały jest wykorzystywany w działalności.

Centrum Informacji Księgowej

Centrum Informacji Księgowej w skrócie C.I.K. powstało by chronić przedsiębiorstwa korzystające z usług księgowych świadczonych przez biura rachunkowe i samodzielnych księgowych.
C.I.K. przeprowadza egzaminy dla księgowych oraz prowadzi weryfikację biur rachunkowych pod kątem danych wymagań, dzięki czemu decydując się na ich usługi otrzymujesz gwarancję, że Twoje usługi wykonuje w pełni profesjonalny podmiot.

C.I.K. to największa baza w Polsce zawierająca informacje o certyfikowanych księgowych i biurach rachunkowych.
Uzyskanie danego certyfikatu znaczy, iż dany podmiot dysponuje wiedzą wskazaną przez MF.

Aby otrzymać Certyfikat Centrum Informacji Księgowej należy spełniać następujące kryteria:
– posiadać aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych,
– dysponować brakiem zaległości finansowych, co potwierdza BIG,
– mieć nienaganną opinię,
– pracować na licencjonowanych programach księgowych,
– posiadać doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych,
– posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych.

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa to rodzaj zabezpieczenia dla wierzyciela na nieruchomości dłużnika. Jest to najbardziej pewne zabezpieczenie wierzytelności ponieważ nieruchomość stanowi najbardziej wartościowy składnik majątku, jaki posiada dłużnik.

Wierzycielowi, który zabezpiecza się hipoteką przysługuje pierwszeństwo do zaspokojenia swoich należności z nieruchomości oraz skuteczność obciążenia wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Hipotekę przymusową można uzyskać poprzez postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienie prokuratora, decyzję administracyjną oraz zarządzenia zabezpieczenia określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Aby ustanowić hipotekę wierzyciel musi dysponować tytułem egzekucyjnym takim jak np. orzeczenie sądu prawomocne, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego, ugoda przed mediatorem oraz akty i ugody, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Ekwiwalent dla pracownika – odzież robocza

Pracodawca musi liczyć się z koniecznością zapewnienia pracownikowi odzieży oraz obuwia roboczego. Obowiązek ten posiada w sytuacji, gdy wykonywana przez pracownika praca może niszczyć bądź doprowadzić do poważnego zabrudzenia jego stroju. Ponadto konieczność taka czasem wynika z aspektów technicznych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa higieny pracy.
Zazwyczaj praca ta wiąże się z obsługą maszyn oraz innych urządzeń technicznych bądź podczas zagrożenia skażeniem środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznie zakaźnymi.
Pracodawca przydzielając odzież roboczą powierza pracownikowi za nią pełną odpowiedzialność.

Jeżeli zagrożenia takie nie występują pracownik, po ustaleniu tego faktu z pracodawcą, może samodzielnie zatroszczyć się o swój strój. W takich przypadkach odzież i obuwie robocze nie muszą spełniać wymogów Polskich Norm, muszą być jednak dostosowane do specyfiki pracy.
Jeżeli pracownik samodzielnie zapewnia sobie odzież roboczą wówczas pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia mu w zamian ekwiwalentu. Jego wysokość ustala się poprzez rozpoznanie przeprowadzone w lokalnych placówkach handlowych.

Kupując odzież dla pracownika koniecznie zachowaj PARAGON !